search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
WATERBELEID


prima op orde. De zwakke schakels zijn aangepakt en de kust is voor de komende vijftig jaar weer ‘superstormproof’. Bijna alle Ruimte voor de Rivierprojecten zijn uitgevoerd. We hebben de best beveiligde delta in de wereld. Maar toch kan het misgaan”, waarschuwt ze.


Het gesprek komt al snel op de goed bekeken tv-serie Als de dijken breken. Naast preventie heeft in haar waterbeleid namelijk ook evacuatie een eigen plek gekregen en Schultz is als pleitbezorgster van die evacuatie-optie altijd bekritiseerd geweest. Ze zou de Nederlandse bevolking onnodig angst aanjagen.


Oplopende emoties Schultz heeft een speciale band met het programma Ruimte voor de Rivier en was aanwezig bij de offi ciële op- levering van veel van de deelprojecten. Daar waren ook altijd bewoners bij uitgenodigd, die vaak geëmotioneerd reageerden: trots op de nieuwe inrichting, maar terug- kijkend op een moeilijke periode met veel onzekerheid. Schultz heeft groot respect voor de veerkracht van die bewoners. “Ze hebben zich opgeofferd voor de veiligheid van vier miljoen mensen in het Rivierengebied. Sommigen moesten het huis uit waar al generaties woonden. Lange tijd hebben ze in een bouwput moeten leven. En het heeft niet voor iedereen even goed uitgepakt. Dan kan ik me die emoties wel voorstellen.”


De tv-serie heeft die discussie weer doen oplaaien. “Ik ben blij dat de serie goed bekeken is. Ik zie het niet als angst aanjagen, maar als bewustwording van de unieke ligging van Nederland. Het zal de kijkers duidelijk zijn dat de EO de serie heeft gedramatiseerd.” Voor haar telt vooral het vooruitden- ken. “Je moet reageren vóór de ramp, niet erna. De politie- ke invulling daarvan is dat je vooral de preventie agendeert, maar ook de evacuatie en de burgers een handelingsper- spectief geeft.”


Weinig politiek debat


Schultz heeft over Schiphol en de NS zware politieke debat- ten gevoerd, maar de waterportefeuille bleef altijd in rustig vaarwater. Bij de laatste bespreking in de Tweede Kamer van de nieuwe waterveiligheidsnormering, waren slechts drie Kamerleden aanwezig. De Eerste Kamer liet het als hamer- stuk passeren.


“Het gekke is dat ik van alle onderwerpen in mijn portefeuille, water het allerbelangrijkste vindt. Maar het heeft de minste politieke belangstelling. Van links tot rechts is iedereen zich bewust dat wij ons moeten beschermen, dus is er weinig on-


Ongeduldig


Over het algemeen kijkt Schultz tevreden terug op de water dossiers. “Sommige gingen me niet snel genoeg”, reageert ze op de vraag wat beter had gekund. “Neem bij- voorbeeld de waterkwaliteit. Het water is op veel plaatsen al veel helderder geworden en de biodiversiteit is toege- nomen. Toch zijn er nog plekken waar de kwaliteit niet aan de normen voldoet. Daar is een gezamenlijke aanpak voor nodig. Ik heb eerst met mijn collega-ministers en maat- schappelijke organisaties gekeken wat we aan de voor- kant met brongericht beleid kunnen bereiken en wat we vervolgens nog end-of-pipe moeten investeren in het schoon- maken van afvalwater.”


14 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com