search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


NIEUWE WATERBUSSEN


21 23


EERDER KORTING BIJ HAVENBEZOEK


19 BINNENSCHIPPER OP ZEE OVERSLAG ANTWERPSE HAVEN NAAR ONGEKENDE HOOGTE ‘Containercapaciteit dient dringend uitgebreid’ Bezoeker van het Antwerpse Deurganck dok.


BRUSSEL In de haven van Antwerpen is dit jaar 235 miljoen ton goederen behandeld, hetgeen opnieuw een absoluut record bete- kent - want nooit werden in een jaar zoveel goederen overgeslagen. De containerover- slag kende de grootste groei met 5,8 procent naar 130 miljoen ton of 11 miljoen teu (5,5 procent meer).


JAN SCHILS


“De bevestiging van de aantrekkingskracht van de haven en de bestendiging van haar po- sitie als wereldspeler en grootste geïntegreer- de Europese chemische cluster dragen essen- tieel bij aan de continuïteit van haar rol als grootste economische motor van ons land”, zo verklaarde havenbaas Jacques Vandermeiren bij de presentatie van de jaarresultaten.


Wel legde hij er opnieuw de nadruk op, dat de containercapaciteit in Antwerpen dringend uitbreiding behoeſt om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen en om te voorkomen dat containeroverslag naar elders uitwijkt. Ook de mobiliteit in en rond Antwerpen is zeer drin- gend aan verbetering toe.


In een eerste reactie drongen ook de grote rederijen en havenbedrijven aan op verde- re ontwikkeling van de containerterminals, met name de voorgenomen aanleg van het Saeſtinghedok. Vanuit het havenbestuur werd nog eens benadrukt dat de haven van Zeebrugge geen optie is om het tekort aan containercapaciteit in Antwerpen op te vullen. Volgens het Antwerpse havenbestuur deed de groei in de goederenoverslag zich over de hele lijn voor, van ijzererts, steenkolen, vloei- bare goederen zoals oliederivaten, chemica- liën en meststoffen tot staalproducten, fruit enzovoorts. Het jaar 2018 was ook een pe- riode van enkele grote investeringen in de chemische industrie in het Antwerpse haven- gebied, na Rotterdam de grootste scheikundi- ge cluster van Europa.


Investeringsgolf Zo kondigde chemiebedrijf Borealis alleen al aan bijna 1 miljard euro te gaan investeren in de bouw van een nieuwe fabriek. Ook Nippon Shokubai maakte een forse investering be- kend in extra capaciteit voor de productie van absorberende luiermaterialen. Vandermeiren sprak van een ware investeringsgolf in de


Foto Port of Antwerp


chemische sector. Hij wees op de 2,3 miljard euro aan extra investeringen die de chemi- sche bedrijven in het vooruitzicht hebben ge- steld. Vandaar ook het belang van de contai- neractiviteit, die onverminderd zal doorgaan, aldus de havenbaas.


Over de containersector zei Vandermeiren nog dat “wij intussen onze maximale opera- tionele capaciteitsgrens op de terminals voor de sluizen hebben overschreden, hetgeen concrete gevolgen heeſt voor de efficiëntie”. Het plan van de Vlaamse minister Weyts (mo- biliteit) voor extra containercapaciteit ligt momenteel bij de Vlaamse regering, maar moet volgens hem verder uitgewerkt worden.


De havenbedrijven en de grote (buitenland- se) rederijen hebben veel vragen bij dat plan waarvan Weyts dezer dagen bekendmaakte dat het zogeheten ‘voorontwerp van voor- keursbehandeling’ gereed is. Voor 2019 zet het Havenbedrijf volgens Vandermeiren ver- der koers naar het bestendigen van een duur- zame toekomst voor de haven. Het zet daar- om volop in op structurele oplossingen voor uitdagingen zoals mobiliteit, energietransitie, digitalisatie en innovatie.


Haven van Duisburg sluit zich aan bij binnenvaartvereniging BDB


DUISBURG Duisburger Hafen AG is toegetre- den tot de federale vereniging van Duitse binnenvaart e.V. (BDB). De aanvraag voor het lidmaatschap is eind december unaniem goedgekeurd door het uitvoerend comité van de vereniging.


