This page contains a Flash digital edition of a book.
36 klachtenregeling


Per abuis verkeerd gedeclareerd


REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG (RTG) EINDHOVEN, 20 JULI 2015


KLACHT Klaagster bezocht de tandarts op 10 november 2014 voor een eerste consult en gaf na afloop aan geen patiënt bij hem te willen worden. Naar aanleiding van het consult declareerde de tandarts bij klaagsters verzekeraar 1 x C11, 2 x V11 en 2 x V21, voor een totaalbedrag van € 110,93. Klaagster wees de tandarts er op 11 december 2014 op dat hij de ver- keerde codes had gedeclareerd en sprak van fraude. De tandarts mailde daarop terug dat per abuis voor het vastzeten van de spalk de code V21 was gebruikt waar V20 had moeten worden gebruikt en dat er nog een beter passende code was, namelijk f812a. Een en ander zou worden gecrediteerd en opnieuw worden ingediend. Voorts zou C11 worden gecrediteerd aangezien deze volgens de tandarts moest worden vervangen door C28 gelet op het uitgebreide onderzoek dat was uitgevoerd om een behandelplan te maken. Volgens klaagster werden nog steeds de verkeerde codes gehanteerd en was er geen uitgebreid onderzoek voor een behandel- plan gedaan. Klaagster meent ook dat zij tijdens het consult op denigrerende wijze is behandeld. Ook heeſt de tandarts haar geïntimideerd door dicht bij haar te gaan staan. In haar patiëntendossier staan voorts beweringen die kant noch wal raken zoals: “(…)Pt heeſt Asperger met dwingende manier van communiceren. Rustig blijven en pt op rustige com- municatie wijzen. (…). Pt er op gewezen dat we met wederzijds respect met elkaar moeten communi-


“Over het hoofd gezien”


De samenvattingen in deze rubriek komen tot stand onder de auspiciën van de Adviescommissie Beroepsuitoefening van de KNMT. Iedere samen- vatting wordt van commentaar voorzien door een onafhankelijk deskundige.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


ceren. We doen ons best.”. Volgens klaagster stelde de tandarts op 19 januari per brief voor eenmalig vrijblijvend vijſtig euro aan haar over te maken, op voorwaarde dat zij haar klachten tegen hem bij diverse instanties zou intrekken, ook geen klachten meer tegen hem zou indienen en geen contact meer zou opnemen met de praktijk.


VERWEER Volgens de tandarts moet de klacht ongegrond worden verklaard. Hij heeſt weliswaar onjuist gedeclareerd, maar dit kwam omdat in het


systeem V21 automatisch is gekoppeld aan V11. Bij het nakijken van de declaratie is dit over het hoofd gezien. Hij heeſt aanvankelijk voor het consult C11 gedeclareerd als geste aan klaagster, maar na haar beschuldiging van fraude gemeend alles opnieuw te bezien en het consult volledig in rekening te bren- gen. Daardoor is C11 veranderd in C28. De tandarts heeſt klaagster nooit onheus bejegend, maar juist heel uitgebreid met haar gesproken en afspraken gemaakt.


OVERWEGINGEN Tijdens de ziting – waarop klaagster ont- brak; ze had per e-mail aangegeven de klacht te willen intrekken maar bevestigde dit niet


schriſtelijk waarop de ziting doorgang vond – heeſt een getuige verklaard dat er tijdens het consult op een duidelijk en rustige manier is gesproken. De getuige had klaagster binnengelaten in de behan- delkamer. Klaagster viel uit tegen de getuige en haar is vervolgens gevraagd om elkaar met respect te behandelen. De tandarts vroeg wat er aan de hand was en wat hij voor haar kon doen. De getuige heeſt weersproken dat de tandarts dwingend tegen klaagster heeſt gesproken. Het college vindt dat deze getuigenverklaring de weergave van het con- sult zoals dat volgens de tandarts is verlopen en ook is opgenomen in het patiëntendossier, ondersteunt. Vast staat wel dat de tandarts met betrekking tot V21 en V20 de onjuiste codering heeſt gebruikt en


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


KLACHTENREGELING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48