search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
48 ‘Taart met een dikke laag slagroom’


BLN-SCHUTTEVAER BLN-SCHUTTEVAER JAARVERGADERINGEN


WERKENDAM Het lage water. Uiteraard was dit een van de onderwerpen in de jaarrede van voorzitter Chris Kornet tijdens de 113de jaarvergadering van de afdeling Werkendam op donderdag 27 december in Fort Altena. “Het is onvoorstelbaar hoe lang en hoe laag het geweest is. Overal - de Waal, IJssel, Rijn - waterstanden die oude records hebben ge- broken. Alles was laag, behalve? Juist, de vrachtprijzen en verdiensten, die waren hoog. Heel erg hoog. Het ging al stukken be- ter sinds eind 2016, maar dit laatste half jaar: taart met een dikke laag slagroom!”


Kornet liet in zijn jaarrede diverse onderwer- pen de revue passeren, zoals de nieuwe AVG- wet - die ook niet aan de afdeling Werkendam voorbij gaat; de bekende veranderingen in motorenland vanaf 1 januari 2019 en 1 januari 2020; de volgende stap - het varen op accu’s, een onomkeerbaar feit; en de droogte.


Stage V Stage V is 1 januari ingegaan voor motoren onder de 300 kW (tussen de 19 en 300 kW) en boven de 300 kW op 1 januari 2010. De eis telt voor nieuwbouw alsook voor schepen die reeds in de vaart zijn. Kornet wees er in zijn rede op, dat het heel erg moeilijk is om mo- toren met een certificaat te krijgen, fabrikan- ten zijn niet enthousiast om deze te bouwen voor de te kleine binnenvaartmarkt. “COBALD - het aan boord meten van de uitstoot – is een goed initiatief, waarbij het misschien moge- lijk is meer motoren schoon te laten zijn met een nabehandeling zonder een Stage V certi- ficaat voor de motor en of de nabehandeling. Dit zou echt heel mooi zijn, want Stage V certi- ficeren is haast ondoenbaar voor particuliere bedrijven. Motoren moeten dan getest wor- den door de Rijksdienst voor wegverkeer en minimaal 100 dagen proefdraaien. Een motor van 1500 pk testen, kost al gauw vier ton aan brandstof alleen al”.


Accu’s Kornet besteedde ook aandacht aan de vol- gende stap, het varen op accu’s. ”Dit is een onomkeerbaar feit”, spreekt hij de aanwezi- gen toe. “Uiteraard kunt u diverse problemen opnoemen, die varen op accu’s met zich mee zal brengen, voorbeelden genoeg te noemen door u als gebruiker. Maar ik moet u melden, dat het verstandiger zou zijn om u er in te ver- diepen, te kijken of er mogelijkheden zijn voor u bedrijfsvoering”. De ontwikkeling van accu’s gaat volgens Kornet heel erg hard.


Droogte Het droge weer zorgde voor hoge vrachtprij- zen en verdiensten, maar er zijn bij sommigen zorgen, angst dat er lading is kwijtgeraakt aan het spoor. Kornet: “Ergens is de mens slecht in staat het cyclische van het leven te onthou- den. Of misschien heeſt het wel te maken met


het gebrek aan historische kennis. Het is nog geen tijd om zenuwachtig te worden. Ik weet ook niet hoe lang het goed blijſt gaan en wat de toekomst mag brengen. Er kunnen allerlei modellen gemaakt worden door banken en andere instellingen, maar het blijſt echt koffiedik kijken”. En vervolgt: “Het lijkt me ongegrond te denken dat we la- ding zijn kwijtge- raakt aan het spoor. Het spoor kan niet zo heel veel variabelen hebben en is boven- dien duur”.


Chris Kornet


Knelpunten Kornet gelooſt dat het negatieve niet de overhand zal krij- gen, “althans niet door deze periode laag water”. Kornet denkt dat er eerder uit een andere hoek problemen zijn te verwach- ten, namelijk de vaarwegen en met name de kunstwerken. “Het gaat echt niet goed met onderhoud en vernieuwing van sluizen, brug- gen, oevers en afmeergelegenheden. Dit gaat ons allen opbreken en teruggang opleveren in vervoersvolume als daar niet snel verandering in komt”.


