This page contains a Flash digital edition of a book.
14 interview


organiseren waarin nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de tandheelkunde, maar ook didactiek en professioneel werken centraal staan. Verder zijn we steeds op zoek naar manieren om de zorg aan de pa- tiënt te optimaliseren. Ook al blijkt diens tevredenheid over de geleverde zorg groot te zijn. Ook zijn we ACTA- breed bezig met het verbeteren van het onderwijs en herziening van het curriculum."


Waarom is die herziening nodig? "Het onderwijs voor de bachelor- en masterfase op ACTA is – apart – gevisiteerd. Hier kwamen we goed uit, maar we kregen ook het advies om ons nog meer op de toekomst te richten, om competenties beter uit te werken én om ervoor te zorgen dat studenten vol- doende ‘vlieguren’ maken in de kliniek. Daarnaast ver- andert het vak, het verbreedt en verdiept zich. Nieuwe kennis en inzichten, nieuwe – digitale – technieken en de eisen die de digitale generatie studenten van nu aan het onderwijs stelt, het moet allemaal een goede plek krijgen. We willen bij ACTA tandartsen opleiden die weten wat er te koop is in de tandheelkundige wereld en die kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Tandartsen moeten echt iets kunnen toevoegen aan de tandheelkundige zorg voor de samenleving. Mijn opdracht als hoogleraar is om alle knowhow die we in huis hebben te bundelen en het beste in het onderwijs tot hun recht te laten komen. Verder denk ik dat we de communicatie en onderlinge afstemming binnen de organisatie van ACTA verder kunnen stroomlijnen. Door de omvang van de organisatie is het nu niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is."


Wat is voor u een belangrijk uitgangspunt in het onderwijs? “De essentie van tandheelkunde is dat een tandarts de juiste zorg verleent. Daarvan moet de student van het begin af aan doordrongen worden. Mijn idee is dat je het zorgplan in het hele curriculum centraal moet stel- len, zowel in de bachelor- als in de masterfase. Iedere patiënt moet een zorgplan krijgen. Daarin staat wat je wilt bereiken, dit bepaal je samen met de patiënt. In de loop van het curriculum wordt dit zorgplan steeds complexer en krijgt de student de daarvoor benodigde theorie aangereikt. Een student moet deze nieuw opge- dane kennis weer in verbinding kunnen brengen met de verschillende vakgebieden en in het zorgplan kun- nen toepassen. Als een onderwijsblok bijvoorbeeld over bot gaat, dan moet in relatie daarmee ook meteen de implantologie aan de orde komen.”


Het lijkt erop dat het in de tandheelkunde steeds minder gaat om manuele vaardigheden... “Veel mensen die tandheelkunde gaan studeren, denken nog steeds dat ze alleen met hun handen


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


bezig zijn en leuke dingetjes maken. Maar als je naar de basis van de studie kijkt, dan is het vergaren van kennis en theorie en het helder en wetenschappelijk kunnen denken en analyseren zeker zo belangrijk. Dat neemt natuurlijk niet weg dat studenten zich ook de verschillende manuele vaardigheden eigen moeten maken. Het aanleren van een goede oog- handcoördinatie is daarbij van groot belang. Een andere cruciale competentie voor een tandarts is goed kunnen communiceren. Hoe ga je om met verschillende patiëntengroepen als jongeren, ouderen, bijzondere zorggroepen en patiënten uit andere culturen? Maar ook het omgaan met medestudenten, docenten en andere medewerkers. De rol van de tandartsdocent wordt steeds meer die van coach.”


Hoe reageren studenten op de veranderingen? “Er is een aanzienlijke groep studenten bij het maken van het nieuwe curriculum betrokken. Zij zijn positief kritisch en hun bijdrage aan dit proces is buitengewoon waardevol, heb ik gemerkt. Uit de uitslag van de natio- nale studentenenquête dit jaar blijkt dat we op alle fronten beduidend hoger scoren dan voorgaande jaren. De lijn die we hebben ingezet om zaken te verbeteren, is volgens mij duidelijk merkbaar voor onze studenten. Ik verwacht dat deze opgaande lijn zal doorzet en. We merken wel dat we de verwachtingen wat moeten bij- stellen. Sommige studenten denken bij binnenkomst dat ze hier alleen maar vullinkjes leren maken. Ze rea- liseren zich dan nog niet hoe belangrijk communica- tieve vaardigheden en preventie zijn. Het gaat er om dat men leert om de mondgezondheid van een patiënt op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en niet om te scoren met allerlei technische hoogstandjes


Werken in teamverband is steeds belangrijker. Hoe besteedt ACTA hier aandacht aan? “In de ACTA-kliniek in Almere werken we volgens het teamconcept. De studenten vervullen beurtelings ver- schillende rollen. Zo zijn ze bij toerbeurt praktijkmana- ger en moeten ze zelf afspraken inplannen, roosters maken en de patiënten verdelen over de medestuden- ten en mondhygiënisten. In Almere werken we enige jaren samen met de opleiding Mondzorgkunde van Hogeschool Inholland. Dit teamconcept willen we geleidelijk aan ook bij ACTA Amsterdam invoeren. Ook in Amsterdam werken we waar mogelijk samen met de opleiding mondzorgkunde van Inholland. Wat daarbij helpt, is dat die opleiding in hetzelfde gebouw is geves- tigd. Met dit leren werken in teamverband sluiten we als opleiding aan bij wat er nu in de reguliere praktijk gebeurt.”


Is het einde van de tandarts-solist in zicht? “Eén tandarts die zelf alles kan, dat is in deze tijd bijna


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44