search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


PLAN-WEYTS IN PROCEDURE GEBRACHT Bouw tweede zeesluis in Zeebrugge bevestigd


BRUSSEL De Vlaamse minister van mobiliteit Ben Weyts heeſt de langverwachte bouw van een tweede zeesluis in de achterhaven van Zeebrugge, waarvan al meer dan tien jaar sprake is, aangekondigd. Hij bevestigde te- vens de eerder bekendgemaakte uitbreiding van de containercapaciteit in de haven van Antwerpen.


JAN SCHILS


Voor beide investeringen (elk goed voor een miljard euro) heeſt het departement van de minister zogeheten ‘voorontwerpen van voor- keursbesluit’ opgesteld. De verbetering van de nautische toegankelijkheid van Zeebrugge was lange tijd onderwerp van discussie. In feite za- gen de havens van Gent en Antwerpen de ha- venuitbreiding in Zeebrugge uit concurrentie- overwegingen niet zitten.


Daar geeſt nu alleen de Vandammesluis toe- gang tot de achterhaven. De antieke Visartsluis uit 1907 voldoet al lang niet meer aan de ver- eisten van de moderne scheepvaart. Ook de Vandammesluis uit 1984 laat het geregeld af- weten en moet steeds vaker stilgelegd worden voor onderhoud. Voor Zeebrugge als zeehaven is dat een ernstige handicap.


Volgens Weyts gaat het twee keer om een cru- ciale investering om de Vlaamse havens verder te laten groeien en om meer banen te schep- pen, telkens met een zo beperkt mogelijke im- pact op de omgeving van de havens. Naar goe- de gewoonte klopte de minister zich zelf ook op de borst: “Er was een tijd waarin dit soort grote investeringsprojecten onmogelijk leken in Vlaanderen. Maar we kunnen het nog. Deze Vlaamse investeringsregering maakt keer op keer resolute keuzes en hakt knopen door”.


De nieuwe sluis in Zeebrugge is gepland op de plaats van de verouderde Visartsluis en krijgt een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter. Dat is voldoende om de volgende generatie ‘Car Carriers’ (265 meter lang en 40 meter breed) toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld.


Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de bewoners en bedrijven die voor de bouw van de nieuwe sluis onteigend worden. Voor de onteigenden komt er een begeleidingsplan met ondersteunende maatregelen en alter- natieven. De betrokkenen worden persoon- lijk gecontacteerd. Ook het voorontwerp van voorkeursbesluit voor extra containercapaci- teit voor de haven van Antwerpen ligt nu ter tafel. In verband daarmee is al twintig jaar sprake van een geheel nieuw Saeſtinghedok,


Het ontwerp voor de nieuwe zeesluis in Zeebrugge op de plek van de oude Visartsluis.


om de groei van de containertrafiek op te van- gen - maar die plannen hebben veel verzet uitgelokt.


Eigen alternatief Weyts besloot zijn eigen alternatief voor de acht bestaande plannen naar voren te schui- ven, als de beste manier om met een minima- le impact op de omgeving extra containerca- paciteit te creëren. De extra capaciteit wordt in het plan van de minister grotendeels gerea- liseerd door uitbreiding binnen de bestaande dokken.


Zo komt er binnen de haven plaats voor 4 mil- joen extra containers dankzij de bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal, in het Doeldok en in een nieuw insteekdok ten


noorden van de Zandvlietsluis. Aanvullend wordt er dan nog voor capaciteit gezorgd voor 3,2 miljoen containers door een beperkt nieuw dok, dat enkel langs de zuidzijde ont- wikkeld wordt waardoor het dorp Doel kan blijven voortbestaan. Flankerende maatre- gelen moeten de overlast voor de omgeving maximaal beperken.


Verzameld De zogenoemde hinterlandontsluiting voor de extra containers moet voornamelijk verlo- pen via het spoor en de binnenvaart en dus niet met vrachtwagens. Dat is mogelijk, omdat het scenario van Weyts een concentratie van goederenstromen creëert op één locatie. Ten noorden van het Deurganckdok en ten zuiden van het nieuwe dok kunnen grote volumes


goederen verzameld worden. Dankzij die con- centratie kan de afvoer van containers voor- namelijk georganiseerd worden via de bin- nenvaart en het spoor.


Het voorontwerp van voorkeurbesluit voorziet in speciale binnenvaartkaders en de nodige spoorinfrastructuur. Zo kan in de toekomst de meerderheid van alle zeecontainers (57 pro- cent) vervoerd worden naar het achterland via binnenschip (42 procent) of de trein (15 pro- cent). Er komt ook walstroom als alternatieve energiebron voor afgemeerde schepen en er wordt maximaal ingezet op elektrificatie van de terminals om de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 te verminderen.


Draagvlak Volgens Weyts wijzen de vele overleg- en con- sultatierondes uit dat zijn scenario op het grootste draagvlak kan rekenen. Het overleg gaat nu verder. Het voorontwerp van voor- keursbesluit wordt voorgelegd aan de offici- ele adviesinstanties. Na de verwerking van de opmerkingen zal de Vlaamse Regering in april een definitief ontwerp voorkeursbesluit vast- stellen. Daarna start het openbaar onderzoek. De plannen zullen nog verder verfijnd worden in samenspraak met de havengemeenschap, de lokale overheden, de sectororganisaties en andere stakeholders. Het is de bedoeling dat het Saeſtinghedok in 2024 operationeel wordt.


15


Plan-Weyts voor extra containercapaciteit bij Antwerpen, terwijl Doel gespaard blijſt.


Verkiezingstijd: ‘Waterveiligheid verdient hoogste prioriteit’


DEN HAAG De Algemene Waterschapspartij (AWP) in Nederland ondersteunt in haar ver- kiezingscampagne het pleidooi voor een masterplan waterveiligheid.


“Tot op heden heeſt Den Haag de consequen- ties van de versnelde zeespiegelstijging nau- welijks bekeken. Dat is onverantwoord. De tijd dringt. We stevenen af op calamiteiten”, zegt AWP-voorzitter Ron van Megen.


“Het meest urgent is de vervanging van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam”, zo waarschuwt Van Megen. De AWP onderschrijſt hiermee een van de conclusies uit het net verschenen rapport ‘Masterplan Maatregelen Zeespiegelstijging’ van dr.ir. Gerd Kamerling. Daarin wordt met klem aangedrongen op vervanging van de Maeslantkering door een sluizencomplex in de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen. Die klus


kan volgens de waterbouwkundigen voor 2050 geklaard zijn.


Veiligheidsrisico Het plan van de overheid om de Maeslantkering pas in 2070 te vervangen, baart de AWP dan ook grote zorgen. “Dat is te laat”, zegt Van Megen. “Zelfs als we uitgaan van de meest conservatieve voorspellingen, ontstaat er in 2050 al een onaanvaardbaar veiligheidsrisico. Maar de prognoses laten zien dat we na 2050 ernstig rekening moeten houden met een versnelde zeespiegelstijging. Volgens de jongste inzichten is in 2070 de zee- spiegel met een meter gestegen. Wachten tot 2070 is dus echt vragen om problemen”.


De AWP gaat in maart van dit jaar de verkie- zingen in met de slogan: ‘Niet politiek, wel deskundig’.


Studieproject voor sluizen in de Nieuwe Maas.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52