search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


BLN-SCHUTTEVAER JAARVERGADERINGEN


BLN-SCHUTTEVAER


47 Nieuwe sluis houdt gemoederen in Terneuzen voortdurend bezig


TERNEUZEN De bouw van de enorme nieu- we sluis bij Terneuzen blijſt de gemoede- ren onder de schippers daar onverminderd bezighouden. Dat bleek half december op- nieuw, tijdens de ledenvergadering van de regionale afdeling van Koninklijke BLN- Schuttevaer. De traditionele jaarrede van voorzitter Johnny van IJk voor de circa 45 aanwezige leden en andere belangstellen- den in d’Ouwe Kercke stond in het teken van de sluisperikelen.


MARK VAN DIJK


Vooraleer ‘los’ te gaan op de sluis, stipte de voorzitter eerst het historische lage en lang- durige laagwater aan, dat zelfs in deze uit- hoek van Nederland werd gevoeld. Van IJk: “Dat we hier in Terneuzen regelmatig te ma- ken hebben met hoogwater is alom bekend. Maar dat de sluizen gestremd worden omdat het water te laag was op het kanaal, had ik persoonlijk nog niet meegemaakt in de veertig jaar dat ik vaar. Dat dit zou kunnen gebeuren, was ons wel meegedeeld door Rijkswaterstaat - maar pas als de nieuwe sluis met zijn grote capaciteit voor dit fenomeen zou zorgen”.


eerlijkheid gebiedt mij op te merken dat de opdrachtgever hier een hele grote vinger in de geldpot heeſt, dus dat alle schuld niet al- leen bij Sassevaart ligt. Het overleg gaat ook steeds moeizamer, omdat we steeds achter de feiten aanlopen - ondanks dat we elke maand samenkomen”.


In het hol van de leeuw hield een vertegen- woordiger van Rijkswaterstaat vervolgens een presentatie over de stand van zaken rond de bouw van de grote sluis. In dat verhaal werd bevestigd dat het aantal overnachtingsplaat- sen voor de binnenvaart het komend jaar tij- delijk drastisch zal afnemen. “We moeten haast over elke ligplaats onderhandelen”, zo klaagde BLN-regiocoördinator Marjolein Bronder. De grootste hinder is in 2022 te ver- wachten, als er maar twee sluizen in gebruik zullen zijn, wanneer de derde in aanbouw is. Tevens lijkt het vermeende voordeel van de ‘planningstool’ voor een efficiënter schutre- gime nog lang niet bewezen: Bronder riep de kritische schippers op: “Als het goed gaat, wil ik het ook wel eens horen”.


De bestuurstafel van de Terneuzense Schuttervaer-afdeling tijdens de jaarvergadering. Met voorzitter Johnny van IJk achter de microfoon.


Een gouden erespeldje voor 50 jaar lidmaatschap van oud-schipper, oud-afdelingsvoorzitter en voormalig hoofdbestuurder Cees van den Broek.


Van IJk: “Hierbij zijn we dan ook gelijk bij ons grote zorgenkind. We dachten dat Sassevaart een bouwcombinatie was die om input vroeg, zodat ze er eventueel verstandige dingen mee konden doen. Maar anders is inmiddels geble- ken. Ongeveer een half jaar geleden dachten wij - en niet alleen wij, maar het hele bereik- baarheidsteam – dat we het drinkwatertap- punt vast hadden gelegd. Het tijdelijke water- tappunt voorzien op de Goese Kade werd de definitieve plaats. Maar begin december werd door Sassevaart even meegedeeld dat dit toch


goed voor de ontlasting van spoor en weg. En uiteindelijk ook goed voor uw bedrijfsvoe- ring”, zo houdt hij zijn gehoor voor.


Hij stipt de noodzaak aan tot vergroening. “Als afdelingsbestuur zijn we nieuwsgierig of we hierin voor u, niet als individueel lid, maar voor de binnenvaartbranche als geheel, een bijdrage kunnen leveren. Eventueel als aan- vulling op, of samen met andere partijen”. Hij roept de leden op hierover met de afdeling in contact te treden.


Havens De afdeling Alblasserwaard heeſt het gebruik gehandhaafd om voor de jaarvergadering de wethouders uit te nodigen die belast zijn met de havenzaken in het werkgebied. Voor Sliedrecht is dat Ton Spek, die sinds juni 2018 de havenzaken in zijn portefeuille heeſt. Hij


niet door kan gaan. Het is te duur en de hoge heren hadden niet beter te verzinnen dat het aan de Schependijk moest komen, 150 meter voor de Oostsluis. Wij mij een beetje kent, kan zich de reactie voorstellen”.


Kostenplaatje En: “Gisteren is mij duidelijk geworden - tij- dens de ligplaatsbespreking omtrent de pa- len zowel binnen als buiten bij de Westsluis - dat de veiligheid van de schipper niet op- weegt tegen wat het kostenplaatje is. En de


vertelt dat hij via familie bekend is met de bin- nenvaart. “De steeds terugkerende onderwer- pen in onze overleggen met de afdeling zijn liggeld, zwemmers in de haven en de bootjes- helling”, stelt hij. “Die bootjeshelling kan van de agenda af. Die komt er niet. Dat hebben we op 18 december als gemeente besloten en daarin nemen we ons verlies. We hebben wel een nieuw agendapunt toegevoegd, namelijk duurzaamheid”.


