search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


datagedreven binnenvaart in de 21ste eeuw


Tresco FLeet+ kan daarbij vanaf nu ook automatisch de posities van de schepen en bakken doorseinen naar de gekozen havenautoriteiten. Hierdoor kunnen periodieke liggeld-afrekeningen automatisch (en dus goedkoper!) afgerekend worden. Om de binnenvaartschipper zo min mogelijk te be- lasten is het gebruik ervan zo eenvoudig moge- lijk gemaakt.


Diederik Vogelzang staat voor Stentec soſtware uit Heeg. Het bedrijf is al 20 jaar bezig in na- vigatiesoſtware, eerst voor motorboot en zei- lers en nu binnenvaart. Zij bieden unieke rou- teplanning voor open water en binnenwater in heel Europa. Vogelzang noemt ‘Aid to na- vigation’ (AtoN) dat in de elektronische kaart is opgenomen om virtuele boeien te vinden. Rijkswaterstaat kan een virtuele boei inbren- gen. Het wordt nog niet zo vaak gezien op de rivieren. “Schepen kunnen het ook zelf mel- den. Twee cartografen in Heeg gaan ermee aan de slag om te checken of de aangeleverde informatie klopt”. De routeplanning is stan- daard 500 euro en de kosten voor alle updates zijn 349 euro per jaar. Aan integratie van BICS wordt hard gewerkt.


CoVadem biedt een structurele meerwaarde. De box aan boord verzamelt data en zet het in de cloud. De schipper kan ervoor kiezen het eventueel te delen met anderen. Voordat de schipper aan de reis begint, ontvangt hij de exacte waterdiepten. Hierdoor kan het reis- plan, de belading en de brandstof beter afge- stemd worden. De basisprijs, de instapfee in- clusief het kastje is 3240 euro voor drie jaar. Degenen die al aangesloten zijn en een abon- nement hebben, betalen minder namelijk 1512 euro voor drie jaar. Aanmelden vóór 1 juli 2019 biedt extra voordeel.


CoVadem is een initiatief van MARIN, Deltares, Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart. Bij MARIN heeſt Van Wirdum ge- werkt met Wytze de Boer. De Boer focust in zijn presentatie ‘Duurzaamheid ondersteund door actuele data’ op de operationele ana- lyse en vergelijkt het verloop van het brand- stofverbruik in de simulator. De focus ligt op het omlaag brengen van het brandstofver- bruik. Tegelijkertijd loopt onderzoek naar een zo laag mogelijke CO2uitstoot. Volledig elek- trisch of waterstof aandrijving? Er kleven nog allerlei bezwaren aan. De accu’s zijn zwaar en nemen veel ruimte in. Waterstof is licht, maar heeſt veel volume nodig. MARIN bouwt een Zero Emission Lab waarvoor Moritz Krijgsman verantwoordelijk is. Het belang van het on- derzoek staat vast. De eerste fase is met over- heidsgeld de hele scheepvaart in beweging te krijgen. In de tweede fase worden diverse fondsen aangeboord om de waterstof motor te bouwen.


Positief is dat de olie-industrie meer en meer in beweging komt in de ontwikkeling van en onderzoek naar synthetische energiedragers.


Telematica Award 2018 Het hoogtepunt van de Telematicadag is de ieder jaar uitgereikte onderscheiding aan de- genen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de binnenvaart op het vlak van telecommunicatie en informatica. Dit jaar was Axel Götze-Rohen met een dringende


uitnodiging om een presentatie te houden over Bargelink naar het KSCC gelokt. Blij ver- rast nam hij de prijs in ontvangst van interim- voorzitter Annette Augustijn van Stichting Bureau Telematica Binnenvaart met daarop de typering ‘visionair, richtinggevend en in- novatief’. Na de pauze volgde de ‘Update Bargelink’, uiteraard gepresenteerd door de gelauwerde eigenaar.


Götze-Rohen is in 2003 met zijn eigen bedrijf begonnen. De reacties op zijn initiatief waren aanvankelijk nogal fel. Hij kreeg het advies een baan bij Mc Donalds te zoeken. Nu heeſt Götze- Rohen het gevoel bijna volwassen te zijn. “De wereld van de bevrachting is veranderd en dat komt - een beetje - mede door Bargelink”, zegt Götze bescheiden. Je serieus verdiepen in data en er daadwerkelijk wat mee doen, dat is de sleutel tot succes.


Bargelink werkt met een abonnementmodule. De kosten zijn 27 euro per maand voor vijf aan- geboden ladingen en 50 euro voor meer.


