search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DRINKWATER Naast het leveren van warmte, kan ook het leveren van koude


een reden zijn om een ondergronds warmtekoudeopslagsysteem aan te leggen. Zo heeft Waternet in Amsterdam een bypass aangelegd voor Sanquin voor het koelen van zijn farmaceutische productieprocessen. (foto: Waternet)


wat de reikwijdte van het thermisch effect is. “We weten dat de potentie groot is, maar het vergt goede samenwerking om het maximale uit het systeem te halen. Ons doel is meer van dit soort systemen te gaan inzetten. Er zijn in Noord-Brabant zo’n 300 wko’s en wij hebben ruim 18 duizend kilometer aan drinkwaterleiding liggen. Dat moet toch kansen bieden.”


Match KWR Watercycle Institute doet uitgebreid onderzoek naar het terugwinnen van warmte en koude uit drinkwater. Vooral bij wko’s met een onbalans, dus een overheersende warm- te- of koudebehoefte, biedt inzet van warmte of kou uit het drinkwaternet kansen, stelt geohydrologisch specialist Mar- tin Bloemendal. “Drinkwaterleidingen zijn veredelde bodem- warmtewisselaars. Het drinkwater in de leidingen stroomt op de meeste plekken niet heel hard. De temperatuur is rede- lijk constant tussen de tien en de vijftien graden. Warmte en koude zijn het hele jaar rond heel goed in te zetten. Met een warmtepomp kun je de temperatuur verder opvoeren.” Zijn collega Frank Oesterholt, themacoördinator binnen het be- drijfstakonderzoek naar de klimaatneutrale waterketen, vult aan: “Je praat over grote, goed gevulde leidingen. Als je daar- aan gaat rekenen, kom je op een grote potentie uit.”


De temperatuursverandering door de warmte- en koudeo- verdracht heeft volgens KWR geen noemenswaardig effect op de drinkwaterkwaliteit. In een verdiepingsstudie wil men de microbiologische consequenties nog beter in beeld bren- gen, “mede vanwege de uitwisseling van drinkwater met het wko-systeem”, vertelt Oesterholt. Aan de drinkwaterkant is op het grote oppervlak van de warmtewisselaar vorming van biofi lm mogelijk. Dat kan leiden tot een verslechtering van de drinkwaterkwaliteit. “Al geven de eerste resultaten aan dat dit effect mee blijkt te vallen.” Met de extra onderzoeksslag wil KWR ook een vinger krijgen achter de uiteindelijke milieu- winst. “We kijken niet alleen naar de CO2-besparing, maar analyseren de volledige cyclus”, vertelt Bloemendal. De ver- diepingsstudie komt eind 2017 beschikbaar.


Risico’s van geothermie voor grondwater Bestuurslid VEWN en directeur Vitens Lieve Declercq, heeft op 19 januari het rapport ‘Risico’s van geothermie voor grondwater’ overhandigd aan PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi. Het rapport is, in opdracht van Vewin, opgesteld door KWR en brengt de risico’s van geothermie voor grondwater in kaart. Op basis van de uitkomsten is Vewin van mening dat er een scheiding moet zijn in gebieden voor geothermie en drinkwaterbronnen.


Bij de aanleg van geothermiesystemen worden aardla- gen doorboord die anders van elkaar gescheiden zouden blijven. Daardoor kunnen vanuit boven- of ondergelegen lagen grondwaterverontreinigingen optreden in de waterla- gen die worden gebruikt voor de productie van drinkwater. Daarnaast kunnen spoelmiddelen die gebruikt worden bij het boren of lekkages vanuit putten of opslagbassins verontreinigingen veroorzaken. De aardwarmte die naar boven wordt gehaald kan mogelijk ook het grondwa- ter opwarmen vanuit de put wat gevolgen heeft voor de grondwaterkwaliteit. Geothermie-putten in de nabijheid van oude verlaten putten (voor olie of gas) leveren risico’s op voor het grondwater. Water uit een geothermie-put kan via oude putten omhoog komen en zich vermengen met grondwater.


40 WATERFORUM NR 1


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48
Produced with Yudu - www.yudu.com