search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
46


BLN-SCHUTTEVAER


BLN-SCHUTTEVAER JAARVERGADERINGEN En wat gebeurt er in België…


van Terneuzen, die nu in aanbouw is. Die wordt 427 x 55 meter en 16 meter diep. Deze nieuwe sluis word tweemaal duurder dan de Deurgancksluis te Antwerpen, die toch wel 500 x 68 x 18 meter als afmetingen heeſt.


Havendienst Antwerpen: de tariefsverho- ging in de haven bedraagt voor een kort ver- blijf tot 36 uur +2,75 procent voor het jaar 2019. Zondagen tellen niet mee. Het 36-uren- systeem voor 70 procent en 18-urensysteem voor doorvaart blijven bestaan. Basisprijs vol havengeld is 0,0902 per ton. Binnen 36 uur is dat 0,0741 per ton.


PIERRE VERBERGHT


De opname van het huisvuil op Doknummer 75 – 601 – 1103 blijſt gratis. Afvalolieboot Martens Cleaning: 03-2297333 of kanaal 82. Afvalolie wordt door Martens gratis opge- haald en uitgepompt tussen 9.00 en 17.00 uur. Maximum 15.000 liter per week gratis. Drinkwater blijſt eveneens gratis tot 2000 li- ter. Het teveel genomen wordt door de haven- dienst per factuur aangerekend. Schepen die viermaal binnen 14 dagen in de haven lossen of laden, krijgen 30 procent korting. Voor con- tainerschepen is dat 40 procent korting.


Als u de havenrekening per mail kunt ontvan- gen, bespaart u 15 euro. Elke verplaatsing in de haven moet op kanaal 60 worden ge- meld, zoals de zeevaart. Voor schepen in de


doorvaart blijſt de tijd binnen de 18 uur en in rechte lijn van Noord naar Zuid of van Zuid naar Noord. Zon- en feestdagen zijn vrij. De Royerssluis blijſt nog tot 2020 draaien. Dan be- ginnen de werken voor een nieuwe sluis. De sluis is soms stuk. Op dezelfde plaats komt 1 sluis met grotere afmetingen. In Antwerpen is 3 procent meer vervoerd dan vorig jaar.


Havendienst Gent. De haventarieven wor- den met 1,8 procent verhoogd. Afvalolie wordt in de haven door Martens Terneuzen ingezameld. De ligplaats van deze boot is in de Ringvaart, deze vertrekt om 8.00 uur. Maximaal 6000 liter water en 1000 liter afge- draaide olie. Twee vuilniszakken mogen wor- den afgegeven. Tel: 0490-572506. De bedie- ning is gratis. Afvalzakken mogen ook op de kade gezet worden, maar dan wel de haven- dienst op kanaal 5 waarschuwen.


Er zijn enkele radarposten bijgekomen, zo- als op de hoek van de Ringvaart. De AIS moet aanstaan en melden op kanaal 11. Op twee punten kan drinkwater worden inge- nomen, het kost wel 9 euro per ton. Dat kan met elke bankkaart worden betaald. De ha- vendienst verheugt zich op de nieuwe sluis


Rijnvaartcommissie. Het adres voor de Vaartijden- en dienstboekjes is Hoogmolendijk 1 in Schoten. Het gebouw staat aan het Albertkanaal. Voornamiddag open van 8.30 tot 11.30 uur gedurende vijf dagen. Namiddagbezoek mogelijk na af- spraak op 03-5460683. Voor examen-deelna- me: Binnenvaartschool, Gloriantlaan 75 in 2050 Antwerpen. Radar-examen en praktijk gebeuren op een simulator. Praktijk matroos gebeurt op een varend schip. Cursusboeken zijn op voorraad. Deelname aan examen? Dan paspoort of ID-kaart meebrengen. Geen rijbewijs.


Albertkanaal heeſt een jaartransport van 40 miljoen ton. Er liggen 68 bruggen, waarvan er reeds 33 op 9.10 meter liggen. In 2021 moeten alle bruggen verhoogd zijn.


W&Z en De Scheepvaart zijn één gewor- den. De naam is ‘De Vlaamse Waterweg nv’ en de hoofdzetel is in Hasselt. Bijkantoren in Evergem en Willebroek. Inlichtingen: River Information Services. RIS Evergem: 09- 2539471; RIS Hasselt: 011-298400. De twee RIS-nummers zijn dag en nacht bereikbaar. Tarief-aanpassing + index.


Harelbeke. Sinds januari 2018 nieuwe sluis van 230 x 12,50 meter x 4 meter met tussen- deuren. Dan 125 en 94 meter lengte. Op de Leie liggen nog enkele lage bruggen van 5,16 meter of zelfs minder bij veel regenweer. Lage


TON SPEK: “DIE BOOTJESHELLING KAN VAN DE AGENDA AF. DIE KOMT ER NIET” Afdeling Alblasserwaard viert eerste ‘huwelijksverjaardag’


HARDINXVELD-GIESSENDAM De afdeling Alblasserwaard van Koninklijke BLN- Schuttevaer hield op 28 december haar eer- ste afdelingsvergadering. Alblasserwaard bestaat uit de samengevoegde afdelingen Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.