1000 BICS erbij in de komende 72 uur Elektronisch melden is verplicht zodra het beheersgebied Rijkswaterstaat wordt bin- nengevaren en de applicatie BICS is gratis aan te vragen. Deze feiten zijn algemeen be- kend. De tankvaart heeſt zich schijnbaar goed voorbereid op deze verplichting. Wel lijkt het erop dat er nog onduidelijkheid is over de voortgangsmelding. Brian Vrijaldenhoven - Rijkswaterstaat - hoopt dat diegenen die nog niet de app geïnstalleerd hebben hiertoe zo snel mogelijk overgaan. “Help elkaar door erop te wijzen waar je het op de website kan vin- den en hoe ermee om te gaan”, is zijn dringend advies.


Marc Persoons - Periskal - en Ken Hendrickx - Tresco - werken samen in de navigatietechnologie. Tresco lanceert Tresco FLeet+. Het reeds geken- de Tresco Fleet-product ‘draait’ op het Tresco Trace&Track platform waarbij een rederij zijn schepen of duwbakken kan volgen. Het nieuwe


ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD Bel van Andel 010 4293316


• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s en dynamo’s • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en lader


Van Andel zorgt al ruim 85 jaar voor de juiste spanning aan boord!


Follow us on twitter www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl volg ons op @scheepvaartkrnt


AIS een goed ID! Het is geen geheim dat AIS (Automatic Identification System) problemen geeſt. Op soms onverklaarbare wijze werkt het niet, terwijl alles volgens het boekje is gedaan. Erik Lucas, Hoofd Markttoezicht Agentschap Telecom, licht toe: ”Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit. Storingen kunnen te wijten zijn aan bijvoorbeeld ledverlichting die het AIS- signaal wegdrukken of aan oudere soſtware. In Rotterdam veroorzaakte een kunstwerk van ledverlichting de problemen”. Het Agentschap Telecom gaat periodiek informeren over de ge- bruiksaspecten van AIS. De maritieme inspec- teurs gaan in plaats van bonnen schrijven de helpende hand bieden. Het wordt steeds be- langrijker en is het dus zaak de problemen op te lossen. Om die reden wordt de aſtrap gege- ven van het programma met de slogan ‘AIS een goed ID!’. Het programma heeſt als doel de vei- ligheid op de vaarwegen te vergroten door het juiste gebruik van AIS te stimuleren en te gaan testen. Het is de bedoeling hierin samen te gaan werken met de CCR, die eenzelfde actie is


MARINETEC SERIES


gestart. Een goed ID!


HIGH-QUALITY MARINE LUBRICANTS INFO@VROOAM-LUBRICANTS.COM


MANUFACTURER OF


De drie revoluties Als laatste spreker trapt Henk van Laar af met ‘Toekomst mobiliteit op de weg: drie revoluties en hun be- lang voor binnenvaart’. Onder de drie revoluties verstaat van Laar: au- tomatisch sturen/varen, elektrificering en deeleconomie.


+31 (0) 78 750 16 32 VROOAM-LUBRICANTS.COM


3


Als vierde tussen haakjes: Communicatie. Van Laar spreekt over een virtueuse cirkel om het positieve in de veranderingen te benadruk- ken. De veranderingen van de drie punten in het wegvervoer gaan veel sneller dan in de bin- nenvaart. Van Laar dicht de binnenvaart een snellere en belangrijkere rol toe om de om- slag tot stand te brengen die er onvermijdelijk aankomt. Van Laar stelde in 2015 het rapport ‘Binnenvaart 3.0’ op. We staan nu op de drem- pel van Binnenvaart 4.0. De aanvraag voor een project is ingediend in Brussel om geld te ont- vangen voor meer onderzoek. Hoe gaan we om met de drie revoluties in de binnenvaart van de toekomst.


Afronding


In de discussie aan het einde van de strak geleide en informatieve dag was de opmer- king van een van de aanwezigen veelzeg- gend: ”Ik heb meer gehoord over telematica dan de afgelopen tien jaar”. Aalmoezenier Van Welzenes sluit af met de woorden: “Volgend jaar gaan we bespreken wat we hebben gedaan! Welke vooruitgang is ge- boekt”. En de wens is dat de deelneming aan de Telematicadag nog veel groter zal zijn dan het nu al is. Tenslotte klonk nog een vro- lijk lied van de Aalmoezenier om de 25ste Telematicadag in stemming af te ronden.


Blij verrast nam Axel Götze-Rohen de prijs in ontvangst van interim-voorzitter Annette Augustijn van Stichting Bureau Telematica Binnenvaart met daarop de typering ‘visionair, richtinggevend en innovatief’.


Rectificatie


In Scheepvaartkrant 901, week 51-01, staat op pagina 55 het interview met Magda Franken en Johan Dibbets over hun ‘kleine krachtpatser’ de Nadenos.


Dit schip hield in 2018 vierduizend ton graan, staal en kunstmest van de weg. Vier- duizend vrachtwagens - ofwel 80.000 ton - zoals in de kop staat, is dus niet correct.


Foto’s Routard


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52