search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


Bochtafsnijding Delſtse Schie officieel geopend


OVERSCHIE De nieuwe vaarweg in de Delſtse Schie is maandag 28 januari officieel in ge- bruik genomen.


De vaarweg werd geopend door minis- ter Cora van Nieuwenhuizen van het mi- nisterie van Infrastructuur en Waterstaat en Rik Janssen, gedeputeerde Water en Vervoer over water van de provincie Zuid- Holland in aanwezigheid van betrokken


bestuurders en vertegenwoordigers van de gemeenten Schiedam en Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland.


Door de aanleg zijn twee haakse bochten verdwenen. De nieuwe vaarweg biedt de scheepvaart een snellere en veiligere route door de regio en loopt vanaf de Hoge Brug in Overschie naar de Doenbrug in Rotterdam.


31


Port of Amsterdam ontwikkelt cybersecurity programma


AMSTERDAM Port of Amsterdam is gestart met een cybersecurity programma om de havengemeenschap in het Noordzee- kanaalgebied digitaal weerbaarder te maken.


Belangrijke onderdelen van dit programma zijn een meldpunt en het CYREN-netwerk (Cyber Resilient Noordzeekanaalgebied). Het CYREN-netwerk verzamelt informatie over cyberdreigingen en deelt die met de aange- sloten bedrijven. Deze bedrijven worden van- uit het meldpunt geïnformeerd over mogelijke cyberaanvallen in het Noordzeekanaalgebied.


Bedrijven kunnen zich tot het meldpunt wen- den als een situatie plaatsvindt die mogelijk de havenregio raakt. Het meldpunt wordt be- mand door de Divisie Havenmeester.


Havenmeester Marleen van de Kerkhof en ini- tiatiefnemer van het cybersecurity program- ma van Port of Amsterdam: “Datastromen en


WAALS BINNENVAARTNET HOUDT 2 MILJOEN VRACHTWAGENS VAN DE WEG


Lichte daling voor goederenvervoer binnenvaart in Wallonië BRUSSEL Het goederenvervoer over het bin- nenvaartnet in Wallonië heeſt vorig jaar met 41,54 miljoen ton het record van 2017, dat 42,14 miljoen ton bedroeg, niet weten te evenaren.


JAN SCHILS


De cijfers geven wel aan dat er een zekere continuïteit zit in de vervoersprestaties in het Franstalige deel van België, hetgeen door de sector als hoopvol wordt beschouwd. Want het resultaat van 2018, dat 1,43 procent lager ligt dan het jaar ervoor, betekent toch het op een na beste van de afgelopen vijf jaar. Het houdt tevens in dat dat de binnenvaartsector in Wallonië er vorig jaar in slaagde om twee miljoen vrachtwagens van de weg te houden, een cijfer dat zeker in dit landsgedeelte van België met enige trots wordt bekeken.


Volgens de Waalse publieke dienst Mobiliteit en Infrastructuur was er in 2018 sprake van een grotere verscheidenheid aan vervoerde goede- ren. Met een aanzienlijke toename van produc- ten met een hoge toegevoegde waarde zoals bouwmateralen en landbouw- en voedselpro- ducten (met een aandeel van respectievelijk 40 en 12 procent), brandstoffen, mineralen en metaalproducten en - zoals bijna overal elders in België op de binnenwateren en in de havens - containers.


Het jaar 2018 begon goed voor de binnenvaart in Wallonië, maar door de extreme droogte in de tweede helſt van het jaar in heel Noord- en West-Europa daalde het goederenvervoer, ook al bleef het Waalse waterwegennet in deze pe- riode over het algemeen operationeel. In ande- re Noord- en West-Europese landen - en meer bepaald in het stroomgebied van de Rijn - was dat niet het geval en daalde het vervoer over de binnenwateren naar deze landen en naar Oost-Europa dan ook. Dat het vervoer over de binnenwateren in het Waalse landsgedeelte


stabiel bleef, wordt onder meer toegeschreven aan het feit dat de Waalse economie uit het dal aan het kruipen is, ook al blijſt de achterstand tegenover Vlaanderen significant.


