This page contains a Flash digital edition of a book.
bertrams 3 Bevlogen


Van alle zorgprofessionals zijn tandartsen samen met fysiotherapeuten het meest bevlogen. Dat blijkt uit het Nationaal Welzijnsonderzoek Zorg van de VvAA, waarin ruim 26 procent van de ondervraagde tandartsen aangeeſt bevlogen te zijn.


ILLUSTRATIE: JOEP BERTRAMS


Volgens de definitie die in het onderzoek wordt gehan- teerd, is een bevlogen zorgprofessional met passie en inzet aan het werk, voelt hij zich gezond en presteert hij beter. Van de twaalfonderd personen die aan het onderzoek deelnamen – tien procent van hen was tandarts – kwamen huisartsen en apothekers als minst bevlogen uit de bus. Hun bezieling staat vooral onder druk door administratieve rompslomp als gevolg van de toegenomen regels en bemoeienis van onder andere overheden, toezichthouders en zorgverzekeraars. Hoe- wel tandartsen daar ongetwijfeld ook tegenaan lopen, doet het ze blijkbaar minder. Als je kijkt waar de bevlogenheid van tandartsen van- daan komt – overigens blijkt uit ander onderzoek dat ook mondhygiënisten erg bevlogen zijn – dan hangt dat mede samen met het feit dat tandartsen bijna altijd passend werk hebben. Wat ook meespeelt, is dat ze van individuele patiënten veel waardering ontvangen. Bo-


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


vendien ervaart een tandarts van alle onderzochte be- roepsgroepen – medisch specialisten, huisartsen, tand- artsen, apothekers, fysiotherapeuten en dierenartsen – de laagste productiedruk en zijn er veel ‘leer- en ont- wikkelmomenten’. Hebben tandartsen dan helemaal niets te klagen? Na- tuurlijk wel. Zorgen zijn er over het inkomen. Ook heb- ben tandartsen meer last van een negatieve beeldvor- ming bij het publiek dan andere zorgprofessionals en hebben ze bovengemiddeld klachten door lichamelijke belasting. Door dit alles ervaren tandartsen vaak emo- tionele dissonantie. En gek genoeg zorgt dit er dan weer voor dat tandartsen weliswaar het meest bevlo- gen zijn, maar dat anderzijds ruim 16 procent burnout- klachten heeſt. En dat, definieert het onderzoek, levert uitgepute en cynische zorgprofessionals op die onder- maats presteren en vaker en langer uitvallen. (EB)


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 12 juni 2015


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44