This page contains a Flash digital edition of a book.
40 klachtenregeling


gestructureerd plan van aanpak voor de geconsta- teerde problemen. Daarnaast is niet duidelijk wat de te volgen tandheelkundige behandeling precies zou behelzen. Aanvankelijk was er sprake van een constructie met telescoopkronen maar gedurende de behandeling kwam de tandarts toch uit bij een vaste constructie. Deze gang van zaken geeſt, zowel vanuit de optiek van diagnostiek als met betrekking tot het op te stellen behandelvoorstel, blijk van een gebrek aan visie. Dat heeſt ertoe geleid dat gebreken in de mond die voor de behandeling moesten zijn verholpen onvoldoende zijn behandeld, waardoor prognose of resultaat van de behandeling niet kon- den worden meegenomen in de te volgen behan- delingsplanning. Daardoor zijn er wellicht (betere) alternatieven buiten beschouwing gebleven.


Dat voor klaagster niet duidelijk was welke behan- deling de tandarts exact voor ogen had, blijkt uit haar vraag om informatie. De tweede offerte heeſt zij pas na aanvang van de behandeling ontvangen. Door het gebrek aan visie, het niet opstellen van een schriſtelijk behandelplan en onvoldoende voor- lichting was geen sprake van informed consent. Ten aanzien van zijn behandelingsstrategie heeſt de tandarts aan het RTG aangegeven dat hij probeerde aan de wensen van klaagster tegemoet te komen. Anderzijds waren de veranderingen in zijn visie in- gegeven door wat hij tandheelkundig aantrof.


Volgens het RTG is het de verantwoordelijkheid van de tandarts om met een weloverwogen en onder- bouwd behandelingsplan klaagster te overtuigen van de juistheid van zijn plan en niet zonder meer in te gaan op wensen van een leek, zeker niet als die tandheelkundig onverantwoord of onjuist zijn. Dit geldt ook voor het niet voorafgaand behandelen van de apicale ontsteking aan de 12 en de gingivitis. Voorts zou juiste (pre)diagnostiek mogelijk hebben kunnen voorkomen dat de tandarts tijdens ingre- pen op onvoorziene tandheelkundige problemen stuite. Daarop had dan ook een behandelingsplan kunnen worden afgestemd. Het RTG doelt hiermee op het niet kunnen plaatsen van implantaten in het tweede kwadrant in verband met onvoldoende botvolume. Volgens de tandarts heeſt klaagster telkens monde- ling ingestemd met door hem geopperde en uitge- voerde wijzigingen in de voorgestane behandeling. Dit staat echter niet op schriſt, en klaagster ontkent het ook, nog los van de vraag of een dergelijke ter- loopse instemming vanuit de behandelstoel en de


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


hierbij opkomende vraag naar informed consent voldoende is. Informed consent ziet op het proces waarin een patiënt in volle omvang wordt geïn- formeerd over de keuze voor een behandeling, de afweging van alternatieven, bespreking van risico’s en complicaties, zodat de patiënt hierin een wel- overwogen keuze kan maken. Dat klaagster deze meeromvatende wetenschap had, is niet uit het tandheelkundig dossier te destilleren. Dit geldt ook ten aanzien van de keuze voor een an- der merk implantaten. Nergens blijkt dat klaagster deze keuze is voorgelegd. De tandarts heeſt erkend dat zijn dossiervoering onvoldoende is geweest. Ook het RTG vindt dat de dossiervoering niet vol- doet aan de eisen zoals opgenomen in de Praktijk- richtlijn Patiëntendossier van de KNMT. Ten aanzien van de sinusliſt op een gedeeltelijk andere plaats dan voorzien meent het RTG dat te- voren de exacte plek niet precies is te lokaliseren. Het evenwel tijdens dezelfde behandeling plaatsen van implantaten op 17, 18, 27 en 28 acht het RTG, met name plaatsing op positie 18 en 28, ongebruikelijk en niet functioneel. Met het doen van een sinusliſt en botopbouw op 15-16 was voorzien dat daar im- plantaten zouden komen. De tandarts kiest, zonder daarvoor een tandheelkundige reden te kunnen geven, tijdens de operatie voor het direct plaatsen van implantaten elders, zonder het resultaat van de botopbouw af te wachten. Alleen als de botopbouw niet zou hebben geleid tot een geschikte basis voor het plaatsen van implantaten zou, als tweede keus, de verstandskiesregio in beeld kunnen zijn geko- men. De tandarts heeſt dit niet afgewacht en han- delt daarmee niet zoals van een redelijk bekwaam beroepsgenoot verwacht mag worden.


Voorts is tijdens de ziting gebleken dat in het dos- sier per behandeldatum diverse handelingen en gebruik van materialen staan genoemd, die in wer- kelijkheid niet hebben plaatsgevonden of die niet zijn gebruikt. Ze zijn echter weer wel opgenomen in de offerte. Wijzigingen in het dossier moeten op inzichtelijke wijze worden aangebracht met ver- melding van de reden en datum. De juistheid van gegevens in het dossier is ook van belang voor de facturering. Verrichtingen die in deze zaak aanvan- kelijk voorzien waren zijn, zo heeſt de tandarts er- kend, abusievelijk blijven staan in de tweede offerte. Verder zijn verrichtingen die voorzien noch begroot waren abusievelijk in de eerste of tweede offerte terechtgekomen en gefactureerd. Er is zodoende sprake van meerdere fouten in de facturering. Dat


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


KLACHTENREGELING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52