search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
50


BLN-SCHUTTEVAER


BLN-SCHUTTEVAER JAARVERGADERINGEN


902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


Discussie reserveringsplan ligplaatsen Rotterdam


voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer, zegt daarover: “Ondanks de problemen, on- danks dat voorzieningen niet optimaal zijn, wordt er nog altijd wel op tijd gevaren en gele- verd. Dat is mooi, maar daardoor is de urgen- tie niet altijd even duidelijk. Hoe kunnen we dit nu nog urgenter maken, zonder daarmee alles meteen in de problemen te schoppen? Als er in een stad wordt gebouwd, wordt er ge- vraagd: waar blijven de auto’s? Dat kan in de haven bijvoorbeeld met een vergunning wel geregeld worden. Als de ligplaatsen niet op orde zijn, dan mag je ook niet uitbreiden. Laat bijvoorbeeld een deel door het bedrijf, een deel door de haven betalen. Daar wordt ieder- een beter van”.


Stemming over het reserveringsplan.


DORDRECHT Havenbedrijf Rotterdam is be- zig met het onderzoeken van mogelijkhe- den voor het reserveren van ligplaatsen. De meningen daarover zijn verdeeld. Dat is wel gebleken op de jaarvergadering van de afdeling Rijnmond van Koninklijke BLN- Schuttevaer in Dordrecht.


NOELIA ROMERO CABRERA


Irma Egas, werkzaam bij het havenbedrijf van Rotterdam, vertelt: “We wilden vooral meer inzicht over het beter indelen en benutten van de ligplaatsen in Rotterdam”. De gekste idee- en voor het verbeteren van de ligplaatsenpro- blematiek gingen prompt over tafel. Van par- keergarages in en onder water tot complete serviceplatforms bij een ligplaats. Uiteindelijk is daar het idee voor het reserveren van lig- plaatsen uit gekomen.


Het grote voordeel van een gereserveerde lig- plaats is dat een binnenvaartschipper er op die manier altijd zeker van is dat er plek is en dat deze ook geschikt is. Reserveringen zouden moeten leiden tot minder verhalen, omdat al van tevoren bekend is welke sche- pen er komen te liggen. In een reserverings- systeem zal er ruimte zijn voor het aangeven van een aankomsttijd, een terminal en los- en laadtijd. Bij het reserveren zou er ook in- formatie moeten zijn over faciliteiten die bij een ligplaats aanwezig zijn, zoals walstroom,


een boodschappen-afhaalpunt of een auto-afzetplaats.


Helemaal enthousiast zijn de aanwezige schippers op de jaarvergadering echter nog niet. Vragen zijn er onder meer over het delen van gegevens met elkaar of hoe er omgegaan wordt met schepen met gevoelige lading, bij- voorbeeld. Duidelijk is in ieder geval wel dat het niet mogelijk zal zijn om op voorhand al wekenlang een ligplaats te reserveren: dat soort dingen zullen worden vastgelegd in een reglement.


Discussie is er ook over het aantal ligplaat- sen in Rotterdam: als er te weinig zijn, blijf je een tekort houden. Daarover is Egas duidelijk: “Er is fysiek geen ruimte om ligplaatsen bij te bouwen. Als we beter indelen, aan de hand van bijvoorbeeld piekmomenten, dan is het probleem minder groot. Het is niet meteen compleet opgelost, maar dan zal het wel beter zijn dan het nu is”.


Aankomsttijden


Ook de onduidelijkheid over eventuele aan- komsttijden roept vraagtekens op. Veel bin- nenvaartschippers in de Rotterdamse haven zijn daarin afhankelijk van de container- terminals en daarin speelt congestie een gro- te rol. Egas erkent dat deze problemen er zijn. “We hebben ook contact opgenomen met ter- minals. Het is moeilijk, het zijn vaak contrac- ten van jaren, maar dat ontheſt hen absoluut


niet van hun verantwoordelijkheid. We gaan kijken hoe wij ze meekrijgen, hoe zij beter kunnen gaan plannen, hoe zij mogelijk meer verantwoordelijkheid hierin gaan nemen. We moeten zoeken naar oplossingen met de mid- delen die we hebben, binnen de contracten die we nu hebben”.


