search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


NAPRATEN OVER LAAGWATERPERIODE BIJ DE AMER ‘Binnenvaartsector heeſt logistiek hoogstandje geleverd’


“Het zal ons dan ook allemaal aan het te den- ken moeten zetten. Iedereen moet bereid zijn om verder te kunnen en willen denken dan één of twee jaar. Het staat vast dat dit soort van ex- tremen, zoals hoogwaterstremmingen en extre- me duur van laagwater vaker zullen gaan voor- komen. Als maritieme sector moeten we bij de ontwikkeling van nieuwe schepen gaan kijken wat we in de toekomst kunnen doen om bijvoor- beeld innovatief om te gaan met laagwater”.


Van Schijndel: “Klanten zullen moeten gaan in- spelen op deze risico’s met een juist voorraad- beheer en niet voor de kortetermijnwinst gaan, zodat laagwater niet te snel invloed zal hebben op tekorten in hun voorraad. En niet te verge- ten de rol van de overheid op nationaal en inter- nationaal vlak. Want internationaal is afgespro- ken een bepaalde streefdiepte op de Waal te garanderen met een bepaalde vastgestelde af- voer. Maar die wordt nu niet gehaald. Ik vraag me af of dit wellicht komt doordat de focus de laatste decennia heeſt gelegen bij het zo goed mogelijk afvoeren van al het water in tijden van hoogwater. Wat hebben al die maatregelen voor effect nu het laag is?”


Stuwen


Erelid van de afdeling Leen ten Haaf (links) kreeg tijdens de jaarvergadering ook nog eens een gouden erespeld en bloemen uitgereikt vanwege diens 50-jarig lid- maatschap. Ten Haaf sprak de zaal toe met: “Er is nog steeds dezelfde noodzaak, dus ga zo door!” Midden voorzitter Van Schijndel en rechts secretaris Jos Leijten.


RAAMSDONKSVEER Op alweer de 58ste jaar-


vergadering van de Schuttevaer-afdeling De Amer is op 28 december in zaal Boelaars te Raamsdonksveer uitgebreid stilgestaan bij de extreem lange periode van laagwater op de grote rivieren.


MARK VAN DIJK


Een voorzet daartoe werd gegeven in de jaar- rede van voorzitter Marcel van Schijndel, die vaststelde dat het een economisch een mooi jaar is geworden juist dankzij dat langdurige laagwater. Historisch gezien de langste pe- riode van laagwater sinds 1959. Laagterecords sneuvelden; Lobith bereikte eind oktober 6,50 m + NAP. “Na jaren last te hebben gehad van de overcapaciteit in de markt bleek deze nu zeer noodzakelijk”.


Van Schijndel: “Als maritieme sector hebben we onszelf flexibel en draagkrachtig opgesteld en een logistiek hoogstandje geleverd. Onze klanten stonden voor een logistiek zeer zware opgave om hun grondstoffen voldoende en op tijd voor de wal te krijgen. Je kon op de rivier geen 135 meter schip of koppelverband tegen- komen of het had een stel bakken langszij. Op


sommige plaatsen werd het multimodaal ver- voer dan ook nuttig gebuikt door schepen op diep water over te slaan, en het laatste stuk met de vrachtwagen naar de eindverbruiker te brengen. Dit alles heeſt er toe geleid dat de motor van Nederland niet is vast gelopen”.


Maar zorgen zijn er eveneens. Want ondanks dat de omzet voor vele schippers zeer gun- stig uitpakte, ziet Van Schijndel voor de lange termijn geen voordeel wanneer laagwater- periodes zich vaker zullen voordoen. De af- delingsvoorzitter: “Grote concerns hebben namelijk te kennen gegeven dat onze ver- voersmobiliteit niet altijd zo betrouwbaar meer is, en dat men strategisch gezien naar de toekomst zich ook gaat oriënteren op andere aanvoermogelijkheden”.


