This page contains a Flash digital edition of a book.
26 vakinhoud UITGELEZEN


Betrouwbaarheid van informatie op internet


PROFESSOR DR. ARJAN VISSINK, KAAKCHIRURG, UMC GRONINGEN


Internet wint nog steeds aan populariteit om informatie te vinden over het ontstaan, de gevolgen en de behandeling van ziekten. Zowel de (geïnteresseerde) leek, de patiënt zelf als personen die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg raadplegen regelmatig internet.


In de Verenigde Staten bleek dat in 2012 meer dan zeventig procent van de volwassen internetgebruikers heeſt gezocht naar aan gezondheid en ziek zijn gerelateerde onderwer- pen. Dit betreſt zowel het zoeken van schriſtelijke informa- tie en afeeldingen als het bekijken van video’s. Hoe be- trouwbaar is nu de informatie op internet? Recent is zowel de kwaliteit van informatie over pijnklachten gerelateerd aan orthodontische behandeling, het reinigen van ortho- dontische vaste apparatuur en xerostomie beoordeeld als de kwaliteit van YouTube betreffende het syndroom van Sjögren.


De informatie betreffende pijnklachten bij orthodontische behandeling werd geanalyseerd op basis van de eerste 25 hits van vijf zoekmachines: AOL, Ask, Bing, Google en Yahoo. Na verwijderen van onder andere promotiemateri- aal, discussiegroepen, videofeeds en wetenschappelijke ar- tikelen resteerden 25 websites die in detail werden geanaly- seerd. De online informatie over hoe vaste orthodontische apparatuur te reinigen werd geanalyseerd aan de hand van hits in drie zoekmachines: Bing, Google en Yahoo. Hier vol- deden uiteindelijk 62 websites aan de inclusiecriteria. Voor xerostomie werden de eerste dertig hits beoordeeld van vier zoekmachines: Google, Yahoo, Bing en Ask. Hiervan res- teerden vijſtig hits die in detail werden geanalyseerd. Met betrekking tot. YouTube werden de eerste honderd video’s beoordeeld waarvan na verwijderen van onder andere du- plicaten en irrelevante video’s zeventig video’s overbleven voor nadere analyse. De analyse van de informatie werd gedaan aan de hand van een aantal gevalideerde instru- menten zoals de Flesch Reading Ease Score en de LIDA.


De leesbaarheid van de informatie betreffende pijn bij or- thodontische behandeling was overwegend goed. De LIDA- scores voor toegankelijkheid, nut en betrouwbaarheid van de informatie waren echter gemiddeld tot laag. Ook de lees- baarheid van de informatie hoe orthodontische apparatuur schoon te houden, was voldoende (basisleesniveau). Maar


wederom bleek de kwaliteit sterk te variëren. Voor de infor- matie over xerostomie moest de lezer gevorderde leeskwa- liteiten hebben. De LIDA-scores voor toegankelijkheid, nut en betrouwbaarheid van deze informatie varieerden van gemiddeld tot laag. Beter was het gesteld met de kwaliteit van de video’s. De helſt van de video’s werd als informatief beoordeeld, veertig procent gaf de ervaringen van patiënten weer en tien procent was misleidend. Onafankelijke ge- bruikers bleken vooral video’s met persoonlijke informatie te uploaden, universiteiten en wetenschappelijke gebrui- kers vooral video’s met evidence-based informatie.


Concluderend kan worden gesteld dat de kwaliteit van de informatie op internet met betrekking tot de hierboven ge- noemde onderwerpen zeer wisselend is. Met de YouTube video’s is het wat beter gesteld, maar ook hier moet men zich richten op video’s waarin evidence based informatie wordt vertoond. Met andere woorden, er is goede informa- tie voorhanden, maar het is voor de (geïnteresseerde) leek en patiënt niet eenvoudig om de juiste bronnen te selecte- ren. Aan de tandarts de taak om patiënten te wijzen op be- trouwbare internetsites wanneer de patiënt de behoeſte heeſt om zich nader te verdiepen in de aandoening waar- aan hij lijdt, of wanneer hij wat hem daarover door de tandarts is verteld nog eens wil nalezen.


Referenties


Delli et al. Internet information on xerostomia: what should patients expect? Oral Dis 2015;21:83-9. Delli et al. Is YouTube useful as a source of information for Sjögren’s Syndrome? (submitted) Verhoef et al. Assessing the standards of online oral hygiene instructions for patients with fixed orthodontic appliances. J Am Dent Assoc 2015;146:310-7. Livas et al. Quality evaluation of the available Internet in- formation regarding pain during orthodontic treatment. Angle Orthod 2013;83:500-6.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52