search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
BESMET! Mens en dier:


hele lange neus waar sterk geuren- de kruiden in zaten. Deze moesten je beschermen tegen de walmen. Zo’n pestmasker is straks ook te zien in onze tentoonstelling. Ove- rigens voelde men wel aan dat het belangrijk was om afstand te bewa- ren. Mensen werden toen ook al in quarantaine geplaatst. Wat we ook hebben geleerd van recente epide- mieën is dat zestig tot zeventig pro- cent van de virussen zijn oorsprong vindt bij dieren. Bij corona is het virus vermoedelijk door vleermuizen over- gedragen aan de mens via een ander dier. Bij de mers-epidemie in 2012 was het virus afkomstig van drome- darissen.’


IS HET BELANGRIJK OM TE KIJKEN NAAR HOE MENSEN EN DIEREN SAMENLEVEN? ‘De WHO werkt nu met de One Health-benadering. Onderzoekers kijken dan niet alleen naar de men- selijke gezondheid, maar ook naar verbanden tussen mens, dier en milieu. Dan zie je een paar belang- rijke dingen. Een klein deel van de infectieziekten dat bij dieren voor- komt, is ook besmettelijk voor de mens en andersom. Factoren als hoe mensen met dieren samenleven, het internationale transport van dieren en de snelheid waarmee een die- renpopulatie zich uitbreidt, kunnen helpen voorspellen of een virus van dier naar mens kan overslaan. In Nederland hebben we dit natuur- lijk ook gezien met de uitbraak van Q-koorts. Mensen die onder de rook van een geitenboerderij woonden, raakten besmet met een bacterie die bij geiten voorkwam. Dit soort kennis is belangrijk voor discussies in de toekomst.’


46 Magazine van KBO-PCOB juli/augustus 2020


‘60% tot 70% van de virussen vindt zijn oorsprong bij dieren’


Foto’s (met de klok mee): • Pestdokters tij- dens het carnaval in Italië • Lavendel tegen de pest • Een lepralijder • Handen-gel tegen corona • Een rinkelbel (rammelaar) zou kinderen be- schermen tegen ziekte • Apothekerspot voor theriak, in de middeleeuwen het wondermid- del tegen de pest, met 71 ingrediën- ten waaronder addervlees


HOE BELANGRIJK ZIJN NEDERLANDSE ONDER- ZOEKERS IN DE AANPAK VAN HET CORONA- VIRUS? ‘Nederlandse onderzoekers hebben een lange reputatie op het vlak van de microbiologie. Zo heeft Rijksmuseum Boerhaave de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek, de grondlegger van de microbiologie, in de collectie. Daarmee zag hij voor het eerst bacteriën. Ook nu levert Nederland veel expertise. Je ziet hoe belangrijk het is dat we dit soort kennis verzamelen. Als we crisissen zoals deze in de toekomst willen voorkomen, is er veel geld nodig voor onderzoek. We weten nu dat een onschuldig verkoudheidsvirus zich kan ontwikkelen tot een gevaarlij- kere variant. Het is belangrijk om nu onderzoek te doen. Als virussen in de toekomst dan muteren in gevaarlijke varianten, kun je sneller behandelmethoden en medicij- nen ontwikkelen.’


BRENGEN EPIDEMIEËN ALS DEZE HET BESTE OF HET SLECHTSTE IN DE MENS NAAR BOVEN? ‘Beide. Uitbraken van besmettelijke ziekten zorgen voor veel onzekerheid. Dat leidt niet alleen tot angst, er is ook altijd de behoefte om een zondebok aan te wijzen. Dat is altijd zo geweest. Lepralijders werden verstoten, mensen met hiv vermeden en veroordeeld. De sociale uitsluiting van mensen met corona lijkt niet heel anders te zijn. Maar uitbraken hebben ook altijd geleid tot solidariteit en medeleven met patiënten. Er ontstaan nieuwe zorginitia- tieven en we zijn vastberaden de ziekte te overwinnen.’


DE TENTOONSTELLING OPENT NU OP 16 JULI. WAT KUNNEN BEZOEKERS VERWACHTEN?? ‘De rode draad van de tentoonstelling was het verhaal van ziekte X. We wilden waarschuwen dat er altijd een uitbraak van een nu nog onbekende ziekte op de loer ligt. Inmiddels hebben we natuurlijk het coronavirus


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73