search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


Renovatieklus sluis Hagestein afgerond


HAGESTEIN Sluis Hagestein is weer in gebruik na renovatie. Sinds de vroege ochtend van 17 december kan de scheepvaart weer gebruik maken van de sluis.


De werkzaamheden aan de sluis omvatten onder meer het vervangen van de elektro- technische installaties, vernieuwing van de bewegingswerken van de sluisdeuren, beton- reparaties en het geschikt maken van de sluis voor centrale bediening.


Het renovatieproject is veel breder en om- vat de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen daarvan betreſt de sluizen. Dit betekent dat de sluizen van Driel, Amerongen en Hagestein om de beurt gereno- veerd worden. Sluis Amerongen is in het voor- jaar 2018 gerenoveerd, sluis Hagestein onlangs.


De laatste sluis die gerenoveerd zal worden, is sluis Driel. Sluis Driel is in ditzelfde kader ge- stremd van woensdag 20 februari tot en met woensdag 8 mei 2019. Het scheepvaartverkeer vaart dan om via de Waal.


Met de renovatie van sluis Hagestein, zijn de renovatiewerkzaamheden nu ongeveer


sluizen, het repareren van de betonconstruc- ties in sluizen en stuwen, en het schilderen van de complexen. Ook heeſt Rijkswaterstaat een centraal bedieningsgebouw in Amerongen ge- realiseerd. Vanuit dit gebouw worden de drie stuwcomplexen op termijn centraal bediend.


‘Kraan van Nederland’ Met het stuwcomplex van Driel – ook wel de ‘kraan van Nederland’ genoemd - regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuw- complexen van Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.


Het aanbrengen van een trekduwstang voor de bediening van de sluisdeuren. Foto Thea van den Heuvel/ Rijkswaterstaat


halverwege. De komende periode wordt er ver- der gegaan met de renovatie van sluis Driel, het vervangen van drie vizierschuiven in de stuwen (twee in Hagestein, eentje in Driel) en het schilderen van het tweede deel van stuw Amerongen en stuw Driel. Ook zal het dit jaar overgegaan worden naar centrale bediening


van de drie sluizen en stuwen – het zogeheten stuwenensemble - vanuit de nieuwe bedien- centrale in Amerongen.


De totale renovatie van de drie stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische in- stallaties en beweegbare delen van stuwen en


Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is in de jaren vijſtig en zestig van de vo- rige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink-)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. Binnen een tijdbestek van tien jaar zijn de drie stuwcom- plexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.


Eerste internationale CCR-definities voor geautomatiseerde binnenvaart


STRAATSBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeſt op haar plenaire vergadering in december een eerste interna- tionale definitie van de automatiseringsni- veaus in de binnenvaart aangenomen. Deze klassering maakt een gestructureerde aan- zet mogelijk voor een globale benadering van het geautomatiseerd varen.


De voortschrijdende automatisering vereist door de steeds verder reikende gevolgen een aanpassing van de bestaande juridische en maatschappelijke kaders. Het geautomatiseerd varen omvat vandaag de dag namelijk een breed spectrum technische processen. Dat va- rieert van eenvoudige navigatie-ondersteuning tot autonoom varen.


Uit de CCR-verklaring: “In de regel maakt de automatisering het mogelijk om de mens voor bepaalde taken geheel of gedeeltelijk te ver- vangen. In de binnenvaart vergemakkelijkt de automatisering zeker het leven aan boord, door de taken van de schipper te verlichten, maar het roept tevens vragen op over het behoud van het veiligheidsniveau en geeſt aanleiding tot bezorgdheid met betrekking tot de omvang, dat wil zeggen het automatiseringsniveau”.


De CCR wenst in de eerste plaats de automati- seringsniveaus te definiëren om een algemene discussie aan te zwengelen over de ontwikke- ling van de automatisering in de sector. Hoewel er in de zeevaart al volop ervaringen worden opgedaan met het geautomatiseerd varen, moet er in de binnenvaart rekening worden ge- houden met de specifieke kenmerken, zoals bij de samenstelling van de bemanning, het varen in besloten en beperkte omgevingen, het pas- seren van sluizen, de hoogte van het water en bruggen en de manoeuvreereigenschappen van de gebruikte schepen. In tegenstelling tot andere vervoerswijzen bestaat er voor de binnenvaart nog geen


13


internationale definitie van de verschillende automatiseringsniveaus, zodat iedereen weet wat er bedoeld wordt als men het over automa- tisering heeſt. De ervaringen die zijn en worden opgedaan met de verschillende onderzoeks- en


ontwikkelingsprojecten op nationaal en inter- nationaal vlak, vormen een begin om de au- tomatiseringsniveaus onder de loep te nemen en de definities indien nodig tegen 2020 aan te passen.


Nieuwe koers voor Het Scheepvaartmuseum in 2019


AMSTERDAM Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam ontving in 2018 in totaal 360.000 bezoekers, waarvan 70 procent Nederlanders. Dit betekent een stijging van 10.000 bezoekers ten opzichte van 2017.


Het museum zag een opvallende stijging, van 5 procent, in het aantal cultuurliefhebbers dat het museum bezocht. Dit is te herleiden naar de onlangs geopende tentoonstelling ‘ms Oranje |


Koers gewijzigd’ over het iconische passagiers- schip de Oranje. 15 procent van de bezoekers gaf aan specifiek voor deze tentoonstelling te komen. De tentoonstelling wordt hoog gewaar- deerd met een rapportcijfer van 8,2.


Het Scheepvaartmuseum verwacht dat de stijging van het aantal cultuurliefhebbers in 2019 doorzet vanwege de opening in mei van de nieuwe Hoofdgalerij en de tentoonstelling


‘Cartografie en Curiosa’. Daarnaast was er dit jaar een stijging van 4 procent in het aantal bui- tenlandse bezoekers. Scholen wisten het mu- seum weer goed te vinden; maar liefst 41.500 schoolkinderen bezochten in 2018 het museum.


Poolexpedities Het Scheepvaartmuseum wil, veel sterker dan voorheen, laten zien hoe nauw de maritie- me wereld en de nationale en internationale


samenleving zijn verbonden en wat de invloed hiervan is op het leven van individuen.


Tentoonstellingen die in 2019 bij de nieuwe koers van Het Scheepvaartmuseum aanslui- ten, zijn onder meer een tentoonstelling over poolexpedities en een fotografie- en filmpro- ject van de gerenommeerde fotograaf Kadir van Lohuizen over de wereldwijd stijgende zeespiegel.


u


Lezers van de e-paper vinden hier de link naar het CCR- document.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52