search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
40 Periskal werkt aan nog betere en intelligentere systemen


904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


Het kantoor in Wuustwezel, dat 1,5 jaar geleden officieel is geopend.


WUUSTWEZEL Het Vlaamse Periskal heeſt on- langs een flinke update en daarmee verbete- ring doorgevoerd in de rivier-informatie-sys- temen (RIS) en navigatiesoſtware aan boord van onder meer binnenvaartschepen. Het bedrijf werkt er hard aan zich te blijven ont- wikkelen, beaamt Marc Persoons, managing director en een van de twee eigenaren en op- richters van Periskal.


Periskal Group is een groep van bedrijven die onder meer rivierinformatiesystemen en navi- gatiesoſtware maakt voor de binnenvaart, vis- serij, kustvaart en pleziervaart. Het is naar eigen zeggen het allereerste bedrijf dat digitale rivier- cartografie in Europa invoerde. In 1994 kwam de eerste soſtware op de markt specifiek voor de binnenvaart, een kleine vijf jaar later al werd het vijfhonderdste schip uitgerust met de systemen van Periskal. Meer dan 15.000 professionele ge- bruikers en 5.000 pleziervaarders varen nu met een navigatiesysteem van Periskal aan boord. “We hebben een aantal producten”, vertelt Marc Persoons. “Elk met hun eigenheid, specificaties en gebruiken”. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Periskal Inland ECDIS Viewer, de Periskal Radar Overlay, Trax/QuodFish voor de visserij en sy- stemen als PC Navigo, vooral voor de kleine bin- nenvaart en pleziervaart. Naast de digitale ri- vierkaarten en de bijbehorende soſtwaretoepas- singen heeſt Periskal ook een brede expertise in AIS Infrastructuur, radarnavigatiesystemen en rivier-informatieservices. “Op de binnenwateren zijn wij de grootste en hebben we de meeste ex- pertise”, vertelt Persoons trots.


Dat is ook niet heel gek: het bedrijf bestaat meer dan 29 jaar. “We zijn begonnen in 1990”, vertelt Persoons. “Dat was nog in het prille begin, toen er absoluut nog niet gevaren werd met compu- ters en gps. Er was niks, geen gps, geen positie- bepaling. We zijn nu heel wat jaartjes verder en het is nu tot een standaardproduct geworden, niet weg te denken uit de binnenvaartschepen”. Sindsdien zijn er wel vele updates en verbete- ringen geweest, maar het was tijd voor een ver- nieuwde versie. “We hebben al jaren een traditi- oneel systeem, dat is altijd een beetje hetzelfde


gebleven, en het is en was natuurlijk wel goed en degelijk, maar we wilden er toch weer ver- der mee. Dit is helemaal nieuw en modern. Nu hebben we nieuwe soſtware, een nieuwe look en verbeterde gebruiksvriendelijkheid. Het kan bediend worden met een touchscreen en zeulen met dvd’s voor installatie of update aan boord is ook niet meer nodig. Het is een beetje een herbronning: we hebben het goede bewaard en de rest beter gemaakt”. De bedoeling is om de nieuwe versie ook op Maritime Industry te pro- moten en het bedrijf wil gedurende het jaar ook weer extra, nieuwe functies uitbrengen voor de navigatie- en radarsystemen. “Het basisplat- form is aangepast, waardoor we sneller op wijzi- gingen kunnen inspelen”, legt Persoons uit.


Dat alles, ook het inspelen op vragen uit de markt of het doorvoeren van bepaalde wij- zigingen, gebeurt allemaal in eigen huis. De Periskal Group is een kleine anderhalf jaar ge- leden verhuisd naar een groot nieuw pand in het Belgische Wuustwezel. Op de open kantoor- vloer, waar direct overleg kan plaatsvinden, zijn een kleine dertig mensen werkzaam voor het bedrijf. Een deel daarvan werkt aan de kaar- ten: het verbeteren van de kwaliteit ervan en het harmoniseren van de verschillende informa- tie en kaarten die het bedrijf krijgt aangeleverd door bijvoorbeeld overheden of andere orga- nisaties. “We harmoniseren die gegevens, vul- len ze aan, zodat er een uniforme, gelijke kaart te zien is op het scherm in het stuurhuis”, ver- telt Persoons. Daarnaast is er ook nog een aan- tal programmeurs in dienst die de programma’s maken, ontwikkelen en verbeteren.


