search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
die gemiddeld een dag in beslag nemen, worden vaak betaald door de gemeente met subsidie van de provincie. Voor individuele lessen vragen we een kleine vergoe- ding. Via het Wmo-loket in hun gemeente kunnen mensen infor- meren of er ook in hun gemeente fietslessen mogelijk zijn. Belang- rijk is dat mensen kunnen blijven fietsen, op een gewone of op een aangepaste fiets, op een plezierige manier.‘


Vergoeding Zoals gezegd kan de aanschaf van een aangepaste fiets behoorlijk in de papieren lopen. Maar er zijn


MEER WETEN OVER


AANGEPASTE FIETSEN? • Van Raam, fabrikant van aangepaste fietsen www.vanraam.com, T: 0315-25 73 70


• Huka, fabrikant van aangepaste fietsen www.huka.nl, T: 0541-57 24 72


>


• Tworby, ombouwen eigen fiets tot driewie- ler: www.tworby.nl, T: 085-064 20 09


Voor informatie over vergoedingen voor een aangepaste fiets kunt u terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. Bel uw gemeente of kijk op www.regelhulp.nl, T: 0800-0126 of www.rijksoverheid.nl, T: 1400


Leren fietsen op een aangepaste fiets: Fietsersbond: www.fietsersbond.nl, T: 030-291 81 71


mogelijkheden voor een vergoeding. Wie zelfstan- dig woont en een aangepaste fiets nodig heeft om zich thuis en buitenshuis te kunnen verplaatsen, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via een persoonsgebonden budget (Pgb) Elke gemeente in Nederland heeft een Wmo-loket waar u kunt informeren of u in aanmer- king komt voor een vergoeding. De regels kunnen per gemeente verschillen. Wel is het zo dat u sowieso een eigen bijdrage betaalt, ongeacht uw inkomen. Deze eigen bijdrage bedraagt in 2020 maximaal 19 euro per maand. Als u in een zorginstelling woont, kunnen hulpmiddelen die u langere tijd nodig hebt, vergoed worden via de Wet langdurige zorg (Wlz). Wie via de gemeente geen recht heeft op een ver- goeding, kan de fiets natuurlijk ook particulier aan- schaffen. Ook zijn er mogelijkheden om een aange- paste fiets te huren of te leasen.


‘Pluspunt: je kunt nu ook weer samen fietsen'


63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73