search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TDH-installatie van Cambi op rwzi Tilburg


AFVALWATER


Bovendien moet alles volgens de bepaalde richtlijnen en pro- cedures lopen en dat komt ware innovatie niet ten goede. Dat is immers een proces van vallen en opstaan. Het verdelen en dragen van een gezamenlijk risico is voor een dergelijke in- novatieve aanbesteding veel vaker een succesformule, vaak uitgevoerd in integrale bouwteams.”


Onderscheidende technologie


Bert Geraats van Eliquo wilde met het thermische druk- hydrolysesysteem van Lysotherm “een onderscheidende technologie in de markt zetten.” Eliquo bouwde de eerste installatie zes jaar geleden en maakt bewust geen gebruik van stoominjectie. “Daar zitten nadelen aan”, legt Geraats uit. “In de eerste plaats heb je te maken met speciale wet- en regelgeving van de Dienst van het Stoomwezen. Het bete- kent dat waterschappen hun installatie moeten laten keuren, waardoor die langere tijd uit bedrijf is.”


Daarnaast zorgt stoominjectie volgens hem voor lokale tem- peratuurverschillen in de slibstroom, met zogeheten hotspots als gevolg. “En dat leidt weer tot scaling op de procesonder- delen. Die moet je één keer per jaar goed schoonmaken en dat kan drie tot vier weken in beslag nemen.”


Eliquo voert het thermische drukhydrolyseproces op geheel eigen wijze uit. Het gepatenteerde systeem maakt gebruik van restwarmte uit de rookgassen van WKK-installaties om het slib geleidelijk tot 140-175 graden Celsius te verhitten. Hierdoor vermindert de viscositeit van het slib met een factor tien en verbetert de afbreekbaarheid van organische stof en daarmee ook de biogasproductie. Door de geleidelijke ver-


warming van het slib met thermische olie, ontstaan er volgens Geraats geen hotspots of scaling. “Bovendien zit er een auto- matisch schoonmaaksysteem in de warmtewisselaars om ze dagelijks een half uur door te spoelen met water. Eén keer in de vier weken vindt een milde chemische reiniging plaats.”


Vroegtijdig oriënteren


Geraats benadrukt dat Eliquo alle technologieën zelf maakt en volledig begrijpt. “De kennis zit bij de technologieleveran- ciers en staat niet in de boeken.” Waterschappen moeten zich volgens hem vroegtijdig oriënteren in de markt. “Sluit je vooral niet op in kantoor om een bestek te maken. Negen van de tien keer kan de markt er niets mee”, is zijn stellige over- tuiging. “Daarnaast is het essentieel om goed te defi niëren wat je precies wilt bereiken, bijvoorbeeld op energiegebied en nutriëntenterugwinning. Ga vooral met marktpartijen in ge- sprek om de juiste specifi caties op te stellen.” Volgens hem omvatten de problemen met de nieuwe slibbehandelingsin- stallaties in Tilburg, Apeldoorn en Amersfoort meer dan alleen het onderdeel van de TDH. Het negatieve beeld doet in zijn ogen onrecht aan de TDH-technologie.


WATERFORUM JANUARI 2017 31


TDH-installatie Tilburg-Noord moeilijk aan de praat Aannemer Heijmans slaagde er niet in om in Tilburg-Noord de afgesproken hoeveelheid droge stof te verwerken, maar bleef steken op 70 procent. Volgens het waterschap De Dommel moeten er diverse verbeteringen plaatsvinden om de hoeveelheid droge stof te verhogen naar de afgespro- ken 25 duizend ton. Hierbij gaat het onder meer om de uitbreiding van de koelcapaciteit en aanpassingen in het proces om geurhinder te voorkomen. Daarnaast zou nog een aanzienlijke investering nodig zijn om de kwaliteit van de deelstroombehandeling te verbeteren. De deelstroom- behandeling haalt de laatste resten fosfaat en stikstof uit het afvalwater dat vrijkomt bij de slibontwatering. Het waterschap verwacht dat de verbeteringen in 2017 zijn afgerond.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com