“Maar dat onderwerp kaart ik overal aan hoor”, voegt hij er ter geruststelling aan toe. “Ik weet dat dit voor de binnenvaart veel bete- kent en dat het gepaard gaat met grote inves- teringen. Daar stel ik tegenover dat ik met de wethouder financiën heb gesproken. En als de binnenvaart er serieus werk van maakt wil ik proberen of daar in 2020, bij het opstellen van de verordeningen, iets tegenover kan staan in


De voorzitter stelde uiteindelijk tegenover de aanwezige leden in het bovenzaaltje: “De vraag die boven komt drijven, is de volgen- de: maakt onze inspanning verschil? Hierop is mijn antwoord volmonding: ja! Zo lang we als binnenvaart aanschuiven bij de verschillende overleggen die er zijn, kunnen we onze stand- punten duidelijk maken en verdedigen. Doen we dit niet, dan wordt er eenvoudigweg met de binnenvaart gesold en over ons besloten en niet mét ons”. Van IJk tot slot: “We blijven de luis in de pels van de politiek, overheids- instanties en private partijen om er het beste voor de binnenvaart uit te halen”.


de sfeer van de liggelden. Ik hoop dat de bin- nenvaart de handschoen oppakt. Uw bestuur heeſt me beloofd er over mee te denken”.


Wethouder Theo Boerman van Hardinxveld- Giessendam is inmiddels een bekend gezicht. Hij schetste de voortgang van de herstruc- turering van de haven. Veel zaken op het ge- bied van regelgeving en milieu zijn afgerond. De eerste aanbestedingen zijn uitgeschre- ven. In 2019 vindt de gunning plaats. “Het jaar 2019 wordt het jaar van uitvoering, deels of helemaal”.


De Sliedrechtse wethouder Ton Spek heeſt sinds juni 2018 havenzaken in zijn portefeuille.


PWN heeſt zonder extra aanvoer in de zoetwa- tervoorziening kunnen voorzien.


Van Belle stelt dat er zowel maatregelen voor hoogwater als laagwater getroffen moeten worden. “Geen sinecure. Maar als waterland bij uitstek met hoogwaardige kennis en erva- ring in watermanagement zal dat zeker luk- ken”. En natuurlijk met het financiële steuntje in de rug van het ministerie van IenW voor het project Integraal Riviermanagement, ten be- drage van 375 miljoen euro.


Omdat de binnenvaart niet alleen voordeel heeſt gehad van de laagwaterperiode, maar ook (imago)schade heeſt opgelopen, omdat niet overal geleverd kon worden hoopt hij dat die schade niet blijvend is. Er is immers ook lading overgenomen door weg en spoor. “Wij als scheepvaartbranche, maar ook politici in eigen land en in Europa, zien juist het aan- deel binnenvaart in het totale goederenver- voer graag stijgen. Dat is goed voor het milieu,


Jubilarissen Een jaarvergadering is niet compleet zonder het uitreiken van de jubileumspeldjes. Zeven jubilarissen stonden er genoteerd. Het speld- je voor 25 jaar trouw lidmaatschap lag klaar voor Offshore Ruijtenberg bv, Van den Herik Sliedrecht, Machinefabriek Hoogendijk bv , bunkerbedrijf Dekker en Stam bv en de heer Romijn van ms Breediep. De twee laatste


speldjes, voor 40 jaar lidmaatschap, waren voor Scheepswerf Den Breejen en voor schip- per-bestuurslid Aldert Both . Er waren maar drie jubilarissen aanwezig.


Op de foto vlnr: Aldert Both, een vertegen- woordiger van Machinefabriek Hoogendijk en Jaap Stam van Van den Herik.


Foto’s Lida Saaij


De herontwikkeling van de gemeentehaven in Boven-Hardinxveld moet de faciliteiten voor de scheepvaart verbeteren. De inrichting van de haven wordt aangepast door langs een groot deel van de strekdam een kade aan te leggen. Zo ontstaat er meer ruimte. Daardoor wordt het mogelijk de huidige laad- en los- kade te verplaatsen naar de strekdam. Een deel van de gemeentehaven is verkocht aan scheepswerf Den Breejen. Die kan zich daar- door verder ontwikkelen. Daarnaast blijſt er voldoende ruimte over voor twee tot vier lig- plaatsen voor ‘thuisschippers’.


Fryske taal Het regent geen vragen in de rondvraag. Een bijzonder item was de benaming van dorpen en steden langs de Friese vaarwegen en bij bruggen. “De Nederlandse benaming is ver- dwenen. Ze worden alleen nog in het Fries vermeld. Wij spreken geen Fries. Dat is las- tig als je je moet melden. Waarom niet én Nederlands én Fries? We varen tenslotte op een hoofdvaarweg, het is zelfs een internati- onale vaarweg. Dat kan beter”. Het bestuur belooſt dit aan te kaarten bij de betreffende organisaties.


De bijeenkomst wordt afgerond met de loterij, zoals altijd verzorgd door bestuurslid Aldert Both. Als de laatste prijs is uitgereikt, is het tijd voor een hapje en drankje, het stamppot- tenbuffet en vooral heel veel praten en lachen met elkaar. En voor wie naar huis gaat, ligt er een cadeautje klaar ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de afdeling.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52