search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


Ontwerp voor elektrische snelle Dordtse watertaxi


DORDRECHT Maritieme startup Edorado bv heeſt tijdens de opening van zijn nieuwe assemblagehal naast de Duurzaamheids- fabriek in Dordrecht het ontwerp gepre- senteerd voor een toekomstige elektrische Dordtse watertaxi.


Het hightechbedrijfje werkt hard aan de ont- wikkeling van snel elektrisch varen voor con- sumenten en daar past een watertaxi goed bij. Substantiële bijdragen van een aantal nieuwe investeerders maken deze stap mogelijk.


De feestelijke opening werd verricht door de Dordtse wethouder van economische zaken, Maarten Burggraaf. “Ik geloof net als de inves- teerders in de toekomst van dit innovatieve bedrijf”, aldus de wethouder. “Edorado past uitstekend in onze maritieme regio met veel ervaren bedrijven. Een innovatieve startup kan zich hier snel ontwikkelen”.


Serieproductie Edorado is opgericht door twee door de wol geverfde ondernemers, Giel Groothuis en Godert van Hardenbroek. Het ontwikkelteam is al flink uitgebreid. “De eerste boot gaat nog dit jaar te water en de planning is om in 2020 met klanten te kunnen proefvaren. Direct daarna zal de serieproductie starten”, voor- spelt Groothuis.


Het door Edorado ontwikkelde schaalbare technische platform zou zowel toepasbaar zijn voor de pleziervaart als de professionele markt, zoals watertaxi’s. Actieve draagvleu- gels vormen de unieke basis voor de boten. Deze technologie wordt ontwikkeld in nau- we samenwerking met Harry Larsen, wereld- wijd gezien als een expert op het gebied van actieve draagvleugels. Naast de boten voor- ziet het bedrijf tevens in een bijpassende snel-laadoplossing.


29 Minister bezoekt maritieme bedrijven


ROTTERDAM Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD/ Infrastructuur en Waterstaat) heeſt maandag 28 januari een kennismakingsbezoek gebracht aan Damen Shipyards Group in Rotterdam en enkele an- dere grote maritieme bedrijven.


De bijeenkomst had grotendeels plaats aan boord van een Damen-schip, de FCS 2610, dat het gezelschap van het hoofdkantoor van Hatenboer-Water in Schiedam, over de Nieuwe Maas vervoerde, naar de hoofdze- tel van waterbouwer Van Oord in Rotterdam. Gedurende de vaartocht werden er


presentaties verzorgd door Damen, Van Oord en andere vertegenwoordigers van de bloei- ende maritieme industrie.


Innovaties Zo kwamen er innovaties en ontwikkelingen aan de orde binnen de maritieme technolo- gie, de watertechnologie en delta-technolo- gie. Bijzondere thema’s waren daarbij ‘betere schepen, schonere oceanen’, publiek-private samenwerking, autonome scheepvaart, elek- trische scheepvaart, digitalisering en mobiele scheepsbeheer-apps.


Minister Van Nieuwenhuizen mag onderweg ook even sturen.


Foto Damen


Gemeente Den Helder wil stadhuis naar oude marinehaven verhuizen


DEN HELDER De gemeente Den Helder wil haar stadhuis verplaatsen naar Willemsoord, gelegen aan de oude marinehaven. De twee historische panden die het gemeentebestuur hiervoor in gedachten heeſt, zijn gebouw 72 en gebouw 66 - waar sinds enkele jaren on- der meer ook de Traditionele Schepen Beurs wordt gehouden.


Een snelle elektrische watertaxi op draagvleugels. COLUMN


Recht in zicht


Ynke Ooijkaas


E ynke.ooijkaas@boonkvanleeuwen.com T 010 2811 815 I www.boonkvanleeuwen.nl


Illustratie Edorado


“Gebouw 66 is het evenementengebouw van Willemsoord bv. Deze functie zal komen te vervallen en zo zal ook het toonbeeld van de Schepenbeurs gaan veranderen”, meldt de beursorganisatie. In maart gaan alle be- trokken partijen in Den Helder met elkaar in


Niet gekeurd…


John Greeve heeſt altijd een bootje erbij gehad. Zijn ‘Tedesca’ van 28 meter, een oude Katwijker, is prima onderhouden. De afgelo- pen jaren heeſt John het erg druk gehad. Zo kon het gebeuren dat het inmiddels 2019 is en de ‘Tedesca’ nog niet gekeurd is. Het oude CvO is verlopen. John weet niet of hij zich nou ernstig zorgen moet gaan maken of niet en belt zijn advocaat mr Lex Specialis eens op.


