This page contains a Flash digital edition of a book.
46 THEMA: VISITATIE


PRAKTIJKVISITATIE OF IQUAL- VISITATIE. WELKE VORM KIEST U?


Feedback van collega’s is een waar- devolle manier om uw eigen hande- len te kunnen verbeteren. Door visi- tatie van collega’s aan uw eigen praktijk kunt u op gelijkwaardig ni- veau feedback krijgen op de werkwij- ze die voor uzelf vanzelfsprekend is. Door het collegiale en vertrouwelijke karakter is de visitatie laagdrempelig en kan het leereffect centraal staan.


KNMT Praktijkvisitatie voor de mond- zorg gaat door waar certificeringstra- jecten stoppen: het draait namelijk om het transparant maken van uw kwali- teitsrisico’s en om de motivatie van pro- fessionele keuzes die u maakt tijdens het beoefenen van het vak. Oftewel, dat u bereid bent tot reflectie: waarom doe ik wat ik doe. Kan het beter?


Praktijkvisitatie KNMT-Praktijkvisitatie voor de mond- zorg biedt u een vertrouwde en veilige manier om het zorgverleningsproces op locatie professioneel te laten bekij- ken. Onafhankelijk opererende, daar- toe opgeleide beroepsgenoten voeren de visitatie uit. Deze zogenaamde peer-benadering is de kern van visite- ren: een collega ‘reviewt’ het professi- onele handelen aan de hand van inge- brachte patiënten casuïstiek en neemt daarbij de organisatorische praktijk als basis. Zoals de naam KNMT Praktijkvi- sitatie voor de mondzorg al zegt, is de methodiek nadrukkelijk gericht op ‘de praktijk’: alle hier werkzame tandart- sen nemen deel aan de visitatie. Elke deelnemer krijgt een e-learning pakket aangeboden en vult een online vragen-


lijst in. Tijdens de visitatie in de praktijk bekijken de visiteurs vervolgens een aantal dossiers en voeren zij met iede- re aangemelde deelnemer, alsmede uw assistente(s) en eventueel de mondhygiënist, een individueel ge- sprek. Na afloop ontvangt u een ver- trouwelijk rapport.


IQual-visitatie


De KNMT heeft nu ook een nieuwe vorm van visitatie: IQual-visitatie. Daarbij kunnen leden van IQual-groe- pen elkaars praktijken visiteren. Twee groepsleden bezoeken een praktijk, lo- pen deze na aan de hand van de stan- daard-vragenlijst en rapporteren ver- volgens aan de praktijkeigenaar. Een door de KNMT opgeleide hoofdvisiteur begeleidt de IQual-visitatie op afstand.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52