This page contains a Flash digital edition of a book.
45 actueel


FEEDBACK GEVRAAGD: RICHTLIJN ANTIBIOTICA PROFYLAXE


Geef je patiënten met een gewrichtsprothese wel of geen profylaxe met antibioticum als be- scherming bij een in- greep? Die vraag lag op tafel bij de richtlijnwerk- groep ‘Antibioticaprofy- laxe bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtspro- these’. De werkgroep heeft de conceptrichtlijn nu gereed en legt deze voor ter becommentari- ering.


L


eden van de KNMT zijn van harte uitgenodigd te reageren op de con- ceptrichtlijn. Dat kan tot en met maandag 28 september. De vereniging bundelt daarna de opmerkingen van haar leden en biedt deze aan de werkgroep aan. Die komt dan op basis van de feed- back met een finale versie van de richt- lijn, die vervolgens aan de betrokken ver- enigingen voor akkoord wordt voorgelegd. De aanbevelingen van de richtlijn luiden:


� het is niet geïndiceerd om antibioti- sche profylaxe te geven aan patiënten met een gewrichtsprothese vóór een mond- of tandheelkundige behande- ling ter preventie van een hematogene prothese-infectie;


� evenmin geldt dat in geval van vermin- derde immuniteit van de patiënt;


� het is aanbevelingswaardig om bij de patiënt het belang van een goede mondgezondheid te benadrukken en regelmatige tandheelkundige contro- les aan te raden.


De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereni- ging (NOV) in samenwerking met de Ko- ninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (KNMT). Het Kennisinsti- tuut van Medisch Specialisten bood daar- bij ondersteuning.


Op knmt.nl kunt u de conceptrichtlijn lezen en uw commentaar doorgeven.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 SEPTEMBER 2015

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52