De vraag voor nu is ook of het een taak van de haven is om te zorgen voor voldoende lig- plaatsen voor schepen of dat dit tot het ta- kenpakket van de bedrijven in de haven be- hoort. Dominic Schrijer, nu nog burgemeester van Zwijndrecht, maar vanaf 1 februari 2019


Testen Het havenbedrijf heeſt er in ieder geval ver- trouwen in en wil gaan testen met het reserve- ringssysteem. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk. Spelen faciliteiten bijvoor- beeld een rol, kan er extra geld gevraagd wor- den voor een betere ligplaats en hoe gaat het werken als er niemand komt opdagen op een gereserveerde plaats? Er is inmiddels een pro- totype van het systeem.


“Wij denken dat dit systeem kan werken”, zegt Egas. “Ik denk wel dat het haken en ogen heeſt en dat we er met z’n allen zorg voor moeten dragen dat het goed gaat, zorgen dat alle voordelen worden benut. We willen niet meer dat de binnenvaart het afvoerputje van Rotterdam is. De grootste uitdaging is dat ie- dereen wel wat anders belangrijk vindt. Maar we willen dat het werkt. En als het niet werkt, dan gaan we iets anders bedenken en dat aanpassen.


Leny van Toorenburg (BLN) laat de zaal aan het woord.


Recordinvestering Ineos (2,7 miljard euro) niet naar Rotterdam maar naar Antwerpen


BRUSSEL De Antwerpse havenregio staat op het punt om de grootste investering sedert 20 jaar in de Belgische en Europese chemi- sche sector binnen te halen. Daarmee vist Rotterdam, dat ook kandidaat was, achter het net. De Britse chemiereus Ineos heeſt na- melijk zo goed als afgeronde plannen voor de bouw van twee nieuwe fabrieken, waar- mee een investering is gemoeid van 2,7 mil- jard euro.


JAN SCHILS


Bij de eerste investering van 1,7 miljard euro gaat het om de bouw van een kraakinstallatie, die ethaangas omzet in ethyleen dat een van de belangrijkste basisgrondstoffen is voor de fabricatie van verschillende producten in de chemische sector.


De tweede investering betreſt de bouw van een PDH-fabriek, die propaangas omzet in propyleen, dat de basisgrondstof is voor de plasticindustrie.


Beide fabrieken worden gebouwd op de sites van Gunvor, Monsanto en Solvay ten noorden van het dorpje Lillo.


Jim Ratcliffe, de grote baas van Ineos, is bij de keuze van de vestigingsplaats voor de nieuwe fabrieken in het havengebied van Antwerpen niet over een nacht ijs gegaan. Hij speelde daarbij verschillende lokaties tegen elkaar uit aan de kust van Noordwest-Europa, na- dat mogelijke vestigingsplaatsen in Schotland en Noorwegen waren afgevallen. Uiteindelijk ging de strijd nog tussen Antwerpen en Rotterdam.


Ondanks een bijzonder gunstig aanbod van het Rotterdamse havenbestuur aan Ineos voor een site op de opgespoten Tweede Maasvlakte, viel de keuze van de Beitse che- miegroep toch op Antwerpen - omdat de eindproducten van de twee nieuwe fabrieken grotendeels bestemd zijn voor de petroche- mische cluster in Antwerpen, na Houston de grootste ter wereld.


Een keuze voor Rotterdam zou een dure aanleg van pijp- leidingen noodzakelijk heb- ben gemaakt of extra tran- sport en daar voelde de baas van Ineos niets voor. De bouw van de twee nieuwe fa- brieken, die in 2023 operati- oneel moeten zijn, levert 500 directe arbeidsplaatsen op en mogelijk nog eens 1000 indirecte banen. Tijdens de bouw van beide fabrieken zou er tijdens piekmomenten werk zijn voor3000 tot 4000 mensen.


Ook het Oostenrijkse che- miebedrijf Boralis maakte in oktober nog de bouw van een nieuwe propyleenfabriek op zijn site in Kallo bekend voor een bedrag van 1 mil- jard euro.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52