Na Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Magdeburg is Duisburg - de grootste binnen- haven van Europa - nu het vijfde BDB-lid uit de havensector. De actieve duisport Group heeſt zich ontwikkeld tot een full-serviceprovider in de logistieke sector aan de Rijn en de Ruhr. Meer dan 20.000 schepen bezoeken de haven op jaarbasis.


Erich Staake, voorzitter van de raad van be- stuur van Duisburger Hafen AG, legt uit: “Na een zeer moeilijk jaar voor de binnenvaart hebben we besloten de BDB te ondersteunen bij het verbeteren van de randvoorwaarden voor de sector. Duurzaam vervoer over de bin- nenwateren met moderne apparatuur, goed gekwalificeerd personeel en een functioneren- de infrastructuur zijn voor ons ook van funda- menteel belang”.


Havendiensten De havendiensten omvatten de ontwikke- ling van ruimte buiten het eigen havengebied, waaronder vestigingsbeheer voor logistieke


en industriële bedrijven, de ontwikkeling van haven- en logistieke concepten, trans- portdiensten, industriële verpakkingen we- reldwijd en contractlogistiek in de industri- ele sector.


Duisport heeſt wekelijks 400 regelmati- ge verbindingen met gecombineerd ver- voer naar meer dan 80 bestemmingen in Europa en Azië. Ongeveer tweederde van de 131 miljoen ton goederen die jaarlijks wordt overgeslagen, wordt nu per spoor en schip afgehandeld en een derde gaat per vrachtwagen.


Erich Staake. Archieffoto


Doemberichten De havenbaas ziet weinig redenen dat de groei in Antwerpen zal stilvallen: “We horen doem- berichten over een aanstormende crisis. Maar uit gespecialiseerde studies en gesprekken met internationale containerrederijen zien en horen we dat die groei op korte en middellan- ge termijn niet zal stilvallen”. Hij verwacht dat de groei weliswaar geen 5 procent meer zal be- dragen, maar wel 2 tot 3 procent. Volgens Vandermeiren werken de grote containerterminals voor de sluizen momen- teel op 84 procent van hun capaciteit. Dat is voldoende om op een efficiënte manier con- tainers te lossen en te laden. Maar wanneer de verwachte groei van 3 procent wordt be- waarheid, verwacht de havenbaas dat die ter- minals tegen 2022 aan hun plafond zitten. En het nieuwe Saeſtighedok zal op zijn vroegst in 2024 operationeel zijn. Als alle plannen die momenteel in de pijpleiding zitten, gereali- seerd zullen worden, stijgt de huidige over- slagcapaciteit van 15 miljoen containers met 7 miljoen containers.


Binnenvaart Over het tweede grote probleem van de Antwerpse haven, de mobiliteit, wijst Vandermeiren op de plannen om de Antwerpse Ring volledig te maken via de Oosterweelverbinding. Daar wordt binnen af- zienbare tijd gestart met – wat in België wordt genoemd - de grootste Europese bouwwerf van de eeuw. De bouwwerkzaamheden vinden plaats op vijf locaties en zullen mogelijk tot tien jaar duren. Om de verwachte verkeerschaos in te dam- men, wil Vandermeiren meewerken aan plan- nen om zoveel mogelijk vrachtwagens van de weg te halen door binnenvaart en spoorver- voer zoveel mogelijk in te schakelen. Daartoe wil hij dat de 1000 kilometer spoorinfrastruc- tuur beter wordt benut, dat er werk wordt ge- maakt van de nachtopening van terminals en van meer bundeling van binnenvaartvrachten. De havenbaas wil dat het aandeel van het spoor in het totale havenvervoer tegen 2030 verdubbelt naar 15 procent en dat het aan- deel van de binnenvaart van momenteel 38 procent stijgt naar 42 procent. Het vervoer per vrachtwagen zou dan met tussen de 11 en 12 procent verminderen tot een aandeel van 43 procent in het totale vervoer.


EEUW VAKONDERWIJS


25


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52