Containervervoer stijgt 19,9 procent De Waalse binnenvaart heeſt de afgelopen ja- ren flinke klappen moeten incasseren door de sluiting van de staalfabrieken in Luik en omge- ving, die een belangrijke verbruiker waren van vaste brandstoffen en ertsen. Momenteel is er sprake van een licht herstel. Dit werd vorig jaar nog eens bevestigd door de toegenomen ver- scheidenheid aan over het water vervoerde goederen. Het gaat vooral om goederen met een hoge toegevoegde waarde, zoals de cate- gorie ’diversen’, die met dubbele cijfers (12,78 procent) is gegroeid. Binnen deze categorie is het aantal TEU-containers sterk gestegen. Zo werd in 2018 in Wallonië meer dan 116.000 TEU overgeslagen, een stijging met 19,9 procent ten opzichte van 2017. Landbouwproducten (+7,55 procent) en metaalproducten (+5,61 procent) zijn de andere soorten goederen waarvan het vervoer is toegenomen ten opzichte van 2017.


Wallonië beschikt over 451 kilometer water- wegen voor het vervoer van goederen. Volgens Mobiliteit en Infrastructuur betekent dat een onmiskenbare logistieke troef: “Het Waalse be- vaarbare netwerk, gelegen op een Europees kruispunt, maakt het mogelijk om de belang- rijkste zeehavens van Noord-Europa te berei- ken en heeſt toegang tot de bevaarbare net- werken van Frankrijk, Nederland, Duitsland en Oost-Europa”. In 2018 was de doorvoer goed voor een derde van het verkeer op het Waalse waterwegennet.


De Waalse overheid investeert fors in de moder- nisering van de het binnenvaartnet. Het infra- structuurplan 2016-2019 nadert zijn voltooiing en er loopt ook een investeringsplan, samen goed voor honderden miljoenen euro. Tenslotte financiert de Waalse regering met co- financiering uit de Europese kas de voorberei- dingen op haar grondgebied voor het project Seine-Schelde, onderdeel van het CSNE (Canal Seine Nord Europe). Ook in Vlaanderen zijn de voorbereidingswerken voor het CSNE in volle gang.


ketens worden in toenemende mate aan el- kaar verbonden en voor een breed publiek via het internet beschikbaar gesteld. Dat biedt kansen maar voor informatiebeveili- ging ook forse uitdagingen. Een aanval op in- formatiesystemen van een klant of toeleve- rancier heeſt effect op het bedrijf zelf, maar vaak ook op alle bedrijven er omheen en kan de scheepvaart ontregelen. Cyberincidenten zijn tenslotte niet aan fysieke grenzen gebon- den. Door snel actuele dreigingsinformatie, incidenten en handelingsperspectieven met elkaar te delen, wordt de hele havenregio cyberweerbaarder”.


Meer informatie www.portofamsterdam.com/ cyren


u


Weten wanneer er sprake is van een cyberincident? Als u de e-paper leest, kunt u hier de criteria bekijken.


Gelijkblijvend tarief scheepsbedrijfsafval


STRAATSBURG Het tarief van de verwijde- ringsbijdrage voor het olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval blijſt dit jaar nog ge- lijk op 7,50 euro per 1000 liter gebunker- de accijnsvrije gasolie. Dit is besloten op de wintervergadering van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) op voor- stel van het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC).


De verwijderingsbijdrage is al sinds 2011 onge- wijzigd. Een verhoging van de verwijderings- bijdrage moet evenwel op korte termijn wor- den overwogen voor de jaren 2020/2021, zo is bekendgemaakt. Het systeem voor de inzame- ling en verwijdering van het olie- en vethou- dend afval is gebaseerd op het principe van ‘de vervuiler betaalt’ via een indirecte finan- ciering ten tijde van het bunkeren enerzijds en de beschikbaarheid van ontvangstinrichtingen verspreid over het hele werkingsgebied van het CDNI-verdrag anderzijds.


Combinatie MGZ gaat Noord-


Holland Zuid onderhouden ROTTERDAM Het onderhoud aan de com- plete infrastructuur in de provincie Noord- Holland, regio Zuid, is middels een aanbeste- ding gewonnen door de combinatie MGZ.


Mobilis, Van Gelder Groep en De Jong Zuurmond zijn speciaal voor dit project een samenwerkingsverband gestart. De ko- mende tien jaar zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud aan onder meer de we- gen en vaarwegen. Het onderhoudscontract voor de vijſtien beweegbare kunstwerken in de regio heeſt de combinatie neergelegd bij Griekspoor, vanwege de specialisatie in het onderhoud van bruggen en sluizen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42