This page contains a Flash digital edition of a book.
opinie 19


AAD VAN DER HELM Gelijke munt


Het is niet mijn gewoonte om de pen op te nemen voor een reactie op eender welke situatie. Maar ditmaal is sprake van een noodzakelijke uitzondering. KNMT, ANT, NVM en ONT hebben recent een brief naar de NZa ge- stuurd waarin zij de lompe berichtgeving van deze instan- tie aan de orde stellen. Het gaat dan met name om de oproep via de media om de rekening van de tandarts maar eens goed te controleren op onregelmatigheden. Ik vind het sturen van die brief zeer op zijn plaats. Minder gecharmeerd ben ik van het daarin gehanteerde be- schaafde en wollige taalgebruik. Dat is zo erg twintigste eeuw! Natuurlijk zijn wij tandartsen nette mensen, en wil- len wij anderen ook netjes benaderen. Maar een instituut als de NZa, dat niet schroomt om onze beroepsgroep openlijk met overduidelijk dedain te aanschouwen – ziet u verbetering sinds de periode Langejan? – lacht om deze netheid en is daar niet van onder de indruk. Daarom vraag ik: benader de NZa toch eens zoals die ons tandart- sen benadert. Noem de beestjes bij de naam! Stel agres- sief een hoeveelheid platvloerse klanken tegenover hun lompheid. Dat soort taal begrijpt men bij de NZa allicht beter; misschien(!) wordt er zo meer bereikt. Volgens mij is die stijl nog nooit eerder geprobeerd. Mag dus wel een keer. En werp alsjeblieft niet tegen dat wij in zo’n geculti- veerd landje leven dat je zoiets niet moet doen.


HERMAN SNELL Tilburg


Zirkonium


In Nt 13/2015, p. 20 schrijft Aad Zonnenberg dat de fi rma Cyrtina uit Hoorn claimt dat een volledig zirkonium kroon net zo lang meegaat als een traditionele kroon. Op basis daarvan wordt tien jaar garantie gegeven, maar dat is vol- gens hem prematuur. Cyrtina geeft die tien jaar garantie echter niet op volledig zirkoonoxide kronen, maar op haar Primero kronen en bruggen met een anatomisch ge- reduceerde zirkoonoxide structuur, voorzien van een na- tuurlijke glaskeramieklaag. Deze materiaalcombinatie heeft al vijftien jaar bewezen volledig bestendig te zijn te- gen breuk of chippen, dus is tien jaar garantie niet prema- tuur.


PROFESSOR DR. IR. JEF VAN DER ZEL, Cyrtina Dental Group


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Aad van der Helm is voorzitter van de KNMT. Wilt u op zijn column reageren: a.van.der.helm@knmt.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Kan het niet een- voudiger?


Wat u van de KNMT mag ver- wachten, is dat wij continu onder- zoek doen naar de behoeften van u als lid. En daar vervolgens beleid op maken. Zodat het lidmaatschap di- rect van waarde is voor u. Dat doen we dus ook. Zo kwamen we erachter, op basis van onderzoek van Mo- tivaction, dat er bij onze leden twee belangrijke issues zijn: de implementatie van wet- en regelgeving én de implementatie van richtlijnen in de algemene praktijk.


Bijzonder aan deze twee onderwerpen is dat het niet uit blijkt te maken of je praktijkhouder bent of zzp-er. De werkrelatie is niet van invloed op de kennisbehoef- te en de behoefte aan ondersteuning. Die behoefte is er over de volle breedte van de vereniging. Regeldruk komt vaak van bovenaf, is complex en wordt als ver- storend ervaren voor de dagelijkse routine in de prak- tijk. In welke vorm je die ook beoefent.


Dat betekent werk aan de winkel voor de KNMT. Aller- eerst voor ons als bestuur. In ons strategisch meerja- renplan - waarover u binnenkort meer van ons hoort - zetten we in op het faciliteren van de leden bij hun praktijkvoering. Maar uiteraard ook voor het bureau. Dat deze onderwerpen onder leiding van de nieuwe directeur Hans Schirmbeck prioriteit gaat geven in het jaarplan 2016.


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP, AMSTERDAM


COLUMN HORIZON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52