This page contains a Flash digital edition of a book.
nieuws 7


KUNST De cursus Repareren is (uit) de kunst start met een inleiding over de indi- caties vervangen of repareren. Ook wordt ingegaan op het effect op de levensduur van restauratief werk. Vrijdag 2 oktober, Nijmegen, www.paotumcn.nl.


COMPOSIET Tijdens de cursus Esthetisch werken met composiet bespreekt Steve Meeze een aantal casussen over het werken met dit materiaal. Donderdag 15 oktober, Antwerpen, www.kuraraydental.nl.


KIND


Op het symposium Mondzorg bij het kind worden verschillende val- kuilen belicht op diagnostisch en communicatief, maar ook op be- handeltechnisch gebied. Vrijdag 2 oktober, Bunnik, www.scem.nl.


MONDFOTOGRAFIE In deze cursus Digitale mondfoto- grafie worden de grondbeginselen van fotografie, specifieke bijzonder- heden van digitale opnametechnie- ken en digitale bewerking op de computer behandeld. Vrijdag 2 oktober, Nijmegen, www.paotumcn.nl.


PREPAREREN Failing to prepare is preparing to fail is de titel van deze door DHIN geor- ganiseerde cursus. Hij is bedoeld als voorbereiding voor tandartsen en mondhygiënisten die enige tijd in een lagelonenland willen werken. Vrijdag 23 oktober, Houten, www.dhin.nl.


Pilots mondzorg kwetsbare ouderen van start


Eind augustus zijn in Amsterdam, Hardenberg en Roterdam pilots gestart om de mondzorg bij kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Tandartsen en huisartsen gaan er nauwer samenwer- ken om ervoor te zorgen dat ouderen tijdig worden geholpen bij problemen met hun gebit. Nu verdwijnen kwetsbare ouderen nog vaak uit beeld bij mondzorgpraktijken. Ook de thuiszorg gaat de mondverzorging van kwetsbare ouderen de nodige aandacht ge- ven. In de pilots wordt een screeningsinstrument getest waarmee ouderen tijdig kunnen worden verwezen voor tandheelkundige zorg en hulp bij het poetsen. Ook krijgen ouderen en mantelzorgers voorlichting over goede mondzorg. Verder worden alle betrokken beroepsgroepen geschoold om de mondzorg bij thuiswonende, kwetsbare ouderen te verbeteren en is er veel aandacht voor een goede samenwerking tussen alle partijen: ouderen, mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, case managers dementie, prak- tijkondersteuners en mondzorgprofessionals. Na evaluatie van de resultaten in de proefregio’s volgt vanaf september 2016 een lande- lijke uitrol van de nieuwe manier van werken. De pilots zijn onderdeel van het landelijke project ‘De mond niet vergeten!’, een initiatief van Innovatiekring Dementie (IDé), SBT, KNMT, VU en ACTA. Het project wordt mede gefinancierd door SAG/Zilveren Kruis. In het kader van het project worden alle par- tijen geholpen om hun zorg voor de mondgezondheid van thuis- wonende ouderen te verbeteren. Onderdeel daarvan is de site www.demondnietvergeten.nl, met informatie en adviezen voor alle betrokkenen. Hier zullen na evaluatie van de pilots ook alle materialen voor voorlichting, scholing en screening voor iedereen beschikbaar komen. Aanleiding om ‘De mond niet vergeten!’ te starten is de constatering dat de mondgezondheid van ouderen achterblijſt. Zo blijkt tachtig procent van de ouderen die in een ver- pleeghuis worden opgenomen een ongezonde mond te hebben. Uit onderzoek blijkt voorts dat juist voor ouderen een gezonde mond extra belangrijk is, omdat dit bijdraagt aan zowel de algehele ge- zondheid als aan het welbevinden. Een slechte mondgezondheid kan ernstige gevolgen hebben voor de algehele gezondheid; naast pijn, kauw- en slikproblemen kan het leiden tot longontsteking en hart- en vaatziekten, slecht instelbare bloedsuikerspiegels bij dia- betes en ook tot snellere veroudering van het brein.


Voor een uitgebreide agenda: www.ntdigitaal.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 11 september 2015


agenda


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52