This page contains a Flash digital edition of a book.
praktijkvoering 31 CME-Online, heeft de toekomst


IN BEDRIJF Online cursus


onderdeel van E-Wise


Soort bedrijf online cursussen voor medische professionals, accountants,


advocatuur en notarissen. Vestiging Utrecht Aantal


medewerkers veertig


Afzetmarkt Nederland Omzet


6,5 miljoen euro Website


www.e-wise.nl, www.cme-online.nl


Lekker thuis achter je laptop of tablet een cursus volgen. Veel tandartsen doen dat al met cursussen van CME-Online, onderdeel van E-Wise. De verwachting is dat het volgen van online-cursussen gaat toenemen.


TEKST: REINIER VAN DE VRIE EN KAREL GOSSELINK; FOTO’S: JAN DE GROOT, AMSTERDAM


“Z


elf zien we E-Wise als een nutsvoorzie- ning voor beroepsbeoefenaren in de zorg, advocaten, accountants en notaris-


sen die zich willen bijscholen”, zegt directeur Ellen Roest. Vanaf 2011 verzorgt E-Wise ook online cur- sussen voor tandartsen. Momenteel staan er 55 dentale cursussen voor tandartsen op de website van CME-Online, dat deel uitmaakt van E-Wise. Deze zijn opgesteld door gerenommeerde Neder- landse docenten en geaccrediteerd door het Kwali- teitsregister Tandartsen (KRT), aldus Peter Gijsbers, manager van de dentale cursuslijn. Twintig cursus- sen betreffen algemene tandheelkunde, de rest heeſt betrekking op tandheelkundige differentiaties en specialisaties én op de praktijkvoering. Een deel- nemer kan kiezen uit een keur aan onderwerpen variërend van ‘wat te doen bij pijnlijke tandhalzen’ tot ‘het berekenen van kostprijzen voor de tandarts- praktijk’. In de meeste cursussen wordt uitleg via tekst en beeld gegeven, in een aantal gevallen spreekt een docent de cursist via video toe. Gedu-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


rende de cursus moeten er vragen over het onder- werp worden beantwoord. Als een verkeerd ant- woord wordt gegeven, volgt uitleg waarom dit niet juist was. Pas als zeventig procent van de vragen goed is beantwoord, levert de cursus twee punten op voor het KRT. Scoort men onvoldoende, dan kan de hele cursus opnieuw worden afgelegd tot er wel genoeg juiste antwoorden zijn gegeven. Zo kan een tandarts thuis bij- en nascholing volgen op het mo- ment dat het hem het best uitkomt.


Geneesmiddelen E-Wise werd in 1997 opgericht door Hans van Veg- gel, die tot dan toe werkzaam was als marketeer in de farmaceutische industrie. Farmaceuten werden vanaf midden jaren negentig steeds meer wetelijk beperkt in hun reclame-uitingen richting artsen. Wel mocht men artsen en apothekers kennispro- ducten over bepaalde geneesmiddelen aanbieden. Van Veggel zag daar via internet wel mogelijkheden in. Hij zete E-Wise op, dat zich in eerste instantie


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 9 oktober 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48