This page contains a Flash digital edition of a book.
16 interview


ningen willen we onze verzekerden niet aandoen. We hebben in deze regio ook het geval van die tandarts Van N. gehad die in Scheveningen werkte, naar Frank- rijk ging en later weer terugkwam. Wat die allemaal heeſt aangericht. De IGZ heeſt hem wel een jaar schor- sing opgelegd, maar heeſt verder eigenlijk geen inspan- ningen gedaan om hem te stoppen. Een IGZ-inspecteur heeſt een keer let erlijk tegen ons gezegd: ‘Ach, er val- len toch geen doden…’.”


Hoe zouden tandartsen hiermee moeten omgaan? “Ze zouden een eind moeten willen maken aan het feit dat je geen tandarts hoeſt te zijn om het beroep uit te oefenen. Het is gewoon te ridicuul voor woorden dat zo iemand kan werken onder toezicht van een tandarts. De beroepsgroep moet de minister laten weten dat hun beroepseer zo te grabbel wordt gegooid. Ze moeten zichzelf sterk maken voor de bescherming van hun titel. Tandheelkunde moet alleen gedaan worden – en dat moeten ze van de daken schreeuwen – door men- sen die daartoe bevoegd zijn. Maar ik heb nog niet gehoord dat de KNMT daar stelling in neemt. Daarnaast heb je in iedere beroepsgroep of organisatie een klein percentage dat niet deugt voor het vak. Er hoeſt ergens


maar één foute tandarts te zit en en iedereen heeſt er eigenlijk last van. Kwaliteit van handelen kan de facto alleen goed beoordeeld worden door tandartsen zelf. Visitatie werkt het beste. We zijn er een heel erg groot voorstander van dat de kwaliteit bewaakt wordt door de beroepsgroep zelf, in hun eigen belang en in dat van verzekerden. Tandartsen weten heel goed welke colle- ga’s disfunctioneren. Laat zien dat je daar wat aan doet. Dat is ook goed voor je imago.”


Onderscheid met andere verzekeraars


Oomen: “DSW is de enige verze- keraar die voor vrije artsenkeuze is, iets waar 95 procent van de bevolking voor is. Als enige vin- den wij ook dat wij niet moeten bepalen in welk ziekenhuis een spoedpoli moet zijn. Dat kunnen ziekenhuizen zelf. Ik vind het een schande dat een zorgverzekeraar een HEMA-polis aanbiedt, een winkelketen die aan de rand van het faillissement staat en alleen bekend is van zijn worst. DSW zit niet in het bestuur van Zorgver- zekeraars Nederland omdat we niet in een platform willen om te laten zien hoe goed we het met iedereen menen, terwijl de an- dere verzekeraars budgetpolis- sen verkopen, collectiviteitskor- tingen geven en aan risicoselec- tie doen. Daar zijn we op tegen.


Die kortingen moeten worden opgebracht door mensen die niet van kortingen kunnen of wil- len profi teren. Ik vind dat niet juist en schaamtevol van dege- nen die in een collectiviteit zit- ten. Ik roep iedereen op om er uit te stappen. Met allemaal jon- ge verzekerden zouden wij er ook beter uitkomen. Maar het mag niet en dus doen we het niet. Als iedereen steelt, moet ik dan ook gaan stelen? We heb- ben één tarief voor de basisver- zekering, ongeacht of je uitke- ringsgerechtigde bent of multimiljonair. We zijn dus dui- delijk een andere verzekeraar dan de rest. DSW is gewoon de beste, we staan in alle rijtjes nummer één.”


Wat doet DSW tegen te hoge rekeningen? “Er is niemand zo fel op fraude als DSW. Daar zijn we verreweg nummer één in. Maar gelukkig betreſt het een heel kleine groep. Wij bekijken dossiers en inspec- teren eventueel daarna in de mond van patiënten of behandelingen zijn uitgevoerd. Zo kennen we een paar tandartsen die een vulling om de drie maanden ver- vingen en meer dan negentig vullingen per jaar legden bij één patiënt. Fraude moet je in de kiem smoren. Als je die kleine groep weet uit te schakelen, heb je ook de minste kans dat het zich verspreidt. Werk daaraan met ons mee. De KNMT, en dat neem ik haar kwalijk, heeſt een lijst gepubliceerd met wat je allemaal kunt doen om te voorkomen dat je gegevens moet aanleveren als een zorgverzekeraar daarom vraagt. De KNMT zou ook een goede controle moeten willen voor een zuivere beroepsgroep. Degenen die correct zijn, hebben hele- maal geen bezwaar tegen controle. Maar als een alloch- toon zegt hij dat hij gediscrimineerd wordt en een autochtoon over privacy begint, weet je dat er iets fout zit. Overigens kan ik me ook heel goed voorstellen dat tandartsen boos zijn als een verzekeraar een groot aan- tal tandartsen die boven het gemiddelde zit een nahef- fi ng stuurt zonder dat men heeſt onderzocht waarom dat zo is. Dat is vreselijk slecht voor het imago. Een kwestie waar ik me ook aan stoor is een systeemfout voor kaakchirurgie in zelfstandige behandelcentra. Die rekenen dezelfde tarieven als de ziekenhuizen, terwijl hun kosten veel lager zijn. Dat is niet zichtbaar omdat er een integraal tarief is voor honorarium en kosten. Ik vind het prima dat die centra met ziekenhuizen con- curreren, maar dan moet wel worden meegewogen dat ze lagere kapitaalkosten hebben.”


Rond driekwart van de mondzorg is privaat gefi nancierd. Vindt u het dan logisch dat er maximumtarieven bij horen? “Nu wel, maar normaal gesproken niet. Tandartsen hebben geen contracten met verzekeraars, omdat ze bang zijn dat contracten hun beperkingen gaan opleg- gen. Ze hebben hooguit een betalingsovereenkomst. Wat ons dus bindt, is de aanvullende verzekering. Het is voor de tandarts ook belangrijk dat die goed is en er geen misbruik van wordt gemaakt, want dat leidt tot prijsverhoging, minder verzekeringen en dus minder


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 25 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52