Van Schijndel is ervan overtuigd dat deze al- ternatieven er niet een-twee-drie zullen zijn: “In alle sectoren van transport, productie, techniek en logistiek is een tekort aan vak- mensen. Wij als binnenvaart kampen hier ze- ker niet alleen mee. Chauffeurs zijn bijvoor- beeld ook moeilijk te krijgen. Alle mobiliteiten zitten aan de grens van hun capaciteit. Gaat er meer per as, dan zal de weg onherroepelijk


problemen voorkomen’


Penningmeester Roelof Huls sprak de jubila- rissen toe en wees op de prachtige historie van de vereniging die zijn wortels sinds 1849 in Zwolle en Zwartsluis heeſt. “Ervan uitgaan- de, dat er sinds 1849 jaarlijks werd vergaderd dan houden wij vandaag de 169e jaarvergade- ring in Zwartsluis”. Beide jubilarissen hebben vele jaren een bestuursfunctie gehad en Gijs de Koning Gans een lange periode als voorzit- ter van de afdeling Zwolle. Inmiddels zijn de regio afdelingen Zwolle, Kampen, Zwartsluis, Hasselt en Meppel gefuseerd tot wat nu de af- deling IJsseldelta-Zwartewater is.


Presentaties Jubilaris Gijs de Koning Gans met echtgenote - 60 jaar lid.


Wiebbe Anne Bonsink gaf een presentatie van de vele activiteiten van het Sluziger be- drijf Hebo Maritiem B.V. Het bedrijf heeſt in- middels negen vestigingen, waarvan twee in Duitsland. HEBO biedt oplossingen als het


gaat om calamiteitenbestrijding, speciale transporten en heavy liſting.


Verder verzorgde Henk Kouwenhoven een presentatie over het project Windplan Blauw in het Ketelmeer-IJsselmeer. Het gaat hier om een project voor meer energie met min- der windmolens. Een plan, dat inmiddels is goedgekeurd maar bij sommige schippers nog vraagtekens oproept. Het project omvat de omzetting en bouw van 74 kleine naar 62 gro- te turbines in nette rijen. Kouwenhoven kon de schippers geruststellen, dat in de vaargeul de veiligheid volop is getoetst en uit onder- zoek is gebleken, dat de kans op incidenten uitermate minimaal is.


Rond zes uur werd de vergadering afgesloten en volgde er een gezellige informele afsluiting van de jaarvergadering.


dichtslibben met daarbij ook de nodige ver- tragingen. Het spoor is ondanks dat de Betuwelijn al 11 jaar in bedrijf is, ook geen al- ternatief voor de volumes die we als binnen- vaart vervoeren”.


Bezorgde schipper


Zonder sluizen is een rivier net een bak water die leegloopt


Ladingpakketten “Maar in de toekomst zullen er wel bepaal- de ladingpakketten gaan verminderen die nu moeilijk te verplaatsen zijn, zoals kolen. Dus is het zaak dat we de lading die makkelijk te verplaatsen is, ook vast kunnen houden. De container wordt nu eenmaal niet altijd aan de rivierkant uitgeladen, die zal vaak nog per as naar de eindverbruiker in het achterland gaan”.


“Ideeën die nu wel eens worden geopperd, zijn om dan maar stuwen in de Rijn en Waal te leg- gen. Is dit realistisch? Zo ja, heeſt dit dan ook een positief effect dat de vervoerscontinuïteit gegarandeerd kan blijven. Want je kan dan wel- licht de schepen voller beladen, maar al die sluizen zullen ook de nodige vertragingen ople- veren, gezien het grote aantal schepen dat de ri- vier op een dag passeert. Weegt dit dan econo- misch ook op tegen de investeringen die gedaan moeten worden? Zelf denk ik dat dit zichzelf niet terug zal verdienen. Echter, in het kader van de watervoorziening van het achterland, zoals grondwater, drinkwater en voor de landbouw zie ik dit ooit nog wel overwogen worden”.


Een van de bezoekende schippers in de zaal re- ageerde later met de opmerking dat de verla- ders geen langdurig perspectief wordt geboden, wanneer er geen extra stuwen en sluizen in de Rijn worden aangelegd. Maar ondieptes zijn er ook dichtbij te vinden, getuige de klachten van schippers over de dwarsdrempels op de bo- dem van onder meer de Dongesplitsing, op het Wilhelminakanaal en bij de Amertak.


De grootste zorgen van de Amerschippers be- treffen echter de drukbevaren Rijn en de Waal. Een verontruste bezoeker: “Zonder sluizen is een rivier net een bak water die leegloopt. Een schip heeſt nu eenmaal een bepaalde hoeveel- heid water nodig om doorheen te gaan. We moeten als sector een structurele oplossing bie- den. En we moeten de overheid ervan overtui- gen dat het moet, want alles kan. Laten we in Tiel beginnen”.


BLN-SCHUTTEVAER JAARVERGADERINGEN


BLN-SCHUTTEVAER


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52