This page contains a Flash digital edition of a book.
redactioneel


5


REINIER VAN DE VRIE


Overnemen W


INHOUD


e mogen de oudere generatie tandartsen wel bedanken. Vanaf


Bertrams 3 Nieuws 7 In memoriam Agenda Nieuws Roparun


7 8 8 9


Mensenwerk 10 Spreker van de maand Citaten Profi el


Interview: Joost Roeters


10 11 11 12


Opinie 18 Stelling Inbox


Horizon


18 19 19


Achtergrond: Kwetsbare ouderen 20 Vakinhoud 25 Uitgelezen


25


Praktijkvoering 27 In bedrijf


Kaakstelling Praktijk: Medicatie


27 29 30


Klachtenregeling 34 Service 37 KNMT Actueel


39 Nt 10/2015 verschijnt op 12 juni NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Wilt u reageren op het hoofdredactioneel? r.vandevrie@knmt.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


de jaren zestig heeft die – mede dank- zij de intrede van fl uoride – een be- langrijke bijdrage geleverd aan succes- volle cariësbestrijding. Met als gevolg dat steeds meer mensen tot op oudere leeftijd hun eigen dentitie hebben weten te behouden. Iets waar tandartsen trots op mogen zijn, want dat is toch een van hun doelstellingen. Een beetje wrang is dat dit suc- ces na enkele tientallen jaren ook een keerzij- de heeft. De eerste ‘fl uoridelichting’ van pa- tiënten wordt nu op oudere leeftijd geconfronteerd met problemen rond mondgezondheid en de eigen dentitie. Bij een deel van – met name kwetsbare – ou- deren is de gebitsverzorging niet meer op orde. Bo- vendien is men vaak uit het zicht geraakt van tandart- sen en mondhygiënisten. Inmiddels worden de nodige lovenswaardige initiatieven genomen om die groep ook goede mondzorg te geven, maar volgens deskundigen ontbreekt het nog aan structuur en co- ordinatie. Zeker belangrijk dat daaraan gewerkt wordt, maar minstens net zo belangrijk lijkt me dat iedere tandarts is toegerust om iedere groep patiënt ade- quaat te kunnen behandelen. Dus ook oudere patiën- ten.


Wat dat betreft gloort er hoop als we de nieuwe hoog- leraar Integrale Tandheelkunde Joost Roeters van ACTA horen in het interview. Een van zijn taken is om het curriculum voor studenten opnieuw invulling te geven. Het zorgplan krijgt daarin een cruciale rol. Stu- denten – en tandartsen – moeten in staat zijn om voor en met iedere patiënt een individueel zorgplan op te stellen. Dit veronderstelt dat ook patiënten met speci- fi eke problemen een op hen aangepast zorgplan krij- gen. We mogen toch aannemen dat oudere patiënten daarbij niet vergeten worden en in het curriculum vol- doende aandacht krijgen. Het zou mooi zijn als de jonge generatie pas afgestudeerde tandartsen de zorg voor oudere patiënten van hun voorgangers op voor- treffelijke wijze kan overnemen.


ILLUSTRATIE: MOKER ONTWERP, AMSTERDAM


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44