search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WATERBEHEER


Organische gebiedsontwikkeling Oosterwold In het voorjaar van 2016 betrokken de eerste pioniers hun woningen op kavels in het voormalige landbouwgebied Oos- terwold tussen Almere en Zeewolde. Inmiddels zijn er al vijf kavels bewoond waaronder een huis met negen gezinnen.


De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het bouwrijp ma- ken van hun kavel, het ontwerp van hun huis, de energievoor- ziening, de bereikbaarheid, het watersysteem en het zuiveren van afvalwater. Naar de geest van de Omgevingswet die in 2019 in werking treedt, heeft de overheid alleen een aantal regels en kaders meegegeven.


In het voormalige landbouwgebied is geen riolering aangelegd en de bewoners moesten zelf voor hun eigen afvalwaterzuive- ring en moeten ook zelf zorgen voor droge voeten. Op deze kavel is een helofytenfi lter aangelegd. De vijver bergt water. Voor het waterschap Zuiderzeeland betekent deze wijze van gebiedsontwikkeling een heel nieuwe werkwijze. Het water- schap kijkt niet op voorhand of iets wel of niet kan en hoe iets zou moeten, maar het geeft de toekomstige bewoners voorwaarden mee zodat ze zelf kunnen zorgen dat het water schoon blijft en er geen wateroverlast ontstaat.


De gebiedsorganisatie Oosterwold is een samenwerkingsver- band tussen de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het water- schap Zuiderzeeland.


Oosterwold Waterschap Zuiderzeeland heeft de afgelopen jaren al erva- ring opgedaan met een nieuwe stijl omgevingsplan. Tussen Almere en Zeewolde is een groot agrarisch gebied aange- wezen voor de ontwikkeling van woon- en werkgebied met ruimte voor circa 15.000 woningen. In dit gebied, Oosterwold, mogen initiatiefnemers aan de hand van tien spelregels - die door de gemeenten Almere en Zeewolde zijn opgesteld - het gebied zelf ontwikkelen.


Waterschap Zuiderzeeland is actief betrokken bij deze ont- wikkeling en ondersteunt de initiatiefnemers bijvoorbeeld bij hun plannen voor het zuiveren van afvalwater en het water- bestendig inrichten van hun kavel.


Tijdens de uitvoering van de pilot in Oosterwold bleek overi- gens dat ook bestaande medewerkers van het waterschap best met de nieuwe regels uit de voeten kunnen. “We zijn ge- woon aan de slag gegaan. Doordat er vervolgens heel mooie dingen gebeurden, is er intern veel enthousiasme ontstaan”, vertelt José Hobert, projectleider implementatie Omgevings- wet bij Waterschap Zuiderzeeland. “Tijdens de pilot werd dui- delijk dat het vooral draait om goede communicatie. De ver- schillende overheden weten elkaar nu steeds beter te vinden.


Daartoe is veel contact met de initiatiefnemers en de ge- meente noodzakelijk. Deze manier van ontwikkelen vraagt wel extra tijd en aandacht van de organisatie, maar we heb- ben gezien dat er genoeg energie en innovatief vermogen in de waterschappen zit om de omslag te kunnen maken”, concludeert Hobert.


Aan de slag


Bestuurlijk Nederland heeft nu nog twee jaar de tijd om zich op de Omgevingswet voor te bereiden. Irene Buitenhuis: “De waterbeheerder zal snel aan de slag moeten met het ont- wikkelen van gebiedsgerichte watervisies. Door de regio- nale waterbelangen al in een vroeg stadium te borgen, kan de waterbeheerder voorkomen dat hij na de invoering van de Omgevingswet vooral zal optreden als handhaver. Het is zaak dat de huidige waterbeheerder zich snel transformeert tot strategische accountmanager en zo snel mogelijk met an- dere partijen om tafel gaat.”


WATERFORUM JANUARI 2017


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com