search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
44


BLN-SCHUTTEVAER


BLN-SCHUTTEVAER JAARVERGADERINGEN


902 | WEEK 02-03 09 JANUARI 2019


Mooren volgt Van Reem op als afdelingsvoorzitter ZON


Laagwater Het extreme laagwater op de rivieren en de klimaatverandering kwamen vervolgens uit- gebreid aan de orde op diverse presentaties van klimaat- en waterdeskundigen. De eerste was Alphons van Winden van het internet- platform Waterpeilen.nl - naar eigen zeggen een uit de hand gelopen hobby van het bij- houden van waterstanden. Zijn voordracht luidde ‘De Rijn en het veranderende klimaat’, met als ondertitel ‘Ontwikkelingen in afvoer- patroon en waterstanden van de Rijn’.


Henry Mooren


Ik beleef ons wereldje vaak als een orkest of koor


wel eerder vertoond - door opeenvolgende ‘blokkades’ veroorzaakt door hoge lucht- druk boven West-Europa. De werkelijke be- dreiging van de vaardiepte zou schuilen in het steeds verder uitslijten en dalen van de rivierbodems.


Een tweede presentatie werd verzorgd door het kennisinstituut Deltares. Deze weten- schappers bevestigden dat de afvoerpiek vanuit de Alpen sinds het begin van de me- tingen in 1988 licht is verschoven naar eer- der in het jaar. De pieken in de winter nemen toe, maar de perioden met lage afvoer du- ren ook langer. Dat effect wordt weer verer- gerd door het aspect van bodemerosie in de Rijngeul.


Rob van Reem (links) feliciteert zijn opvolger Henry Mooren met diens benoeming.


CUIJK Secretaris Henry Mooren is Rob van Reem (69) opgevolgd als voorzitter van de afdeling Zuid-Oost Nederland (ZON) van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Met de 61-ja- rige Mooren heeſt deze fusieafdeling voor Gelderland, Limburg en Oost-Brabant een actief varende schipper (op de verlengde kempenaar mvs Spes Nova) aan het hoofd.


MARK VAN DIJK


Mooren werd met algemene stemmen verko- zen. Hij was ook de enige kandidaat voor de opvolging van Van Reem, die eind 2017 met pensioen ging als adjunct-directeur van on- derwijsinstelling STC BV. Van Reem – als af- delingsvoorzitter aangetreden in 2004 – ver- telde de 73 toehoorders in de zaal van Van der Valk Hotel Cuijk dat hij zich oriënteert om ‘ergens in het buitenland’ een bed & break- fast te beginnen: “Vandaar dat ik mijn functie teruggeef”. Hij blijſt wel aan als voorzitter van Edinna (Education in Inland Navigation). Secretaris Mooren onderstreepte zijn kan- didatuur, door te vermelden toe te zijn aan


een nieuwe stap - na 15 jaar naast Rob van Reem als secretaris in het afdelingsbestuur te hebben gezeten. Henry Mooren: “In dezelf- de klas, waarbij je elkaar aanvult”. Nadat er eerder een onderzoek was ingesteld naar de mogelijkheid van een onafhankelijk voorzit- ter, vroeg hij zichzelf af: “Maar waarom niet door een schipper?” Volgens hem worden er inmiddels vier Schuttevaar-afdelingen geleid door ‘iemand die zelf de sluizen passeert’.


In zijn aanstellingstoespraak stelde Mooren vast dat ‘de mens aan de wal bepaalt wat er op het water gebeurt’. Hij vroeg zich vervol- gens hardop af of het imago van de binnen- vaart ongeschonden door de voorbije laag- waterperiode is gekomen. In elk geval heeſt de langdurige droogte duidelijk gemaakt dat de binnenvaart een belangrijk onderdeel uit- maakt van de economie.


Mooren tot slot: “Ik beleef ons wereldje vaak als een orkest of een koor. Maar het is be- langrijk om naar buiten toe met één geluid te komen”.


Alphons van Winden van Waterpeilen.nl schetst de afvoerhistorie van de Rijn.


Door de hogere temperaturen van de laat- ste jaren zouden de smeltperioden van sneeuw en gletsjers hooguit met enkele we- ken in het zomerseizoen zijn vervroegd. Van Windens eindconclusie luidde dat de record- droogte van afgelopen zomer en najaar toch vooral een incident is geweest – zelfs ook


De derde spreker over dit thema, Roelof Weekhout van Rijkswaterstaat, nam zelfs het verder kanaliseren van de Rijn in de mond. Hij noemde de bodemdaling ‘een sluipmoor- denaar’, omdat drempels van sluizen steeds ondieper worden en aansluitende kana- len uiteindelijk onbereikbaar worden, als er geen grote investeringen volgen. Eventuele oplossingen met langsdammen kosten circa 3,5 miljoen euro per kilometer en het fixeren van de rivierbodem 7,5 miljoen euro per ki- lometer. Ook voorsluizen - zoals bij Eefde - kunnen helpen. De erosie definitief een halt toeroepen gaat tot 700 miljoen euro kosten.


Onderliggend probleem bij langdurige droogte is de erosie van rivierbodems. Door het steeds verder uitslijten van de vaargeul worden sluizen en kanalen moeilijker bereikbaar. Illustratie Rijkswaterstaat.


De volle zaal van de afdelingsvergadering in Cuijk. ‘Daadkrachtig optreden lage waterstanden heeſt grote


ZWARTSLUIS Tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling IJsseldelta-Zwartewater op vrijdag 28 decem- ber in Zwartsluis werden de extreme water- standen in de afgelopen maanden veel be- sproken. De vergadering in Hotel Restaurant Zwartewater stond onder leiding van vice- voorzitter Arend Horrrel. Hij verving de door de griep gevelde voorzitter Wolbert Meijer.


In het openingswoord memoreerde Horrel, zelf varend schipper, dat vooral de lage water- standen dit jaar veel invloed hebben gehad op het vervoer over water. De binnenvaartsector toonde zich flexibel en daadkrachtig. Dit heeſt ertoe geleid, dat Nederland echt grote proble- men bespaard zijn gebleven. Volgens Horrel waren het intens drukke tijden voor BLN- Schuttevaer, Rijkswaterstaat, het ministerie en de media.


De regiovertegenwoordigers Fiona Oomen en Andries de Weerd gaven een uiteenzetting over de nautisch-technische ontwikkelingen in de regio’s, zoals de tweede kolk bij Eefde en de plannen bij Roggebotsluis. Beide sprekers wezen op het belang van de waterveiligheid, waarbij het soms lastig is om te gaan met de weersomstandigheden.


Speldje Twee jubilarissen werden gehuldigd. Peter Westerhuis uit Zwartsluis is vijſtig jaar lid en Gijs de Koning Gans uit Zwolle spande de kroon met zijn zestig jarig lidmaatschap van Schuttevaer. Als dank voor hun inzet en be- trokkenheid kregen beiden een bijbehorende speld met een kroontje uitgereikt, omdat de vereniging sinds 1938 het predicaat Koninklijk mag dragen.


De binnenvaartsector toonde zich flexibel en daadkrachtig tijdens de lange periode van laagwater, aldus waarnemend voorzitter Arend Horrel.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52