search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


‘Van Harlingen tot Vlissingen en van IJmuiden tot Urk wordt eraan gewerkt’


2017/2397 goedgekeurd in december 2017 door het Europees Parlement. Op 30 janua- ri is het final event van het IWTCOMP project, als onderdeel van het Erasmus+ subsidiepro- gramma. Dit Train de trainer project bereidt onderwijsinstellingen voor op de invoering van de nieuwe competenties. De conferentie vindt plaats in Rotterdam op het STC aan de Wilhelminakade. De volgende dag 31 janu- ari is de start van COMPETING (Competence Based Education and Training for Inland Navigation). In dit project wordt in 3 jaar met 15 verschillende partijen het lesmateri- aal en het bijbehorende kwaliteitssysteem voor de invoering van de nieuwe EU richtlijn ontwikkeld.


Timon Jongkind van de STC Group is project- leider van het project. “Een uitdaging om alle partijen in Europa op één lijn te krijgen. In West-Europa is in het (binnenvaart)onderwijs veel aandacht voor samenwerken en zelfred- zaamheid, terwijl in het oosten de parate ken- nis en het goed uit je hoofd leren een belang- rijke rol spelen binnen het onderwijs. Ook is er bijvoorbeeld verschil in de acceptatie van de simulator. Vooral als instrument voor exa- minering”, is de mening van Jongkind. Zie ook stc-group.nl/stc-group-penvoerder-project- competing.html


Het maritieme onderwijs en met name het binnenvaartonderwijs, maakt een mooie ontwikkeling door. Het gaat snel de laatste tijd in de richting van samenwerking bin- nenvaartscholen in Nederland en werkelijke Europees gestandaardiseerde opleidingen.


TRUUS DEN HARTOG


Hoe is het ooit begonnen? In de waterrijke Nederlanden heeſt de binnenvaart door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld in de onderlinge verbinding tussen steden en dorpen. Zeilend, bomend en jagend droegen zij zorg voor zowel het vervoer van mensen als van vee, hooi, mest en goederen. Regels van de overheid kwamen er - meestal na inciden- ten - voor wat betreſt vergunningen en ordon- nanties. Als jongetje begon de ‘opleiding’ aan boord in de praktijk. De opleiding was toen ook al van belang vanwege het feit dat de er- varing van de schipper meetelde voor het ver- lenen van vergunningen. Die ervaringen van schippers uit begin 20ste eeuw zijn prachtig beschreven in ‘De laatste echte schippers’ van Hylke Speerstra. De romantiek van toen be- staat nog in de vorm van de recreatieve- en chartervaart met het traditioneel varend erf- goed. Gelukkig dat er steeds meer aandacht komt voor de schoonheid en het behoud van het oude bedrijfsvaartuig, dat sinds 2018 is opgenomen in de CCR.


Allereerste binnenvaartvakschool Het is begonnen met drie kapiteins op de binnenvaart. Zij organiseerden een soort vakorganisatie in het najaar van 1913, de ‘Nederlandsche Vereeniging van Gezagvoerders bij de Binnenvaart’. Als doel- stelling werd geformuleerd:


- de belangen van gezagvoerders in loondienst te behartigen; - de veiligheid en zekerheid bij geregeld vervoer te bevorderen;


- het aanmoedigen en bevorderen van een goede verstandhouding en samenwerking tussen gezagvoerders.


Gerben de Jong was één van de oprichters van de vereniging. Van schippers ondervond hij aanvankelijk veel weerstand. Zij vonden dat je ‘het vak van schipper moest leren in de praktijk en niet op school’. En zo is stap- je voor stapje de eerste Schippersvakschool uitgegroeid tot de Rijn-, Kust- en Binnenvaartschool van 2019. In het Fries Scheepvaart Museum in Sneek loopt tot en met 13 januari 2019 een tentoonstelling met prachtig fotomateriaal van Gerben de Jong


over het binnenvaartonderwijs. Vooral ge- richt op de internaten. Voor oud-schippers die de opleiding in de jaren ’50, ’60 hebben mee- gemaakt was het soms een emotionele con- frontatie met ‘hoe het vroeger was’. Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum, hoorde prachtige verhalen over deze tijd, maar soms ook was het schrijnend en moeilijk. In de museumzaal ligt een schriſt waar schippers hun ervaringen kunnen delen.


Precies een eeuw geleden in 1918 is voor de eerste keer een schip- persexamen afgelegd voor de binnenvaart. Voor de praktische opleiding werd het jacht Argo aangekocht en op 3 september 1921 officieel in dienst gesteld door Prins Hendrik, als ‘Prins Hendrik’. Gevolgd door de Prinses Juliana, Prinses Irene, Prinses


Christina. En in 2007 is het opleidingsschip van de Maritieme Academie, de Prinses Máxima, gebouwd in Roemenië en samen met de duwbak Prinses Amalia in de vaart geko- men. Begin jaren ‘60 bedroeg het totaal aantal leerlingen van de ‘dagnijverheidsscholen’ 660 leerlingen.