Een van de belangrijkste afdelingen voor Periskal is de klantenservice. Het bedrijf is zo- wel via mail, telefoon, WhatsApp en Facebook bereikbaar. “Het product is verplicht in de bin- nenvaart, dus dan willen we onmiddellijk een oplossing kunnen bieden als er problemen zijn. De binnenvaart is tenslotte 24/7 aan het werk”, legt Persoons uit. “Het is heel belangrijk voor de binnenvaart dat ze iemand kunnen bellen. Onze viewer is in elf talen beschikbaar, wijzelf spreken Duits, Nederlands, Frans en Engels en


Roemeens via ons kantoor in Turnu Severin. We helpen en adviseren iedereen onmiddel- lijk en in hun eigen taal, helemaal in eigen huis en niet via een callcenter. Als een schipper belt, is het fijn dat als hij het over bepaalde begrip- pen heeſt, de mensen van de helpdesk begrij- pen waar hij het over heeſt en kunnen helpen. Wij komen niet met een algemene oplossing. We hebben de kennis in huis en willen dat onder één dak hebben. We horen op die manier ook goed wat er leeſt, hoe het gaat”.


De reacties op de vernieuwde systemen die bin- nenkomen via de diverse kanalen zijn in ieder geval positief, zo blijkt. Niet dat daarmee het werk gedaan is, haast Persoons zich te zeggen. Gewerkt werd bijvoorbeeld aan onder meer een zogeheten black box AIS-transponder, die de eerste gecertificeerde in z’n soort is, geïnte- greerd en wel, zonder nog een extra apparaat of scherm erbij in het stuurhuis. “We proberen innovatief te zijn”, zegt Persoons. Het verbete- ren en intelligenter maken van de computer- systemen aan boord is een van die innovatie- ve stappen die het bedrijf wil maken. “Vroeger waren het allemaal grote kasten en schermen aan boord, nu gaat het meeste op afstand. In de toekomst zal het op een schip allemaal nog veel meer geïntegreerd worden. Er is al een in- terface met de Argonics autopilot, dat maakt de sturing al makkelijker. Dat vervangt geen mens, dat kan niet, maar het gaat om de onder- steunende systemen die beter zijn, beter kun- nen nadenken. Het draait erom dat niet keer op keer informatie doorgegeven moet worden. De bedoeling is dat als een schip van A naar B vaart, onderweg overal voorbij vaart en daar- bij informatie uitwisselt met de infrastructuur aan wal. Dat er informatie terug komt van brug en sluis. De bedoeling is dat communicatie tus- sen wal en schip verbeterd wordt. Bijvoorbeeld samenwerking met de Blauwe Golf, zodat ook brugopeningen en schuttingen weergegeven en doorgegeven worden. Denk aan vooraf bepaal- de volgorde in een sluis bijvoorbeeld. Dat moet met zo min mogelijk extra handelingen voor de schipper gebeuren, het liefst automatisch, maar


de verantwoordelijkheid is en blijſt bij de schip- per. Het idee dat dit smooth gaat, bestaat al lan- ger, en er wordt ook al aan gewerkt, maar het is nog wel een lange weg. Uiteindelijk gaan de apparaten toch wel met elkaar communiceren. Het is onvermijdelijk dat we een beetje schui- ven naar intelligente systemen over en paar jaar. Straks zal het zijn dat alle componenten in het stuurhuis en daarbuiten met elkaar praten, dat het een soort netwerk en computeromge- ving zal zijn. Die integratie van apparaten is een project dat nog wel enkele jaren mee zal gaan”. Persoons is daar positief over, maar erkent dat het kan zorgen voor uitdagingen: “Als je een ge- isoleerd systeem hebt, blijſt dat gewoon draai- en, dan komt daar niemand aan. Dat is met sa- menwerkende systemen anders. Het kunnen meer problemen of uitdagingen veroorzaken, maar daar zorgen wij dan weer voor een oplos- sing natuurlijk!”


Komend jaar werkt Periskal daar aan verder. Daarnaast heeſt Persoons plannen om verder uit te breiden in Azië. “Dat gebied komt meer en meer in beeld voor ons. Vorig jaar installeer- den we een eerste AIS-netwerk op de Ganges in Indië. In Azië zijn heel veel schepen, alleen vaart er nog niemand met computers of transpon- ders aan boord. Maar dat komt wel op gang, dat is een kwestie van tijd”. Het is een mooie uitda- ging voor Persoons en zijn mede-vennoot Wim Kalfsvel. Eentje die bijzonder veel lijkt op de uit- daging die zij in 1990 begonnen in België, toen ook in die tijd nog weinig schepen met compu- ters aan boord voeren. “In die beginjaren ging het bijzonder traag, er was veel overtuigings- kracht voor nodig. De kwaliteit hadden we ook niet van dag één, alles was in het begin minder, de precisie van de GPS, de informatie erover. De eerste tien jaar hebben we het schip voor schip gedaan, man voor man overtuigd van het be- lang van de radar- en rivierinformatiesystemen. In Azië hopen we dat het ook zo zal gaan: uitein- delijk hebben we nu een vaste plek in het mid- den van het stuurhuis van de schepen en zijn we vast onderdeel geworden van de binnenvaart in Europa”.


De blauwe golf zichtbaar op de systemen van Periskal: in de toekomst zullen apparaten nog meer met elkaar gesynchroniseerd worden.


De open kantoorruimtes waar alles bedacht, geregeld en verder ontwikkeld wordt.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42