This page contains a Flash digital edition of a book.
klachtenregeling 41


COMMENTAAR


achter elementen 16, 15, 14 en 13 de leter K staat, moet de tandarts het antwoord schuldig blijven.


OVERWEGINGEN Volgens de CKC is er sprake van een ondui- delijk dossier en van onjuiste declaraties. Het is niet toegestaan om in dezelfde ziting voor


hetzelfde gebitselement zowel de restauratie als code V40 te declareren. Daarnaast constateert de CKC dat een aantal declaraties die voorzien zij van een bepaalde code, ten onrechte zijn gedeclareerd. Zo is bijvoorbeeld zeven keer de codeT95 en twaalf keer de code V40 ingediend, terwijl code F492A had moeten worden gedeclareerd. Als geste heeſt de tandarts code V40 ingetrokken, doch deze had hij in de gegeven situatie nimmer mogen declareren.


BESLISSING De CKC acht de klachten gegrond. De tandarts krijgt de aanbeveling zijn administratie zodanig te wijzigen dat transparant is welke behandelin-


gen (inclusief bijbehorende codes) zijn uitgevoerd en in rekening zijn gebracht. Het tarievenboekje van de KNMT kan hiervoor leidend zijn.


zoals hem dat goeddunkt”


Mr. de. Wolter Brands “Declareert


Net als de casus in Nt 13/2015, p. 36, die over een uitschrijving ging, ook nu weer een klacht met de focus op de regeltjes. Kenne- lijk heeſt deze tandarts daar nogal wat moeite mee. Eerst de gedrags- regels voor tandartsen. Blijkens de samenvating ging klaagster voor de periodieke controle naar haar eigen tandarts en kwam voor de beugel bij de aangeklaagde tand- arts. Die constateerde veel cavitei- ten en ging meteen maar vast aan de slag, daarbij klaagster in ver- warring brengend over het ver- schil in indicatie tussen haar eigen tandarts en de beugeltandarts. Het was beter geweest als de beugel- tandarts klaagster een brief had meegegeven voor haar eigen tand- arts met het verzoek te kijken naar mogelijke caviteiten (zie gedrags- regels 14 en 15). Dan de declara- ties. In de samenvating staat dat de tandarts de informatie van de KNMT en de NZa over de tarieven onduidelijk vindt. Het is interes- sant hoe hij daar mee om gaat. Kennelijk geeſt dat geen aanlei- ding om aanvullende informatie op te zoeken maar declareert hij zoals hem dat goeddunkt. Boven- dien laat hij zich leiden door wat hij zelf eerlijk en terecht vindt. Daarmee stuiten we op het wat vaker voorkomende probleem dat tandartsen hetzij de regels onge- makkelijk, hetzij onduidelijk vin- den. Schouten concludeerde al in 2002 dat tandartsen min- der positief stonden tegenover de WGBO en dat zij, zeven jaar na het van kracht worden van


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


deze wet “een aantal wetelijke plichten niet optimaal naleven” (p.148). Op zich is het goed voor te stellen dat tandartsen sommige WGBO-regels onnodig onpraktisch vinden. Dat betekent echter nog niet dat men zich er niet aan hoeſt te houden. De maatschappij wenst nu eenmaal dat tandartsen zich op een bepaalde manier gedra- gen en daarom worden die regels gehandhaafd, of de tandarts het nu eens is met de regels of niet. Dat handhaven gebeurt hier door de professie en dat is erg belang- rijk. Soms lijkt het of in deze rubriek een paar moraalridders commentaar leveren, maar fei- telijk gaat het hier niet alleen om een maatschappelijk belang, maar ook om het belang van de pro- fessie. Dat belang is hier wel heel duidelijk. Ik denk niet dat tandart- sen ooit op vrije prijzen hoeven te rekenen wanneer de beroepsgroep het accepteert dat er gerommeld wordt met de rekening. Overigens handhaaſt de maatschappij zelf ook en vergeleken met de stress die overheidsprocedures geven, mag de tandarts in deze zaak met een enkele gegrondverklaring in zijn handen knijpen.


Wolter Brands is jurist en tandarts. Wilt u regeren op zijn commentaar: nt@knmt.nl.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52