search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


IN 2018 WAS ELBE ZEVEN MAANDEN NIET BEVAARBAAR Grüne-politicus: “Elbe niet geschikt voor binnenvaart”


DÜSSELDORF De Duitse politicus Steffi Lemke, afgevaardigde van de partij Bündnis 90/Die Grünen, ziet in de lange droge zomer van 2018 een bewijs dat “de Elbe niet econo- misch zinvol als waterweg kan worden ge- bruikt”. Maatregelen om de rivier voor de binnenvaart uit te bouwen moeten daar- om worden stopgezet. Een jaar geleden is in het Duitse parlement het ‘Gesamtkonzept Elbe’ aangenomen. Daarin is de functie van de Elbe als een commerciële waterweg vastgelegd.


JUDITH STALPERS


“Mevrouw Lemke heeſt gelijk dat in 2018 de binnenvaart ernstig onder de lange droogte heeſt geleden. Van midden juni tot eind de- cember kon de Elbe voorbij Hamburg, de Midden- en Boven-Elbe dus, niet worden be- varen”, zegt ook Stefan Kunze, voorzitter van de vereniging Elbe-Allianz die zich sterk maakt voor een goede haven- en binnen- vaartinfrastructuur langs de Elbe. Maar het


irriteert hem dat na jaren van onderhandelin- gen met alle betrokkenen - milieu-organisa- ties, overheidsorganen en de ‘natte’ industrie - het compromis dat ze bereikt hadden een- voudigweg weer ter discussie wordt gesteld. Dat compromis heet ‘Gesamtkonzept Elbe’. Het werd in januari 2018 in het parlement aangenomen, waarbij de Grünen zich ont- hielden, “en dus niet tegen gestemd”, bena- drukt Kunze. In het concept wordt een aan- passing van de vaargeul over de hele lengte naar 1,40 meter nagestreefd, althans voor het grootste deel van het jaar. Ook bevat het concept maatregelen om de aanpassingen natuurvriendelijk en zonder brute bagger- maatregelen door te voeren.


Lemke van de Grünen wil dat al het geld naar natuurbehoud en toerisme vloeit, hetgeen voor de regio een zinvoller gebruik zou zijn. “Wat mevrouw Lemke suggereert is de ri- vier aan de natuur over te laten. Dat kan he- lemaal niet in onze cultuurlandschap, en al helemaal niet om hoogwaterrampen te


voorkomen”, aldus Kunze. Hij voegt eraan toe dat de financiële middelen die voor de Elbe zijn gereserveerd voor 80 procent in onder- houd en natuurbehoud van de rivier vloeien. Slechts 20 procent zijn direct voor de binnen- vaart relevant. “Dijken langs de rivier komen er niet voor de binnenvaart, maar om woon- en industriegebieden tegen hoogwater te be- schermen”. Kunze en de Elbe-Allianz nemen het protest van Lemke dan ook ontspannen op.


Ook de betroffen overheden in de deelstaten en de centrale overheid zijn tijdens hun laat- ste vergadering eind januari niet op Lemke’s protest ingegaan. De Elbe-Allianz wijst ook op het economisch belang van de Elbe, ook al is hij niet het hele jaar bevaarbaar. Het zou betekenen dat de industrie, zoals ketel- en generatorbouw, zijn goederen niet meer af- gevoerd krijgt. “Dan verlaten die fabrieken de regio en vestigen ze zich elders. Dat zou een ramp zijn voor de toch al structuur-zwakke regio in het oosten van Duitsland”, zo Kunze.


Havenbedrijf neemt internetplatform in gebruik


ROTTERDAM Havenbedrijf Rotterdam heeſt een Internet of Things-platform laten ontwik- kelen en ook meteen in gebruik genomen.


De eerste toepassingen daarvan betreffen ver- zamelgegevens op het gebied van hydro en me- teo. Dan gaat het om data over waterstanden,


stroming, zoutgehalte, windsnelheid, -richting en zicht. Deze worden verkregen via een combi- natie van 44 sensoren in de haven, voorspelmo- dellen, gegevens van Rijkswaterstaat en astro- nomische berekeningen.


Daarmee draagt de applicatie bij aan het verminderen van wachttijden en optima- lisatie van aanleg-, laad/los-, en vertrektij- den. Dankzij de technologie kan bijvoorbeeld nauwkeuriger voorspeld worden wat - afhan- kelijk van het waterniveau - het beste tijdstip is om aan te meren en te vertrekken, onder garantie van maximale belading.


Opgeleverd De bouw van het IoT-platform is een jaar ge- leden aangekondigd door de samenwer- kende partners IBM, Cisco, Esri en Axians en nu, onder regie van het Havenbedrijf, op- geleverd. “Een mooie stap in de ontwikke- ling van Rotterdam als smartest port”, aldus Ronald Paul van het Havenbedrijf. “Minstens even belangrijk is echter dat we de dienst- verlening aan onze klanten verder kunnen verbeteren”.