Enquête Het bestuur hield tijdens de jaarvergadering ook een enquête. De aanwezigen konden stemmen, waarna de uitslag van een vraag meteen op een groot scherm zichtbaar werd. Zo konden de leden hun mening geven over de bereikbaarheid van BLN-Schuttevaer, of de brancheorganisatie voldoende in beeld is bij de politiek en of de organisatie aan de


Er kunnen allerlei modellen gemaakt worden door banken en andere instellingen, maar het blijſt echt koffiedik kijken


verwachting voldoet. Daarnaast onder andere over het opnieuw aanmelden en achter aansluiten na het over- nachten bij sluis Grave. Volgens 82, 8 procent is dit vanzelfsprekend. De mening over de droogte (harde laag) bij Nijmegen was ver- deeld: 22, 1 procent vond het acceptabel, tegenover 30,2 pro- cent niet acceptabel en volgens 47,7 pro- cent moet de harde laag zo snel mogelijk verwijderd worden.


53, 1 procent had positieve ervarin- gen met de GTI/sluis- planning voor het aanmelden bij de sluis in Terneuzen, 21 procent had slechte ervaringen en vol-


gens het overige deel - 25,9 procent - kunnen er nog wel punten verbeterd worden.


En als er een beperkt budget beschikbaar zou zijn voor de Maas, dan wil 97,8 procent een nieuwe sluis bij Grave.


Jubilarissen


25 jaar: Wout Cornet - Kr.schip Noordzee 25 jaar: Arie jr. Verheij - Johanna M 40 jaar: Van Wijk - Reparatiebedrijf 40 jaar: Peter Versluis - Vitesse vof 40 jaar: Gerard Verschoor - Fiducia 40 jaar: Adriaan Kuup - Quo Vadis 40 jaar: Dik Hovestadt - Ex Dirk sr 40 jaar: Co Cornet - Ex Altena


902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


Vader en zoon Lenten vieren


hun jubileum


NIEUWEGEIN Bij elke jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer worden de ju- bilarissen van de vereniging in het zonne- tje gezet. Bij de afdeling in Utrecht was er zelfs sprake van een dubbel jubileum. Zowel vader als zoon Lenten kreeg een speldje uitgereikt.


Vader Lenten is dit jaar veertig jaar lid, diens zoon kreeg het speldje voor 25 jaar lidmaat- schap. Lenten senior was hierbij overigens niet aanwezig: hij was nog op het water. Daarom nam zijn zoon zowel zijn eigen speld- je als dat van zijn vader in ontvangst. Zijn ei- gen exemplaar kreeg hij op de rechterrevers opgespeld, het andere op de linker.


Voorzitter Anné Middendorp vertelde: “Mensen zijn heel vaak niet meer samen, le- ven heel vaak solistisch. Het is daarom steeds moeilijker om verenigingen in stand te hou- den. En toch hebben we op dit moment acht jubilarissen, waarvan er vier 25 jaar lid en zijn en vier 40 jaar. En extra bijzonder zijn natuur- lijk deze twee”.


‘Koester de kweekvijver van


de binnenvaart’ NIEUWEGEIN Opleiding, ervaring en ken- nis blijven voor de binnenvaart belangrijk, zo werd maar weer eens benadrukt tijdens de vergadering van de afdeling Utrecht van Koninlijke BLN-Schuttevaer in het Veerhuis te Nieuwegein.


Afdelingsvoorzitter Anné Middendorp noemde in zijn jaarrede een aantal voorbeelden van in- cidenten, waarbij het afgelopen jaar nogal is mis gegaan en toonde daarnaast ook meerdere foto’s en video’s. “Het overkomt ons allemaal wel eens”, vertelde hij. “Het gaat om menselijk en technisch falen”. Hij doelde daarbij onder meer op de toename van technologie en high- tech in de binnenvaart. “Je ziet dat er van al- les verandert”, aldus Middendorp. “Aan boord, maar ook op objecten. En soms wordt daar te veel op vertrouwd”.


