search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
STEDELIJK WATERBEHEER Blue city-score voor een duurzame waterketen


Twee andere Nederlandse steden langs de lat!


door Kees van Leeuwen en Stef Koop, KWR watercycle research institute


Een team onder leiding van Stef Koop en professor Kees van Leeuwen heeft een methodiek ontwikkeld voor de beoordeling van duurzaamheid van stedelijke waterketens. Het krachtige van de methodiek is dat de duurzaamheid in één getal wordt uitgedrukt en de visualisatie van de 25 indicatoren in een spindiagram, dat meteen laat zien wat een stad doet en wat beter kan. De score loopt uiteen van 1,1 voor Belém (Brazilië) tot 8,3 voor Amsterdam.


De City Blueprint kent 25 indicatoren die gebaseerd zijn op het 3P-beginsel van people, planet, profi t in de waterketen. In de beoordeling is ook huishoudelijk afval opgenomen, om- dat in veel steden in Azië en Afrika huishoudelijk afval van de straat in watergangen terechtkomt en zo bijdraagt aan de vervuiling van oppervlaktewater en uiteindelijk ook de oceanen.


Publieke participatie Waterbewust gedrag Attractiviteit water in de stad


Management en actieplannen


Drinkwater consumptie Klimaatrobuust bouwen


Beleid klimaatadaptatie


Scheiding riool- en hemelwater Groene ruimte


Lekkage waterdistributie Operationele kosten ratio Leeftijd riool Secondaire AWB


Tertiaire AWB Grondwater kwaliteit


Afval geproduceerd Afval gerecycled


Energie uit afval Aansluitingen drinkwater


Aansluitingen riool Drinkwater kwaliteit Nutriënten terugwinning Energie terugwinning Hergebruik zuiveringsslib Energie-efficiëntie AWB


Inmiddels zijn bijna zestig steden in dertig verschillende lan- den aan de hand van deze methodiek beoordeeld. De over- eenkomst tussen steden met een hoge score, zoals bijna alle Nederlandse steden, is de ambitie om hun waterketen te verduurzamen, de actieve betrokkenheid van de inwoners, het hoge bruto nationaal product en hoge gouvernementele effectiviteit.


Publieke participatie Waterbewust gedrag Attractiviteit water in de stad


Management en actieplannen


Drinkwater consumptie Klimaatrobuust bouwen


Beleid klimaatadaptatie


Scheiding riool- en hemelwater Groene ruimte


Lekkage waterdistributie Operationele kosten ratio Leeftijd riool Secondaire AWB


Tertiaire AWB Grondwater kwaliteit


Afval geproduceerd Afval gerecycled


Energie uit afval Aansluitingen drinkwater


Aansluitingen riool Drinkwater kwaliteit Nutriënten terugwinning Energie terugwinning Hergebruik zuiveringsslib Energie-efficiëntie AWB


Groningen Wateroverlast in de provincie Groningen is een zorg. Naar aanleiding van de ernstige wateroverlast in 1998 hebben de Groningse


waterschappen Hunze


& Aa’s en Noorderzijlvest al grootschalige maatregelen geno- men. Klimaatverandering, bodemdaling door aardgaswinning en actualisering van de veiligheids normen hebben geleid tot onderzoek of meer maatregelen nodig zijn. Dit komt tot uiting in de zeer goede Blue city-score van Groningen.


7,4 score City Blueprint


Eindhoven Tunnels in Eindhoven staan met regel- maat onder water. De stad heeft weinig groene ruimte. Meer groene ruimte in de stad zou een belangrijke bufferende werking kunnen hebben voor extreme buien. Afkoppelen van regenwater ook. Bijkomend kan de stad dan veel effi ciënter energie en nutriënten terugwinnen uit huishoudelijk afvalwater. De fosfaatvoorraad in de wereld is eindig en recyclen (terug- winning) lijkt een belangrijke opgave, ook voor Eindhoven.


5,8 score City Blueprint


WATERFORUM JANUARI 2017


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com