This page contains a Flash digital edition of a book.
20 achtergrond Mondzorg voor kwetsbare ouderen


Veel initiatieven, weinig samenhang


Het aantal initiatieven om kwetsbare ouderen van mondzorg te voorzien, is fl ink toegenomen. Hiermee wordt echter lang niet iedereen bereikt die tot deze groep behoort. Meer oog voor samenhang, coördinatie en kwaliteit zou wenselijk zijn, zeggen deskundigen.


TEKST: KAREL GOSSELINK; FOTO: SHUTTERSTOCK


R


ecentelijk presenteerde de KNMT een actieplan om de mondgezondheid van ouderen zowel in verzorgings- en verpleeghuizen als thuis te


verbeteren. Het is een van de tientallen initiatieven die de laatste jaren van de grond zijn gekomen om de mondzorg voor kwetsbare ouderen – zowel thuis als in een verpleeghuis – te bevorderen. In welke mate deze groep met al deze initiatieven wordt bereikt, is moeilijk te zeggen. Cees de Baat, emeritus hoogleraar gero- dontologie in Nijmegen, schat dat momenteel minder dan een kwart van de ouderen in verpleeghuizen een acceptabele vorm van mondzorg krijgt. Een schat ing waar ook Ellen van Bruggen, voorzit er van de Neder- landse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd), zich in herkent. Voor thuiswonende kwetsbare ouderen zijn de schat ingen nog veel ongunstiger. Volgens Rob Schaub, tandarts-geriatrie en emeritus hoogleraar in Gronin- gen, is het ook voor mondzorg in zorginstellingen dweilen met de kraan open wat ouderen – en zeker de kwetsbare – betreſt . Een vergelijking met de cariësepi- demie in de jaren vijſt ig tot zeventig in de vorige eeuw ligt voor de hand, meent hij.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44