Europese binnenvaart en havens definiëren hun prioriteiten voor de periode 2020-2050


BRUSSEL Binnenvaart en havens in Europa hebben onlangs in Brussel hun ‘strategi- sche onderzoekagenda’ voor de Europese Commissie en het Europees Parlement ge- publiceerd. Tot de onderzoeksthema’s die met voorrang behandeld zouden moeten worden, behoren - voor wat het binnen- vaartvervoer aangaat - onder meer: gezon- de en gemakkelijk te bereiken steden, nul- uitstoot van schadelijke stoffen (met name CO2) en een zogeheten ‘hulpbronnen-effi- ciënte’ economie, gebruiksvriendelijke en betrouwbare mobiliteit en logistiek en een klimaatbestendig, bloeiend en duurzaam waterwegennetwerk.


JAN SCHILS


Deze doelstellingen vereisen volgens de or- ganisaties investeringen in onderzoek en ont- wikkeling, zowel door de sector zelf als door de Europese Unie. Een goede integratie van de binnenvaart en de havensector in het EU- programma ‘Horizon Europa’ is dan ook van essentieel belang, zo menen zij. Even belang- rijk vinden zij de noodzaak om onderzoek en introductieactiviteiten in de binnenvaart


te ondersteunen via de Connecting Europe Facility 2021 – 2027, het financiële EU- instrument om de sector in staat te stellen zich verder te integreren in een emissievrije logistieke keten. (‘Europa Horizon 2020’, waar- naar wordt verwezen, is het grootste pro- gramma voor onderzoek en innovatie ooit van de Europese Unie. Het moet leiden tot door- braken, ontdekkingen en wereldpremières om uitstekende ideeën uit het laboratorium te halen en op de markt te brengen. Voor de periode 2014 tot 2020 werd een financierings- budget van bijna 80 miljard euro voorzien, bovenop de private en nationale publieke investeringen).


De strategische onderzoeksagenda is het re- sultaat van een nauwe samenwerking tussen de Europese organisaties voor vervoer over de binnenwateren en havens (EBU en ESO), het European Inland Barging Innovation Platform (EIBIP), Inland Navigation Europe (INE) en de European Federation of Inland Ports (EFIP), met de steun van de European Association of Shipyards and Maritime Equipment Manufacturers (SEA Europe).


Potentieel De betrokken organisaties onderstrepen eens temeer de uiterst belangrijke rol van het ver- voer op de Europese binnenwateren. Enkele cijfers: 40.000 kilometer bevaarbare waterwe- gen en meer dan 250 binnenhavens verbin- den honderden steden en industriegebieden in Europa met elkaar. 75 procent van de bin- nenvaart vindt grensoverschrijdend plaats. Het potentieel voor het vergroten van het mo- dale aandeel van de binnenvaart is aanzien- lijk. In vergelijking met andere vervoerswijzen, die vaak met congestie- en capaciteitsproble- men te maken hebben, biedt de binnenvaart de mogelijkheid om ook moeilijk te bereiken belangrijke economische regio’s aan te doen, dankzij vrije capaciteit en betrouwbaar en energie-efficiënt vervoer.


De Europese industrie op het gebied van wa- tergebonden technologie is vandaag de dag ’s werelds belangrijkste sector op het vlak van de totale productiewaarde van de scheeps- bouw en de productie van scheepssystemen (112,5 miljard euro). Zij is tevens een belang- rijke bron van werkgelegenheid (900.000 di- recte en indirecte banen).


Tijdens een vergadering van de vakbonden Abva/Kabo en CFO hebben de medewerkers van internaten en leefgroephuizen unaniem besloten tot een massaal protest tegen de opgelegde bezuinigingen. Al tijdens de vergadering is een aantal actiecomités sa- mengesteld. Om het protest en de eventuele nog volgende acties te coördineren is door de comités een landelijk meld- en informa- tiecentrum opgezet, onder de naam ‘Geen gebroken hart door Vliegenthart’.


10 JAAR GELEDEN


9


SCHEEPVAARTKRANT 30 JAAR GELEDEN


De twee grote Europese verenigingen van schippers- en redersorganisaties in de bin- nenvaart hebben vorige week vrijdag met de Europese Commissie uitvoerig overleg gepleegd over de invoering van een sloop- en vooral een oud- voor-nieuw-regeling. Laatstgenoemde regeling moet zo spoedig mogelijk na de transportraad van 13 maart in werking treden, om te voorkomen dat de nieuwbouwgolf doorzet. Mits die Europese raad van ministers tenminste unaniem vóór een Europese saneringsregeling stemt.


20 JAAR GELEDEN


Projectleider CARIN en plaatsvervangend diensthoofd van de Waterpolitie, Stefan van Zanten, heeſt maandag 26 januari de eerste Gold Cards uitgereikt aan schipper Olivier van mcs Maas en Patrick Borms van mcs Poolster. Beiden werken al vanaf het begin mee aan het project CARIN, hetgeen staat voor Cargo Information. Hiermee stellen rederijen die gevaarlijke stoffen in containers vervoeren op het traject Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen voor vertrek de ladinggegevens digitaal beschikbaar.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42