This page contains a Flash digital edition of a book.
verbindt


koninklijke nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde


De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen en tandartsspecialisten. Ruim 80% van de beroepsgroep is bij de KNMT aangesloten. De KNMT levert een concrete bijdrage aan de goede kwaliteit van de tandheelkundige zorg en ondersteunt haar leden bij hun beroepsuitoefening.


De KNMT zoekt voor de Registratiecommissie van het Kwaliteitsregister Tandartsen wegens het verstrijken van de zittingstermijnen van twee van de leden


Twee enthousiaste nieuwe commissieleden


Het kwaliteitsregister Tandartsen is sinds 2007 het register voor algemeen practici die aantoonbaar werk maken van hun intrinsieke wens om praktisch en theoretisch deskun- dig te blijven. Ruim 4.500 algemeen practici voldoen inmiddels vrijwillig aan de registratienormen van het KRT.


Taken van de registratiecommissie De registratiecommissie van de stichting KRT geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur met betrekking tot de registratienormen en de bijbeho- rende reglementen. Onder verantwoordelijkheid van de commissie worden deskundigheidsbevorderende activiteiten geregistreerd.


Functieprofiel


U bent werkzaam als tandarts algemeen practicus en minimaal vier jaar BIG geregistreerd. U staat inge- schreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen.


Kennis van kwaliteitssystemen (binnen de tandheel- kunde) is een pré.


U heeft affiniteit met het opstellen van normen, criteria, reglementen en procedures en bent communi- catief vaardig.


De registratiecommissie komt twee tot vier maal per jaar bijeen en wordt ondersteund door het bureau KRT. De leden van de registratiecommissie worden door het bestuur van het KRT benoemd volgens een rooster van aftreden dat bestaat uit cycli van drie jaar. Leden zijn tweemaal herbenoembaar. Er is een vacatieregeling van toepassing.


WILT U MEER INFORMATIE OF REAGEREN? Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij de directie van het KRT bureau, C. Versluis, of bij de voorzitter dr. W. van der Sanden via: bureau@krt.nu, of tel. 0306076360.


Wilt u reageren? Stuur dan uw motivatie met een verkorte CV vóór 19 oktober 2015 per e-mail naar Verenigingszaken@knmt.nl t.a.v. T. Adamson.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52