This page contains a Flash digital edition of a book.
47 actueel


KNMT- BESTUUR


De hoofdvisiteur is alleen aanwezig bij de start- en de evaluatiebijeen- komst. De rest van het proces voeren de IQual-deelnemers zelfstandig uit.


De KNMT komt met deze ‘opstapvari- ant’ van visitatie op verzoek van een aantal IQual-deelnemers. De nieuwe visitatievorm past bij IQual aangezien de deelnemers al bekend zijn met het principe van collegiale verbeterslagen en met het geven en ontvangen van feedback.


KNMT-Praktijkvisitatie of IQual- visitatie?


IQual-leden kunnen ook blijven kie- zen voor de al eerder ontwikkelde KNMT-Praktijkvisitatie. Bij KNMT- Praktijkvisitatie wordt het visiteren door objectieve, opgeleide en ervaren visiteurs gedaan. Zij verzorgen ook de vragenlijst en de verbetersuggesties, waardoor deze vorm van visitatie qua proces minder tijdrovend is. IQual-


groepen die zich samen aanmelden voor KNMT-Praktijkvisitatie kunnen overigens wel meekijken met elkaar door als assistent-visiteur mee te gaan naar de praktijken van collega’s. Meer informatie over visitatie en kos- ten op knmt.nl


Aad van der Helm voorzitter a.van.der.helm@knmt.nl


Deelname aan visitatie kan een goede voorbereiding zijn voor uw praktijk om deze in een la- ter stadium te laten certifice- ren. Bovendien ontvangen as- sistent-visiteurs voor de visitatie KRT-punten. Voor een inschrijving in het KRT is deel- name aan visitatie een van de normen. U moet deze dan eens in de vijf jaar laten uitvoeren. Aan de uitkomsten van de visi- tatie verbindt het KRT voorals- nog geen consequenties.


Hendrike van Drie vice-voorzitter h.van.drie@knmt.nl


Maren de Wit vice-voorzitter m.de.wit@knmt.nl


KNMT-PRAKTIJKVISITATIE EN IQUAL-VISITATIE. WAT IS HET VERSCHIL?


KNMT-PRAKTIJKVISITATIE � Aanmelding is individueel


� Individueel vragenlijsten invullen � KNMT maakt planning


� Visitatie wordt uitgevoerd door onafhankelijke en opgeleide hoofdvisiteur. Zelf visiteren in één andere praktijk


� Hoofdvisiteur stelt rapportage op en zorgt voor de volledige uitvoering


� Naar keuze samen nabespreken


IQUAL-GROEP � Aanmelding met IQual-groep (min. 3 deelnemers)


� Gezamenlijk vragen invullen en bespreken met hoofdvisiteur


� Zelf planning maken


� Onderling visiteren, dus minimaal twee visitaties uitvoeren


� Zelf rapportage opstellen en bespreken met collega’s en hoofdvisiteur


� Kennis uitwisselen met elkaar via de visitaties en de presentaties op de IQual-avonden


Hans Schirmbeck secretaris


h.schirmbeck@knmt.nl Tijmen Hiep


penningmeester en vice-voorzitter t.hiep@knmt.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 SEPTEMBER 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52