search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AFVALWATER


Turbotec-installatie op rwzi Apeldoorn


Cambi werkt uitsluitend met directe stoominjectie, onder an- dere op de rwzi in Tilburg-Noord. Aannemer Heijmans slaag- de er echter niet in om de afgesproken 25 duizend ton droge stof te verwerken, maar bleef steken op circa 17.500 ton. Daarom beëindigden Waterschap De Dommel en Heijmans begin december 2016 de samenwerking. Een Energiefabriek bouwen op basis van een TDH-proces vereist veel proces- kennis en dat is bij een civiele aannemer niet altijd de hoofd- competentie, stelt Ringoot. Daarom heeft Cambi nu in Tilburg een eigen operator ingeschakeld, die de installatie laat draai- en en optimalisaties doorvoert.


Lastig Directeur Erwin Dirkse van DMT Environmental Technology en Sustec bevestigt dat thermische drukhydrolyse op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, maar dat het in de praktijk lastig is om een installatie succesvol te laten draaien. Het is volgens hem ingewikkeld om de technologie in te passen bij bestaande rwzi’s. Bovendien kunnen geleerde lessen door de grote variëteit aan slib niet één op één worden vertaald naar andere rwzi’s.


DMT Environmental Technology nam in mei 2016 de Turbo- tec-technologie en het bedrijf Sustec van GMB over. Deze technologie is negen jaar geleden in Wageningen ontwikkeld door door Lex van Dijk, de oprichter van Sustec. Het slib wordt na een mechanische voorindikking (7-15 procent) con- tinu in de hydrolysereactor gepompt. Het ingaande slib wordt via een warmtewisselaar geleid om het slib voor te verwar- men. Vervolgens wordt middels stoom deze hydrolysereactor verder op temperatuur en druk gebracht. De stoom wordt


30 WATERFORUM NR 1


mede opgewekt met de warmte van de uitlaatgassen van de WKK-installatie.


De technologie werd in 2010 voor het eerst getest op de rwzi in Venlo en later in Leeuwarden. Tijdens de opschalingsfa- se in Venlo liep de toenmalige eigenaar GMB tegen diverse uitdagingen aan, weet Dirkse. “Op kleine schaal neemt bij- voorbeeld het schoonmaken van de warmtewisselaars een uurtje in beslag. Maar op grotere schaal vraagt het inzicht en praktijkervaring voor dit deel van de installatie.”


Verregaande garanties Vooral de samenstelling van de slibstroom kan in de praktijk voor problemen zorgen, stelt Dirkse. De homogeniteit van de slibstroom is essentieel om goede resultaten te bereiken. Verder willen waterschappen verregaande garanties, bijvoor- beeld ten aanzien van de hoeveelheid slibverwerking, terwijl Sustec bij de opschaling van het TDH-proces sterk afhanke- lijk was van de prestaties van de bestaande vergister.


Waterschappen moeten volgens Dirkse dan ook goed na- denken over de samenstelling van de slibstroom die ze willen laten verwerken. “Daarnaast raad ik ze aan goed na te den- ken hoe ze een TDH-project aanbesteden. Uitbesteding aan een civiele aannemer die vervolgens technologie in pakketten inkoopt, lijkt gezien de ervaringen van Heijmans, geen goede keuze.”


Tegelijk kunnen de waterschappen ook leren van de min- der goede ervaringen. “Ik vraag mij af of je als waterschap wel alle verantwoordelijkheid bij een aannemer moet leggen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com