Mr Specialis legt uit. Op basis van Europese regels gelden bepaalde uitgangspunten: - Als een certificaat is verlopen, moet het als verloren worden beschouwd; een schip moet dan worden gekeurd als ware het een nieuw schip;


- Overgangsbepalingen zijn alleen van toepassing op schepen die in de vaart zijn en die een geldig certificaat hebben danwel waarvan het certificaat op het moment van de aanvraag voor hercertificering niet lan- ger dan een certificaatperiode verlopen is. Een schip kan zonder de vereiste certifica- ten niet in de vaart zijn;


- Overgangsbepalingen mogen alleen worden toegepast als er een geldig certificaat is;


- Gedurende een overgangsperiode tot 1 februari 2020 kan nog aanspraak op over- gangsbepalingen worden gemaakt, indien het schip al beschikt over een certificaat dat op het moment van de aanvraag voor her- certificering niet langer dan één certificaat- periode is verlopen. De geldigheidsduur van het certificaat wordt daarbij bepaald als bij verlenging; ingaand vanaf de droogzetting.


Pleziervaartuigen in de vaart gekomen voor 2009, konden tot 30-12-2018 gebruikmaken van de overgangsbepalingen als zij geen ‘klaarblijkelijk gevaar’ opleveren. Van klaar- blijkelijk gevaar kan sprake zijn, als er iets aan de hand is met de structurele eigenschappen (cascodikte, stuurwerk, vrij zicht, brandveilig- heid etcetera), de vaar- of manoeuvreerei- genschappen (kan met proefvaart worden bekeken) of bijzondere kenmerken genoemd in Bijlage II.


Als een schip gekeurd is en een CvO heeſt, mag het varen binnen de in het certificaat aangegeven EU- vaargebieden. Als een schip wel tijdig is aangemeld maar de keuring heeſt om de een of andere reden nog niet plaats- gevonden, dan wordt met de aanvrager een termijn afgesproken waarbinnen het schip gecertificeerd kan worden. Als de eigenaar het schip wil blijven varen in Nederland, moet hij wel een verklaring van opdracht kunnen tonen, waarin de gegevens van de eigenaar en het ENI-nummer staan vermeld en ook dat het onderzoek voor een bepaalde datum (uiterlijk 1 december 2019 en op afroep van het keuringsbureau beschikbaar) wordt gehouden.


Tijdig Als de keuring tijdig – dat wil zeggen dat de aanvraag moest zijn ingediend voor 1 november 2018 – is geregeld, vormt het ‘geen klaarblij- kelijk gevaar’-criterium de norm voor keuring. Men hoeſt dan niet aan de nieuwe technische eisen te voldoen. Wel krijgt men een CvO met als ingangsdatum december 2018 (dus niet geldig vanaf datum keuring in 2019!).


Als u met een pleziervaartuig (of drijvend werktuig) na 30 december 2018 geen certificaat of verklaring voor certificeringsaanvraag kunt tonen, bent u in overtreding. De wijze waarop IL&T gaat handhaven, is nog niet bekend. Wel is bekend dat u – als man wil blijven varen – alsnog moet gaan certificeren en dan aan alle eisen genoemd in de ESTRIN 2017 moet voldoen.


John krabt zich nog eens ernstig achter de oren; dit heeſt hij allemaal niet zien aanko- men. Maar er is hoop; zijn redding zou wel eens kunnen zijn het feit dat de ‘Tedesca’ al een certificaat had, maar dat dit niet lan- ger dan een certificaatperiode is verlopen. Wanneer hij vóór 1 februari 2020 herkeuring aanvraagt, kan de keuring toch nog volgens de overgangsbepalingen gebeuren.


Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ynke heeſt vrijwel haar hele werkzame carrière in een op scheepvaart gerichte werkomgeving doorgebracht en geeſt juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties als ook aan de zogenaamde ‘bruine vloot’.


gesprek, om te zoeken naar een langdurige oplossing voor het wegvallen van gebouw 66, met zijn unieke historische uitstraling voor de schepenbeurs.


Uitdaging Voor het lopende jaar 2019 is er nog geen nieuwe locatie nodig; tot die tijd kan de beurs nog gewoon gebruikmaken van gebouw 66. De beurs wordt gehouden op 8, 9 en 10 no- vember, het tweede weekend van de maand. Voor editie 2020 staat de Schepenbeurs evenwel voor een uitdaging: “Waar vind je nog zo’n unieke plek als de mastenloods op Willemsoord?”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42