search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


BLN-SCHUTTEVAER JAARVERGADERINGEN


BLN-SCHUTTEVAER


49 ‘Als je morgen hetzelfde doet als vandaag, dan is er geen toekomst’


het opgestarte programma ‘Robuustheid Vaarwegen’, waarvan de definitie luidt: Een toekomstbestendig, klimaatbestendig net- werk van nautisch veilige vaarwegen met een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid, inclusief de ambitie om voor de grote rivieren en de Waal in het bijzonder zo goed mogelijke vaarwegalternatieven te bewerkstellen.


Enquête


Ook bij de afdeling Zeeuwse Delta werden een aantal stellingen voorgelegd aan de leden. Zo was 99 procent van de aanwezigen in Goes het eens met de stelling dat het verstandig zou zijn, als de ingenieurs van Rijkswaterstaat ook gaan denken over hoe zij het water, des- gewenst, ook langer kunnen vasthouden. Hier werd wel direct door Peter Scherpenisse, Operationeel Manager van Rijkswaterstaat, een hele grote kanttekening bijgeplaatst, want hoe zou zoiets in de praktijk dan uitge- voerd moeten worden?


Iedereen was het er daarnaast mee eens dat varend ontgassen afgeschaſt moet worden. Maar zolang er onvoldoende faciliteiten zijn, blijſt het een kip-ei-verhaal. Bij de stelling dat het tijdperk van volledig elektrisch aangedreven schepen is ingetre- den, zagen maar weinigen voordelen. Er werd onder andere genoemd dat waterstof juist de oplossing is.


‘Verspil geen tijd’ was de boodschap die voorzitter Jaap Lems de aanwezige leden wilde meegeven.


GOES “Het lijkt wel of de veranderingen in de huidige tijdfase steeds intenser en van gro- tere diversiteit worden”, schrijſt voorzitter Jaap Lems van de afdeling Zeeuwse Delta in het jaarboekje. “Ik begin tenminste de uit- spraak ‘Als je morgen hetzelfde doet als van- daag, dan is er geen toekomst’ van de korte- lings overleden scheepsbouw-directeur Sjef van Dooremalen van Royal IHC steeds beter op waarde te schatten. Als ik lees over robot- matrozen, robot-schepen, de gevolgen van de klimaatverandering voor de binnenvaart, dan zie ik de juistheid van zijn uitspraak steeds meer bewaarheid worden. Nederland zou Nederland niet zijn, als men daar niet op de juiste wijze mee zou weten om te gaan”.


Vrijdag 28 december werd in het gebouw van de Rabobank Oosterschelde in Goes de der- de jaarvergadering van de afdeling Zeeuwse Delta gehouden. ‘Verspil geen tijd’ was de


boodschap die voorzitter Jaap Lems de aan- wezige leden wilde meegeven.


De voorzitter ging in zijn jaarrede kort in op een aantal onderwerpen, die volgens hem specifieke aandacht verdienen. Zo baart de zich doorzettende klimaatverandering, in zijn algemeenheid maar ook specifiek met be- trekking tot de toekomst van de binnenvaart, hem zorgen. “Daarin sta ik niet alleen uiter- aard. Ik hoop – en verwacht niet anders, dat Rijkswaterstaat al lang bezig is met het bekij- ken hoe desgewenst het Rijnwater, naast het snel afvoeren naar zee, langer kan worden vastgehouden ten faveure van onder meer de binnenvaart”.


Ook de Schaar van de Noord is een onderwerp wat aandacht verdient. Lems: “Ik ben nu acht jaar lid van het bestuur en acht jaar lang heb- ben we tijdens elke vergadering met de GNA


(Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit) het belang van het structureel baggeren en betonnen van onder meer deze ‘Schaar’ on- der de aandacht gebracht. Tijdens de laatste vergadering op 25 oktober werd ons verteld dat er gebaggerd zou gaan worden naar 2,70 meter ten opzichte van de LAT. Om dat te be- reiken moet er 1500 m3 zand verplaatst wor- den. Het is een proef van een jaar, waarmee duidelijk moet worden of dit structureel kan worden gecontinueerd”. Een klein stapje de goede kant op volgens de voorzitter, maar te- gelijkertijd is de Schaar van Valkenisse ondie- per aan het worden. “Het blijſt dus vooralsnog tobben”.


Wensen Lems heeſt meerdere wensen, die hij graag vervuld ziet worden. Zo zou hij van harte zien dat Rijkswaterstaat (RWS) een halt toeroept aan de enige jaren geleden - tijdens de finan- ciële crisis - opgedrongen bezuinigingen en dat RWS haar bemanningscapaciteit niet ver- der uitkleedt en demotiveert. Dat RWS met kracht een watermanagement op de Rijn re- aliseert en doorvoert, teneinde de binnen- vaart in staat te stellen een nog betrouwbaar- dere vervoerssector te worden. “Dus de door Rijkswaterstaat gehanteerde slogan ‘Geef de rivier de ruimte’ om het achterland-water zo snel mogelijk naar zee te kunnen laten stro- men, moet zo snel mogelijk worden uitgebreid met ‘Geef de rivier bij droogte niet de ruimte’ om het achterland-water te snel naar zee te laten stromen, zegt Lems.


