search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WATERBEHEER


In het Paradijsvogelbosje, een deel van Oosterwold dat grenst aan het bos van Staatsbosbeheer, is gekozen voor een passende landschapsontwikkeling met pionierswoningen gebouwd van houten skeletten. (foto: Ben te Raa)


Digitalisering vereist Een bijzondere voorwaarde voor de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet is verregaande automati- sering. Met een druk op de knop moet alle informatie over een gebied op elk moment en overal op te vragen zijn. Zonder digitalisering kan de ‘accountmanager’ nooit alle nieuwe ideeën van provincies, gemeenten, projectontwik- kelaars en bedrijven binnen de gestelde termijn van acht weken beoordelen.


De Omgevingswet gaat in beginsel uit van een beslister- mijn van acht weken voor het aanvragen van een vergun- ning, terwijl dat nu soms nog 26 weken is. Straks mag de periode van acht weken eenmalig worden verlengd met zes weken voor aanvullend onderzoek. Maar als de over- heid niet binnen de gestelde periode reageert, wordt de vergunning gewoon verleend. Alleen met een vastomlijnde watervisie en digitale beschikbaarheid van alle relevante informatie, kan het hele traject tijdig worden afgehandeld.


Accountmanager Veel waterschappen vermoeden dat zij voor de uitvoering van de Omgevingswet een ander type medewerker moeten aantrekken. “De nieuwe waterbeheerder is een soort strategi- sche accountmanager die contacten legt bij diverse overhe- den, om zo de strategische wateragenda al in een vroeg sta- dium te borgen. Maar ook het tijdig aanhaken bij initiatieven van burgers en marktpartijen is van groot belang”, stelt Irene Buitenhuis, senior adviseur Omgevingswet bij advies- en in- genieursbureau Movares. Vanwege de Omgevingswet moet deze accountmanager allerlei herinrichtingsideeën binnen een termijn van acht weken beoordelen door ze te toetsen aan de met andere overheden overeengekomen omgevings- visie én aan de eigen eisen voor waterbeheer en afvalwater- zuivering. Geen sinecure.


“De meeste waterschappen hebben daarom inmiddels al mensen met de vereiste vaardigheden in dienst genomen voor de implementatie van de Omgevingswet”, vervolgt Bui- tenhuis. Een logische stap, vindt ze: “Als je ervan uitgaat dat er in elke regio tal van lokale omgevingsplannen worden ont- wikkeld, is een regionale watervisie onontbeerlijk. Als een wa- terschap zich nu niet goed profi leert en geen zicht heeft op ontwikkelingen in een omgevingsplan, zal de waterbeheerder vaker moeten handhaven.”


36 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com