This page contains a Flash digital edition of a book.
10 mensenwerk


SPREKER VAN DE MAAND


“Implantologie hoort in huis- tandartspraktijk”


HENNY MEIJER (55) is hoogleraar implan- tologie en prothetische tandheelkunde in het UMC Groningen. Onlangs sprak hij bij NVOI-cursus De Boven- bouw over de prothetische opbouw op een implantaat.


V


eel tandartsen willen graag implantologie als behandeloptie in hun praktijk aanbie- den, maar vinden het lastig om dit voor elkaar te krijgen. Ze denken dat implantologie moeilijk is of ze zijn afgeschrikt omdat ze een aantal mislukkingen met implantaten hebben gezien. Ook hebben ze het idee dat ze er moeilijk grip op kunnen krijgen omdat er veel verschillende implantaatsystemen zijn met allemaal eigen schroevendraaiertjes, abutments en afdrukstif- ten. Dat schrikt hen af. Dus verwijzen ze naar een implantoloog of kaakchirurg, die naast het plaatsen van het implantaat ook voor de pro- thetische opbouw zorgt, terwijl een tandarts de prothetiek ook zelf wel zou kunnen doen.


Op www.nt digitaal.nl/ service/sprekers geeft Henny Meijer in een video een aantal spelre- gels voor prothetiek op implantaten.


Ik vind dat implantologie in elke huistandarts- praktijk thuishoort. Een algemeen practicus mag het indiceren van een implantaat voor een pa- tiënt niet achterwege laten omdat hij er te weinig verstand van heeſt of het te moeilijk vindt. Hij hoeſt niet zelf de chirurgische kant te doen, maar kan wel de prothetische opbouw verzorgen. Hij zou een kroontje op een implantaat moeten kunnen plaatsen. Een deel van de tandartsen heeſt dat in de opleiding gehad, een deel ook niet. Het is belangrijk dat een tandarts samen- werking aangaat met iemand die kan implante- ren en met een tandtechnicus. Dan werk je als team samen aan een patiënt. Ook is het goed om als huistandarts cursussen op dit terrein te vol- gen, bijvoorbeeld De Bovenbouw van de NVOI, waar ik zelf ook bij betrokken ben. Deze cursus is gericht op de prothetische opbouw. Je merkt


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


dat tandartsen die zich met dit aspect van de im- plantologie gaan bezighouden hier allemaal erg enthousiast over zijn.


De implantologie heeſt een chirurgische en prothetische kant die sterk met elkaar samen- hangen. Een aantal jaar geleden ben ik benoemd tot hoogleraar Implantologie en Prothetische Tandheelkunde aan het UMC Groningen. Tege- lijk met mij is Gerry Raghoebar in Groningen aangesteld als hoogleraar Implantologie en Re- constructieve Preprothetische Chirurgie. Hij richt zich op de chirurgische kant. Wij vullen elkaar goed aan. Naast het behandelen van patiënten en het geven onderwijs, verzorg ik onderzoek in mijn vakgebied. We doen in Groningen onder meer onderzoek naar implantologie in de esthe- tische zone. We onderzoeken hoe we de beste resultaten kunnen krijgen met de kronen en de mucosa. Hier zijn verschillende promovendi mee bezig. Verder verrichten we onderzoek naar korte implantaten. Ook onderzoeken we hoe de overkappingsprothese in de bovenkaak zo een- voudig en met zo min mogelijk chirurgie is uit te voeren. Dit onderzoek draagt bij aan de toe- gankelijkheid en betaalbaarheid van deze voor- ziening. Ik vind dat de overkappingsprothese in het basispakket moet blijven. Een gewoon kunstgebit levert in vergelijking met het hebben van eigen tanden en kiezen een dusdanige han- dicap op dat het plaatsen van implantaten en de overkappingsprothese gewoon thuishoort in de basisverzekering.”


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52