De klimaatverandering met als mogelijk gevolg ladingverlies, baarde maar weinig aanwezigen zorgen.


Lems ziet bovendien graag dat RWS voort- varend gaat werken aan het programma Integraal Rivier Management (IRM) en aan


Vragen over nieuwe ligplaatsen Lekkanaal


NIEUWEGEIN Het Lekkanaal is dit jaar ver- breed en heeſt er elf extra ligplaatsen bij- gekregen. Goed nieuws voor de binnen- vaart, maar vragen zijn er nog wel, zo bleek tijdens de jaarvergadering van de afdeling Utrecht van Koninklijke BLN-Schuttevaer in Nieuwegein.


Het Lekkanaal is nu vanaf de Plofsluis richting het zuiden zo’n 40 meter breder. Verder naar het zuiden tot aan de Prinses Beatrixsluis is het kanaal maximaal 90 meter breed gemaakt. Daarnaast zijn er ook zoge- heten fauna-uittreedplaatsen gekomen, waar


het wild - zoals de ree - het kanaal uit kan klimmen.


De schippers zijn er blij mee dat dit gerea- liseerd is, maar vroegen zich wel af hoe het precies zit met die fauna-uittreedplaatsen: deze zouden namelijk niet op een logische plek zijn gelegen. En ook waren er vragen over de autoafzetplaats.


Walstroom Andere vragen waren er over walstroom langs het Lekkanaal. Daarop luidde het ant- woord dat walstroom in de toenmalige


plannen van het Lekkanaal simpelweg niet is meegenomen: dit vanwege toenmalige be- zuinigingen. Of er nog wel walstroom gaat komen, is nog onduidelijk: het bestuur heeſt de vragen daaromtrent wel opgeschreven.


Vanuit de schippers was er tevens het ver- zoek aan Rijkswaterstaat om iets te doen aan het duidelijker aangeven van de maximum- snelheid op het Lekkanaal; ook aan de bui- tenkant van de sluizen. “Het is een mentali- teitskwestie, dat begrijp ik wel”, zei een van de schippers. “Maar het moet wel zichtbaar zijn en algemeen bekend worden”.


De klimaatverandering met als mogelijk ge- volg ladingverlies, baarde maar weinig aan- wezigen zorgen. Echter vanuit de Rabobank werd gezegd dat het wel belangrijk is dat de sector meegaat met de ontwikkelingen. ‘Of dit kan met het aanpassen van rivieren is de vraag. Maar vergroenen moet, das duidelijk’.


Jubilarissen


60 jaar - dhr L.H.M. Kosten (erelid) 50 jaar - dhr L.J. Bouwens (erelid) 40 jaar - dhr J. Boogaard 40 jaar - dhr G. van de Berg 40 jaar - dhr L. Keijzer 25 jaar - dhr J.A. Faasse 25 jaar - dhr S. van de Hoef 25 jaar - dhr A. Knop


Kelly van Toorenburg benoemd als bestuurslid


DORDRECHT Kelly van Toorenburg, doch- ter van Leny van Toorenburg, is samen met Sjaak van Wijk benoemd als extra be- stuurslid bij de afdeling Rijnmond van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Dat gebeur- de tijdens de afgelopen jaarvergadering op 27 december in het Van der Valk-hotel in Dordrecht.


De 28-jarige Van Toorenburg woont en werkt in Zwijndrecht en is actief als vereni- gingssecretaris voor de branchevereniging van de binnenvaart. Haar moeder, Leny van Toorenburg, is onder meer beleidsadviseur Nautisch Technisch & Infra bij Koninklijke BLN-Schuttevaer.


Kelly van Toorenburg is blij met haar nieu- we positie als bestuurslid voor de afdeling Rijnmond. “Ik ben al tien jaar bij jaarverga- deringen aanwezig, drie jaar bij bestuurs- vergaderingen. Mijn opa was ook betrokken bij Koninklijke BLN-Schuttevaer, mijn moe- der is al jarenlang bestuurslid. Ik vind het ontzettend leuk dat dit me gegund wordt”, zegt ze.


Behalve Kelly is ook Sjaak van Wijk be- noemd tot bestuurslid voor de afdeling Rijnmond. Hij hoopt met zijn praktische kennis en ervaring vanuit het varen een goede bijdrage te kunnen leveren de ko- mende tijd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52