This page contains a Flash digital edition of a book.
34 klachtenregeling


Strijdig met de beroepswaardigheid


CENTRALE KLACHTENCOMMISSIE (CKC), 5 MAART 2015


KLACHT Sinds 2007 behandelde de Centrale Klachten- commissie (CKC) zeven klachtzaken tegen de tandarts. Zes klachten zijn gegrond verklaard; in


één daarvan deed de CKC – tevergeefs – de aanbe- veling dat de tandarts zich zou melden bij de Moni- tor Mondzorg. Ook een getroffen schikking met een klager is de tandarts niet nagekomen. Behalve de zeven klachten ontving de CKC ook drie meldingen van een klacht die zijn bemiddeld. De CKC heeſt de tandarts er, op grond van haar bevoegdheid in artikel 13 lid 2 van het KNMT Reglement bemidde- ling en klachtbehandeling, van in kennis gesteld dat uit de klachten valt op te maken dat er sprake lijkt te zijn van structureel klachtwaardig handelen op het gebied van de communicatie en het tandheel- kundig handelen of nalaten daarvan. Deze situatie kan volgens de CKC consequenties hebben voor de patiëntenzorg. Verder vond de CKC het zorgwekkend dat de tandarts nagenoeg niet op de klachtenpro- cedures heeſt gereageerd en in het merendeel van de zaken ook niet ter ziting is verschenen. De CKC heeſt de tandarts verzocht maatregelen te nemen en haar daarvan schriſtelijk in kennis te stellen. Nadat de tandarts daarop niet reageerde, heeſt de CKC besloten op grond van haar bevoegdheid ex artikel 5 lid 1 sub b KNMT Reglement Tuchtrechtspraak zelf onderzoek te doen naar de gedragingen van de tandarts. De CKC heeſt ook een melding over de tandarts gedaan bij de Inspectie voor de Gezond- heidszorg (IGZ).


“Getroffen schikking niet nagekomen”


De samenvattingen in deze rubriek komen tot stand onder de auspiciën van de Adviescommissie Beroepsuitoefening van de KNMT. Iedere samen- vatting wordt van commentaar voorzien door een onafhankelijk deskundige.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


VERWEER Volgens de tandarts is hij na een negatieve er- varing met de CKC niet meer op zitingen van de CKC verschenen. Volgens hem gaat het uit-


sluitend om de patiënt en word je als tandarts toch veroordeeld. De werkwijze van de CKC kan worden beschouwd als ‘Kafa’, aldus de tandarts, die zegt te overwegen zijn KNMT-lidmaatschap op te zeggen. Ook zegt de tandarts dat hij zich in KNMT-verband onheus bejegend heeſt gevoeld, wat meespeelde bij het niet ter ziting verschijnen en niet reageren. Achteraf snapt hij dat hij zijn onvrede anders had kunnen uiten. De tandarts laat ook weten dat, als een patiënt een klacht indient, dit voor hem dan een gepasseerd station is. Hij realiseert zich dat hij dit misschien anders had moeten doen. Volgens de tandarts hebben ook privé-omstandigheden in dit alles een rol gespeeld, maar deze denkt hij nu onder controle te hebben. Hij heeſt geen (vakinhoudelijk) contact met collegae en neemt niet deel aan inter- collegiaal overleg, maar bezoekt wel congressen, volgt online cursussen en leest vaktijdschriſten. Hij werkt volgens richtlijnen en protocollen en heeſt tegenwoordig een kleinere praktijk, waardoor hij meer tijd heeſt voor patiënten. Desgevraagd zegt hij zich niet gerealiseerd te hebben dat zijn handelwijze ook negatieve invloed heeſt op zijn collega’s en om- geving. Een aantal klachten zal aan hem hebben gelegen, maar soms ook aan de patiënt.


OVERWEGINGEN De CKC stelt vast dat de tandarts heeſt gezegd dat zijn handelwijze anders had gekund. Ook beaamt hij dat het beter was geweest als hij


zijn onvrede kenbaar had gemaakt in plaats van niet op zitingen te verschijnen. De tandarts heeſt verder verklaard maatregelen te hebben genomen en toegezegd in de toekomst beter met patiënten te zullen gaan communiceren. De CKC is er echter niet van overtuigd dat dit afdoende zal zijn om in het vervolg klachten te voorkomen. Door zijn handelwijze schaadde de tandarts bovendien het vertrouwen in de beroepsgroep. En door in vijf za- ken niet op de ziting te verschijnen, in vier zaken geen verweer te voeren en ook niet te reageren op


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


KLACHTENREGELING


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44