This page contains a Flash digital edition of a book.
8 nieuws Koers KiMo onduidelijk


De KNMT zal niet deelnemen aan het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo). Dit maakte de beroeporganisatie maandag 31 augustus bekend na afloop van een bij- eenkomst van het Vertegenwoordigend College (VC). De KNMT zegt met haar beslissing ruimte te willen bieden aan de wetenschappelijk verenigingen en uni- versiteiten om een richtlijneninstituut op te richten. Hoe het nu verder gaat met KiMo is nog onduidelijk. Waarschijnlijk gaat een federatie van wetenschappe- lijke verenigingen er mee verder samen met de univer- siteiten.


Binnen de KNMT – samen met de NVM, ONT en ANT oprichtende partij en financierder van KiMo - was al enige tijd commotie rond het kennisinstituut. De Alge- mene Vergadering (AV) van de beroepsorganisatie nam op 12 juni twee moties aan waarin het hoofdbestuur werd opgeroepen alle wegen te bewandelen om de belangen van de beroepsgroep steviger in de oprich- tingsstatuten van KiMo te verankeren. Op 31 augustus bleek tijdens de bijeenkomst van het VC de draag- kracht voor deelname aan KiMo echter onvoldoende. Er werd geoordeeld dat de leden te weinig zeggenschap zouden krijgen in het instituut, aldus KNMT-voorziter Aad van der Helm. Desondanks, stelt hij, is de KNMT er honderd procent voorstander van dat een instituut als KiMo er moet komen, maar dan vanuit de weten- schappelijk verenigingen en de universiteiten die zo klinische praktijkrichtlijnen kunnen gaan ontwikkelen. De KNMT zal een eigen richtlijnenprogramma op zet- ten, gericht op het maken van praktische richtlijnen voor de praktijkvoering, zoals het vastleggen van pa- tiëntengegevens of het opbouwen van een patiënten- dossier. Van der Helm geeſt verder aan dat er rondom KiMo een nieuwe situatie is ontstaan en dat de KNMT de komende tijd opnieuw gaat bekijken hoe hiermee, ook qua financiering, zal worden omgegaan. In ieder geval vindt hij dat er vaart gemaakt moet worden met een richtlijnenprogramma omdat er nu al tweeënhalf jaar over wordt gepraat. Bovendien heeſt Zorginstituut Nederland laten weten dat het mondzorgveld uiterlijk 1 oktober met duidelijke ideeën moet komen voor een richtlijnenprogramma. Zo niet, dan zal het zorginsti- tuut dit namens de overheid zelf ter hand nemen.


Federatie De reacties van wetenschappelijke verenigingen en universiteiten op het besluit van de KNMT lopen uiteen. ACTA laat bij monde van woordvoerder Wris- ter Grommers weten zich te kunnen vinden in het KNMT-voorstel om een splitsing te maken tussen on- afankelijke - volgens EBRO-systematiek ontwikkelde - klinische richtlijnen enerzijds en richtlijnen voor de


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


praktijkvoering anderzijds. Volgens hem kunnen de klinische richtlijnen dan door de wetenschappelijke verenigingen worden gemaakt. Deze overwegen nu om samen een federatie op te zeten en KiMo op te richten, aldus de ACTA-woordvoerder. John Jansen, hoofd van de opleiding tandheelkunde van Radboudumc, is op de hoogte van het idee om met KiMo verder te gaan vanuit de verenigingen en uni- versiteiten. Hij gaat ervan uit dat dit zeker zal lukken, ook al is er nu onduidelijkheid ontstaan over de finan- ciering die deels vanuit de KNMT zou komen. Maar hij is optimistisch en denkt dat de financiering wel rond komt. Jansen blijſt voorstander van één onafankelijk instituut dat zowel klinische als praktische richtlijnen ontwikkelt. Als een beroepsorganisatie zelf richtlijnen gaat ontwikkelen, zou dit het beeld van belangenver- strengeling kunnen oproepen omdat het niet onafan- kelijk is, meent Jansen.


Onbegrijpelijk Vanuit de wetenschappelijk verenigingen klinkt te-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52