search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


Kortstondige stankproblemen Antwerps drinkwater nasleep van scheepsongeval


9


SCHEEPVAARTKRANT 30 JAAR GELEDEN


Ambtenaren van de Europese Commissie twijfelen er niet aan: minister Smit-Kroes wist vóór ze aan het overleg in de trans- portraad op 8 december begon heel goed dat dat het voorstel voor de sanering van de binnenvaartvloot het nooit zou halen, als ze zou pleiten voor een medefinancie- ring door de Europese Gemeenschap. Die financiering had geen schijn van kans en het stond als een paal boven water dat ze een struikelblok voor een unaniem besluit van de ministerraad zou gaan vormen.


20 JAAR GELEDEN


Nadat eerst de lading kunstmest was verwijderd, is de Dandia op 27 november met behulp van pontons gelicht.


ANTWERPEN Een onverwachte nasleep van het scheepvaartongeval met (het kunstmest geladen) mvs Dandia op het Albertkanaal heeſt begin januari alsnog tot geur-, kleur en smaakklachten geleid over het Antwerpse drinkwater.


Door buitensporige algenbloei in het kanaal wordt veroorzaakt door de micro-alg cryp- tomonas, die goed gedijt bij lage tempera- turen. Het ongeval met de Dandia gebeurde half november in Herentals, slechts tien kilo- meter verwijderd van het inlaatpunt voor het zogenoemde Antwerpse kraantjeswater van Water-link.


Het waterbedrijf heeſt donderdag 3 januari met succes aanpassingen doorgevoerd in het zuiveringsproces. Hierdoor kunnen, na het on- schadelijk maken van de algen, ook de orga- nische reststoffen niet meer in het drinkwater terecht komen. Deze ongevaarlijke organi- sche resten waren de oorzaak van de geur- en smaakveranderingen. “We verwachten dat binnen een tijdspanne van 24 à 48 uur het drinkwater in heel het leveringsgebied terug reuk- en smaakvrij zal zijn”, liet het drinkwa- terbedrijf weten op zijn website.


Sinds zaterdagochtend is de verbetering te merken geweest in Antwerpen-Zuid, de dis- tricten Wilrijk, Hoboken, Berchem en in Edegem, Hove en Mortsel. Dit zal ook het geval


zijn in de gemeenten Kontich en Boechout die door PIDPA worden bevoorraad met drink- water afkomstig van het Albertkanaal. Water- link: “Vanaf zondagochtend verwachten we een normalisering in Antwerpen Centrum, Linkerkoever en Borgerhout. Het water was en blijſt perfect drinkbaar en voldoet aan alle wettelijke normen”.


Geneutraliseerd Algen worden geneutraliseerd in de zuive- ringsprocessen, maar worden niet helemaal


Archieffoto’s


verwijderd. De stinkende organische rest- stoffen zijn onschadelijk, maar in de afgelo- pen dertig jaar zijn er evenwel nooit zulke massa’s micro-algen vastgesteld. Het op 13 november door een duwbak overvaren en direct gezonken Dandia was geladen met dui- zend ton kunstmest, de ideale voeding voor algen. Water-link raadde de bevolking bij het ontstaan van de klachten aan om fles- senwater te drinken, maar al snel bleek de vreemde smaak niet schadelijk te zijn voor de volksgezondheid.


Een vergadering van de Unie der Con- tinentale Vaart (UCV) in de lokalen van Schipperswelzijn aan het Straatsburgdok is onverwachts onderbroken door een delega- tie uit de tankvaart. De delegatie vertegen- woordigde de Vereniging van Belgische Reders (VBR) en Particuliere Tankvaart Vereniging (PTV). Na het afgeven van een petitie werd hen een gesprek toegezegd na afloop van de vergadering. Daarbij hekelde UCV-voorzitter Philippe Grulois de praktijken van enkele bevrachters in de tankvaart.


10 JAAR GELEDEN


De boegschade aan de overvaren Dandia – het 73 meter lange schip wordt nu gesloopt.


‘Binnenvaart moet meer samenwerken’


ROTTERDAM De binnenvaartsector zou meer moeten samenwerken; met startups, binnen de keten én met de overheid. Dat betoogt Jarell Habets, oprichter van startup Shypple, de zelfbenoemde ‘Booking.com van de zee- vrachtmarkt’. Onderneemt de sector nu geen actie, dan gaat het schip de strijd met het wegtransport misschien nooit meer winnen op het gebied van duurzaamheid, flexibiliteit en prijs, zo beweert Habets.


De jonge ondernemer stelt dat het kosten- verschil tussen binnenvaart en wegtrans- port vaak minimaal is op de korte afstanden,


maar dat de binnenvaart structureel goed- koper, groener en flexibeler kan worden. “Binnenlandse terminals bieden vaak ‘single-‘ (enkel transport naar de terminal) of ‘round- trip’ tarieven (ook weer terug naar de haven) tarieven aan vanaf Rotterdam. Als een termi- nal een depothouder is voor rederijen, dan kan de terminal een single-trip tarief aanbie- den”. Dat is vaak goedkoper dan wegtransport en biedt meer flexibiliteit wat betreſt de vrije dagen van de containerhuur (detention).


Habets: “Inlandterminals zouden zich bij meer rederijen moeten aansluiten, ook met het oog


op de klimaatdoelstellingen. Als er meer re- derijen een depot houden op de binnenvaart- terminals, dan kunnen meer containers herge- bruikt worden en hoeven ze minder vaak leeg op en neer. De overheid en Rotterdamse haven zouden beleid moeten voeren om deze opties te ver- breden en het gebruik van binnenvaart te stimuleren. Zo wordt de binnenvaart flexi- beler en competitiever ten opzichte van het wegtransport”. Marktaandeel zou eveneens te winnen zijn door meer en betere data be- schikbaar te stellen over vaarschema’s van de transportdienst.


Kantoor Binnenvaart bestaat tien jaar. Ter gelegenheid daarvan is op maandag 29 december in Vlaardingen een congres gehou- den in het Delta Hotel. Gastsprekers waren minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven en vicevoorzitter MKB-Nederland Michaël van Straalen. Zowel voorzitter Hans Megens als beide gastsprekers legden in hun toespraken de nadruk op samenwerking en adviseerden de binnenvaart vertrouwen te hebben in eigen kunnen en herstel van de economie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52