search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL


Rekenkamer: budget onderhoud hoofdwatersysteem schiet te kort


Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu trekt voor de komende jaren te weinig geld uit voor onderhoud en renovatie aan dammen, dijken, stuwen en stormvloed- keringen. Het ontbreekt bovendien aan een actueel fi nancieel overzicht bij Rijkswaterstaat, dat blijft schuiven met budget- ten, waardoor Schultz de Kamer onvoldoende kan informe- ren. Die harde conclusies trekt de Algemene Rekenkamer in haar rapport ‘Instandhouding Hoofdwatersysteem’ dat op 15 december is verschenen.


De instandhouding van het hoofdwatersysteem is tot en met 2020 begroot op gemiddeld 160 miljoen euro per jaar. Volgens de Rekenkamer is 132 miljoen euro extra nodig. Als oorzaken voor het tekort worden aangevoerd prijsstijgingen, onderhoud aan extra infrastructuur als gevolg van de areaal- groei en onvoorzien onderhoud bij de Oosterscheldekering. Het tekort kan volgens de Rekenkamer deels via bestaande potjes worden opgevangen, maar er resteert een fi nancie- ringstekort van 32 miljoen euro.


Aanvaardbaar Volgens de minister is het tekort geen 32, maar 18 miljoen euro. Dat bedrag vindt ze aanvaardbaar en ze zegt met Rijks-


waterstaat al afspraken te hebben gemaakt over verbeterde budgetinformatie. Naar haar mening is er voldoende budget beschikbaar in geval van ernstige risico’s. Schultz wil niet alle onderkende risico’s op voorhand volledig afdekken. “Dit doe ik mede om ervoor te zorgen dat er prikkels blijven om slimme, vernieuwende maatregelen toe te passen in het be- heer en onderhoud, die de doelmatigheid ten goede komen”, zo laat ze in haar reactie weten.


De minister geeft aan ook ruimte te willen houden om te prioriteren tussen onderdelen van instandhouding en nieuwe aanleg, om de waterveiligheid en voldoende schoon water maximaal te bevorderen.


Uitgesteld of achterstallig onderhoud De Rekenkamer komt in dit rapport terug op de in 2015 gevoerde discussie over de onderhoud van het hoofdwe- gennet en het hoofdvaarwegennet. De Rekenkamer stelt dat de minister een ‘ideaalbeeld’ schetst. De informatiehuishou- ding bij Rijkswaterstaat is nog onvoldoende op orde om een onderscheid te maken tussen uitgesteld onderhoud en achterstallig onderhoud, zo stelt de Rekenkamer.


Dijkverbeteringsproject Kinderdijk wint prijs op vakbeurs Infratech


Het dijkverbeteringsproject Kinderdijk–Schoonhovenseveer (KiS) van waterschap Rivierenland en aannemer Mourik/ BESIX heeft de InfraTech Innovatieprijs 2017 én de Publieks- prijs gewonnen. Een welkome opsteker voor het Hoogwater- beschermingsprogramma waar het dijkverbeteringsproject deel van uitmaakt.


Het project is een opeenstapeling van meerdere innovaties, waaronder het creëren van een klimaatdijk met extra ruimte voor woningen en openbare voorzieningen, het versterken van de dijk door diepwanden en boorpalen, het opvijzelbaar maken van herbouwde en nieuwbouwwoningen, de inzet van drones en ‘augmented reality’. Daarmee lukte het de dijk te versterken met zo min mogelijk overlast voor de bewoners.


Naast de innovatieprijs van de vakjury kreeg het KiS-pro- ject ook de publieksprijs. Dit was een nek-aan-nekrace met het Ruimte voor de Rivier-project Hoogwatergeul Veessen- Wapenveld.


Projectteam van aannemer Mourik/Besix en waterschap Rivierenland neemt de Infratech innovatie prijs in ontvangst van Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouwagenda. (foto: Charles Batenburg/Ahoy)


6 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com