En nu


De vmbo Rijn-, Binnen- en Kustvaartoplei- dingen (RBK) zijn verdeeld over West- en Noord-Nederland. Van de leerlingen stroomt 96 procent door naar de maritieme mbo - Maritiem & Techniek en de Zeevaartschool. In 2018 zijn ongeveer 220 leerlingen doorge- stroomd naar het mbo Maritiem & Techniek met de vier uitstroomarrangementen: 1.Scheeps- en jachtbouw, 2. Rijn- en bin- nenvaart, 3. Haven en (lucht)vervoer, 4. Wegtransport en logistiek. De keus is moei- lijk. De vier uitstroomrichtingen met de daar- aan gekoppelde branches kampen allen met personeelsgebrek.


Op het STC in Rotterdam stromen relatief veel leerlingen door naar Haven en vervoer en Scheeps- en Jachtbouw. Bij de Maritieme Academie Harlingen en IJmuiden is de uit- stroom vanuit het vmbo RBK 50/50 naar zee- en binnenvaart. De reguliere opleidingen la- ten een stijging zien ten opzichte van 2017. Bij de schipper/kapiteins opleiding is dat 12


procent (van 563 in 2017 naar 630 in 2018) en bij de matrozen 8 procent (van 160 in 2017 naar 173 in 2018). Het aantal afgegeven di- ploma’s schipper/kapitein in de reguliere op- leiding is gestegen van 145 in 2017 en 198 in 2018. Het aantal diploma’s matroos is daar- entegen iets gedaald van 149 in 2017 en 133 in 2018. Nog een opmerkelijke stijging in het contractonderwijs: bij de praktijkexamens Matroos is de stijging van 128 geslaagden in 2017 gegaan naar 312 in 2018, een stijging van 144 procent! De examens Schipper navigatie 1 van 216 naar 221 en Schipper niveau 4 van 1 naar 6. De Strategische Agenda voor de bin- nenvaart 2018-2030 ‘Alle hens aan dek! Samen aan de slag voor een toe- komstbestendige arbeidsmarkt’ is ambitieus om de binnenvaart naar een hoger plan te tillen.


En in Europa De stap naar Europese


samenwerking is gezet in 2008 door de ondertekening


van het Memorandum of Understanding bij de oprichting van EDINNA (Education in Inland Navigation). Bijzonder dat alle bin- nenvaartscholen in Europa hebben gete- kend. Dit was vooral te danken aan de in- zet van Arjen Mintjes (directeur Maritieme Academie Harlingen) en Rob van Reem (voor- zitter EDINNA). Met behulp van Platina - het Europees subsidieproject - heeſt de sa- menwerking geresulteerd in Richtlijn (EU)


De samenwerking is vrij uniek te noemen. De aanleiding is de snelle ontwikkeling in nieu- we technologieën die in de binnenvaart wor- den toegepast en het schrijnend gebrek aan personeel in de binnenvaartsector en vooral ook aan docenten. Samen sta je sterk. Nu niet door de overheid overruled maar door geza- menlijk de problemen onder ogen te zien en eraan te werken. Van Harlingen tot Vlissingen en van IJmuiden tot Urk wordt eraan gewerkt.


Foto’s Cas Oorthuys


En in Nederland En in Nederland, waar de binnenvaartoplei- dingen zich vooral binnen de grenzen van de eigen school ontwikkelden, zijn nu eveneens de grenzen geslecht. De intentieverklaring om over te gaan tot intensievere samenwer- king is getekend op 22 november 2018 op de Maritieme Academie IJmuiden. Alle scholen die zich binnen de Nederlandse grenzen, be- zig houden met binnenvaartonderwijs waren aanwezig en hebben de handtekening gezet. De samenwerking heeſt de volgende doelstel- lingen geformuleerd:


- instroombevordering op vmbo, mbo en hbo, ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en aansluiting tussen opleidingsniveaus; - onderwijsontwikkeling en - vernieuwing, ontwikkeling van examinering, het doen van onderzoek en inzet op Leven Lang Ontwikkelen;


- professionalisering van docenten en aan- trekken van nieuwe docenten;


- gezamenlijk optrekken in de samenwerking met overige partners zoals overheden en bedrijfsleven;


- gezamenlijk de doelmatigheid van het ma- ritiem onderwijs monitoren, kansen verken- nen en expertise delen met een focus op kwaliteit en instandhouding van een duurza- me maritieme onderwijsinfrastructuur.


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52