LIDA SAAIJ


Na een verkering van een jaar of vijf werd vorig jaar bekendgemaakt dat het huwe- lijk per 1 januari 2018 een feit was en dat ze voortaan verder zouden gaan als afdeling Alblasserwaard. Deze eerste ‘huwelijksver- jaardag’ werd gevierd in de het restaurant Kampanje, een vertrouwde vergaderlocatie. De oliebollen die men in Sliedrecht altijd op tafel zette, ontbraken. Die zijn ingeruild voor een stamppottenbuffet. Maar de loterij aan het eind van de avond is gebleven. Ook de ge- moedelijke sfeer, eigen aan de beide afdelin- gen, is gebleven. Evenals het praatje van de wethouders uit beide gemeenten.


Voorzitter Joop van Belle heeſt het makkelijk deze eerste vergadering, net als secretaris Bas Struijk. De punten uit het jaarverslag staan al grotendeels in de jaarrede van Van Belle. Struijk hoeſt het verslag dus niet voor te lezen. De notulen van de vorige vergadering worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, de financiële situatie is meer dan gezond. De af te treden bestuursleden hebben zich herkies- baar gesteld, hebben geen tegenkandidaten en worden allemaal bij acclamatie herkozen.


De meeste tijd gaat daardoor heen met het voorlezen van de jaarrede. Daarin stipt Van Belle aan dat de naam Alblasserwaard bin- nen BLN-Schuttevaer weliswaar al goed is in- geburgerd, maar nog niet bij de buitenwacht. “Zo kregen we nota bene via een andere af- deling te horen over de stremming in oktober van de Concordiabrug in ons werkgebied. De


Voorzitter Joop van Belle (r) en secretaris Bas Struijk hebben een gemakkelijke avond.


plannen daarvoor en de beperkingen die dat uiteindelijk met zich meebrachten, waren bij onze afdeling van tevoren niet bekend”.


De brug in Gorinchem was gedurende bijna een maand voor onderhoud gestremd. Van Belle: “Dat had nogal wat consequenties voor de doorgaande vaart en voor de bedrijven op


dit deel van het Merwedekanaal die met sche- pen bevoorraad worden. Uiteindelijk hebben we in goed overleg met de provincie Zuid- Holland en de benadeelde bedrijven kunnen bereiken dat de sluis in Vianen ook buiten de reguliere tijden bediend zou worden”.


Hij ziet ook een positieve kant aan dit inci- dent: “De uitkomst is dat we nu bekend zijn. Dat men weet dat het Merwedekanaal bezui- den de Lek tot ‘ons’ werkgebied behoort én dat we bij verdere onderhoudsplanning be- trokken worden”.


Watervervoer Van Belle refereert ook aan de lange, hete zo- mer. “Die was natuurlijk ongekend, de droog- te, de watertekorten. Ik heb in elk geval nog nooit gehoord dat er met schepen zoet water uit het Hollandsch Diep en IJsselmeer naar plaatsen zijn gevaren, waar boeren er hun land mee konden besproeien”.


In de pers waren hierover berichten ver- schenen. In juli voer bijvoorbeeld het bin- nenvaartschip Devian met zoet water uit het Hollandsch Diep naar de Roompotsluis voor een biologische boer uit Oostkapelle en een fruitteler uit Serooskerke. Daarmee konden de boeren voorkomen dat hun fruit zou verdro- gen. Zonder oogst in het najaar geen inkom- sten, dus was deze noodmaatregel nodig.


Begin september dreigde de drinkwatervoor- ziening voor de 60.000 huishoudens in West- Friesland in de knel te komen door een te hoog zoutgehalte in delen van het IJsselmeer, als gevolg van de langdurige droogte. Daarom besloot minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dat er zoet water per schip moest worden aangevoerd uit andere delen van het IJsselmeer. Hoewel de transporten wel waren voorbereid, zijn ze niet daadwerkelijk uitgevoerd. Waterleverancier


bruggen worden in 2019 verhoogd.


Belgische Maas. De sluis Ampsin-Neuville wordt vernieuwd zonder tussendeur. In Herstal ligt een bilgeboot, deze is te berei- ken via 04-2406008 of op kanaal 82. Diepgang op de Maas is 340 cm tot Ougrée en daarbo- ven 3.00 meter tot aan Namen. Boven Namen is het maar met 250 cm tot Givet. Op de Bovenmaas geldt een zware controle.


Exploitatievergunning. Elk schip dat Belgisch binnenlands vervoer verzorgt, moet een ex- ploitatievergunning aan boord hebben. En ook elk jaar laten vernieuwen; de prijs is 29 cent per kw en 11 cent per ton. Moet bij de FOD in Brussel worden aangevraagd. Dat kan per telefoon: 02-2773696, alleen tijdens de werkuren. Voor schepen met reizen tus- sen Nederland en België is het niet nodig. Wel voor Belgische schepen.


Personeel in België. Sinds enkele jaren zijn de regels gelijkgesteld met het BPR in Nederland. Dit telt voor heel België, alsook in de havens en in het binnenland. Alleen maar als het schip aan de gevraagde eisen voldoet, dan kan een schip van 110 meter met één kapitein en één stuurman rondvaren. De politie contro- leert streng. Alleenvaart in België tot 55 me- ter is, gelijk aan Nederland, na goedkeuring toegestaan.


Averij. Heb je in België of in Frankrijk een schade aan je schip, dan direct melden aan de overheid. Schroefschade of andere schade ge- lijk melden; het wordt mogelijk door de over- heid vergoed. Maar na doorvaren zonder mel- ding volgt er geen vergoeding.


902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52