This page contains a Flash digital edition of a book.
onderzoek 37


PEILSTATIONS


In het interview op p. 14 in dit Nt stelt bestuursvoor- ziter Chris Oomen van DSW Zorgverzekeraar dat tandartsen beducht zijn voor beperkingen die kun- nen voortkomen uit contracten met zorgverzeke- raars. Daarom gaan zij hooguit betalingsovereen- komsten aan. Maar hoe ligt dit laatste nu precies in de beroepsgroep? En waarom sluiten tandartsen on- danks mogelijke beperkingen toch overeenkomsten? De uitkomsten van het onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (voorjaar 2014) onder 492 tandartsen met een eigen praktijk geven hiervan een beeld voor 2013.


Vier van de tien (39%) ondervraagde tandartsen zijn voor dat jaar een of meer overeenkomsten aangegaan met zorgverzekeraars. Bij ruim de helſt (58%) van


deze tandartsen ging het uitsluitend om één of meer declaratieovereenkomsten. Verder had 30% zowel de- claratie- als zorginhoudelijke overeenkomsten en 12% uitsluitend een of meer zorginhoudelijke over- eenkomsten met verzekeraars. De tabel laat de redenen zien waarom tandartsen overeenkomsten zijn aangegaan met een of meer zorgverzekeraars. Voor 78% van hen was dat het ge- mak voor patiënten en voor 73% (ook) de beperking van de eigen administratieve lasten. Minder tandart- sen noemen (ook) de financiële voordelen voor de praktijk (51%) en/of de financiële voordelen voor pa- tiënten (31%). En een kleine groep (16%) zegt zich hiertoe ten opzichte van patiënten verplicht te voe- len.


Reden waarom tandartsen overeenkomsten voor 2013 hebben afgesloten met één of meer zorgverzekeraars #


Vanwege het gemak voor patiënten


Ter beperking van de administratieve beslommeringen Vanwege de financiële voordelen voor mij/de praktijk Vanwege de financiële voordelen voor patiënten Voelt het zich verplicht ten opzichte van patiënten Andere reden


n = 174 #


meer antwoorden mogelijk


78% 73% 51% 33% 16% 6%


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


Zorgverzekeraars


78%gemak


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52