‘Schippers grootste klankbord voor onderhoud Amsterdam-Rijnkanaal’


NIEUWEGEIN Het onderhoud van en de ser- vice aan het Amsterdam-Rijnkanaal en bijbe- horende bruggen en sluizen is vanaf dit jaar in handen van de combinatie PARK (bestaan- de uit Van den Herik-Sliedrecht en BAM). Jan Verhoeven van PARK, aanwezig tijdens de jaarvergadering van afdeling Utrecht van Koninklijke BLN-Schuttevaer in het Veerhuis in Nieuwegein, nodigde de schippers uit om toch vooral melding te blijven maken van op- vallende zaken of onderhoudsopdrachten.


PARK zal onder meer de sluiscomplexen on- derhouden, net als de overige kunstwerken, maar ook het onderhoud hoort erbij van de vaarwegen met bijbehorende oevers, waterke- ringen en bodems. Hoogwaterondersteuning en gladheids- en ijsbestrijding op en bij de


sluiscomplexen is eveneens onderdeel van het takenpakket.


“En we behandelen ook alle calamiteiten, waarbij we natuurlijk hopen dat geen van jul- lie daarbij betrokken zijn”, zegt Verhoeven met een lachje, tijdens zijn presentatie aan de aanwezige leden. Het gaat om een contract voor vijf jaar. “Als er iets aan de hand is, willen we binnen een uur op locatie zijn om het pro- bleem te gaan herstellen.


Voor de sluizen en dergelijke objecten, zal dat zelfs binnen drie kwartier zijn, om storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en het bin- nen twee uur zodanig te hebben hersteld dat alles weer kan gaan draaien”.


Aanwijzingen Daarbij riep Verhoeven wel de hulp in van de schippers die geregeld gebruikmaken van de vaarweg van het Amsterdam-Rijnkanaal. “Jullie zijn onze grootste klankbord. Als we al- leen maar klachten binnenkrijgen, zal het voor ons moeilijker worden om ons werk uit te voe- ren. Ik zie graag dat er ook tips en aanwijzin- gen bij schippers vandaan komen. Wij hebben richtlijnen waarbinnen we moeten acteren, maar ik kan me voorstellen dat er nog steeds zaken zijn die daarbuiten vallen die schippers of anderen als hinderlijk ervaren. Wij zien ook niet alles, dus geef het vooral door!”


De PARK-combinatie verzorgt sinds 1 janu- ari dit jaar officieel het onderhoud aan het Amsterdam-Rijnkanaal.


Niet alleen dat: ook het personeelstekort in de binnenvaart speelt hier volgens Middendorp in mee. Op zoek naar de nieuwe generatie dus, maar wel met aandacht en zorg. “Er worden vanuit het opleidingscircuit al de nodige in- spanningen verricht, maar ook particuliere ini- tiatieven zoals een binnenvaartvlogster hel- pen om meer mensen naar de binnenvaart te krijgen.


Dat is allemaal heel goed. Maar wat je ook ziet, is dat de instroom vrij snel kan doorstromen. Het is niet uitgesloten dat iemand na drie jaar al gaat functioneren als gezagvoerder. Zijn we daar dan blij mee als binnenvaart? Ik denk het niet. Dat ene blokje dat wij ervaring noemen en dat je alleen kunt krijgen met de factor tijd, is dan niet voldoende. Maar aan de andere kant: ook de meest ervaren gezagvoerder kan een misschatting maken.”


Hij pleitte ervoor om goed voorbereid te zijn op die nieuwe generatie - of dat nu Nederlanders, Polen of Roemenen zijn. Middendorp: “We moeten bedenken hoe we daarmee omgaan. Wat doen we met die investeringen in de toe- komst? Er zijn collega’s die een warm hart heb- ben voor jonge, nieuwe mensen en die hun persoonlijke verantwoording nemen, maar we weten ook dat er een groot aantal andere ge- vallen zijn. Laten we deze kweekvijver koeste- ren en juist stimuleren!”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52