search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


BINNENLANDS VERVOER VORIG JAAR MET 7 PROCENT GESTEGEN


Laagwater schaadt vooral internationale binnenvaart


WAAR LIG JE?


Het geheim van Holland GÉ VAN DE ZON


In Zaandam aan het Noordzeekanaal bevindt zich een mysterieus gebied: het Hembrugter- rein. Vlak bij de bewoonde wereld is hier een - deels verlaten - terrein vol oude gebouw- tjes, waartussen het onkruid en begroeiing probeert de boel over te nemen. De natuur wil deze gebouwen met een dubieuze geschiede- nis aan het oog onttrekken, zo lijkt het wel. Net zoals men vele decennia dit terrein her- metisch gesloten heeſt voor spiedende ogen.


DEN HAAG De Nederlandse binnenvaartvloot heeſt in 2018 360 miljoen ton goederen ver- voerd. Dat is bijna 2 procent minder dan in het jaar daarvoor, vooral door het laagwa- ter. Het internationale vervoer daalde in 2018 met bijna 6 procent. Het binnenlands vervoer over water nam wel toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.


Vooral de doorvoer nam af. Met minder dan 46,5 miljoen ton goederen dan in 2017 daal- de het vervoerde gewicht met ruim 10 pro- cent. Het binnenlands vervoer steeg juist, en wel met ruim 7 procent naar bijna 122 mil- joen ton. De afname begon in de tweede helſt van 2018, tegelijk met de periode van ex- treem laag water.


Het internationale vervoer daalde in 2018 met nog geen 6 procent tot bijna 238 mil- joen ton vervoerde goederen. De aanvoer van goederen naar Nederland nam af met 3,2 miljoen ton. Het gaat dan vooral om zand en grind, aardolieproducten en containers, die hoofdzakelijk in België of Duitsland worden geladen.


Ook de afvoer daalde, en wel met 6 miljoen ton. Daarbij gaat het vooral om ijzererts, cokes en aardolieproducten en kolen met een bestemming in Duitsland of België. Deze daling doet zich ook voor in de doorvoer; die


daalde met ruim 5 miljoen ton. Dit is pro- centueel de grootste daling en betreſt voor- al goederen die vanuit Duitsland naar België werden vervoerd.


Herstel


De daling valt samen met de periode van extreem laag water. De grootste daling was in de maanden oktober en november. Daarna herstelde het goederenvervoer via de binnenvaart zich op het niveau van 2017. Tegelijkertijd was er een toename van het binnenlands vervoer met ruim 8 miljoen ton goederen. Deze stijging was gedurende het hele jaar zichtbaar, al was deze in de maan- den juli en augustus minimaal.


De invloed van de lage waterstand blijkt vooral uit het aantal scheepsbewegingen per maand en de hoeveelheid goederen die per beweging zijn vervoerd. Gemiddeld nam het aantal bewegingen van bulkschepen met 10 procent toe tijdens de lage waterstand. Tegelijkertijd daalde het gemiddelde vervoer- de gewicht per beweging. In november was dit zelfs ruim 20 procent minder.


Bij het vervoer door containerschepen is een vergelijkbaar patroon te zien, al was hier de toename van het aantal bewegingen beperk- ter. In augustus liep dat op tot een maximum van 7 procent meer.


Lange tijd viel dit terrein namelijk onder het ministerie van defensie en was het niet toegankelijk voor publiek. Van 1895 tot 2003 stond hier de munitie- en wapenfabriek Artil- lerie-Inrichtingen, bijgenaamd ‘de Hembrug’, genoemd naar de spoorbrug er vlakbij. Het was een van de grootste en modernste mili- taire complexen van Nederland. In het diepste geheim werden wapens en munitie hier ge- maakt, getest en opgeslagen. Een strategische plek tussen twee belangrijke vaarroutes en het spoor binnen de stelling van Amsterdam.


De sfeer van niet-gekende verhalen hangt nog in de straatjes. Die verhalen worden aan- schouwelijk gemaakt in het zeer toegankelijke Hembrugmuseum. Toen het laatste onderdeel van deze fabriek in 2003 stopte, betekende dat het einde van een eeuwenlange bedrijfsge- schiedenis en voormalige werknemers hebben zoveel mogelijk verzameld en er een museum van gemaakt. Het museum is een authentiek gebouw waar je omheen lopend door alle vensters verschillende onderwerpen belicht ziet: letterlijk. Je kunt de zaak verlevendigen; via knopjes wordt een intercom in werking ge- steld en toepasselijke verhalen verteld, uitleg gegeven of een film gestart.


Zo leer je hoe de werknemers hier werkten. Hoe de mensen gecontroleerd werden maar ook hoe dit een dorp op zichzelf was - met verenigingen en feesten. Maar wee je gebeente


Eten op de plek waar vroeger het mosterdgas werd gemaakt.


als je al te linkse sympathieën had. En gecon- troleerd werd je: las de buurvouw de Waarheid (krant gelieerd aan de CPN, de communisti- sche Partij Nederland, red) dan stond dat op je personeelskaart. Het was een besloten wereld waar heel wat mensen hebben gewerkt.


Rond de Eerste Wereldoorlog werd er enorm veel verdiend. Het uitdijende personeelsbe- stand was navenant. Op een groot terrein staan 70 (!) verschillende gebouwen en ge- bouwtjes die die werkzaamheden huisvestten; er is nog steeds een soort bos(je) wat het ‘plof- bos’ genoemd werd, omdat daar de granaten en dergelijke getest werden. Maar halverwege de Tweede Wereldoorlog werd alles anders. Men wilde niet meewerken aan het fabriceren van oorlogstuig voor de Duitsers; de directeur werd ontslagen en het bedrijf moest zich na de oorlog op een andere inkomstenbron richten. Men heeſt het nog geprobeerd door landbouw- machines te ontwikkelen, maar de teloorgang bleek onafwendbaar.


Nu is het gebied nog onontgonnen en verlaten. Maar het ontwikkelt zich snel. Er vestigen zich diverse bedrijven en bedrijfjes. Het labora- torium waar ooit het beruchte mosterdgas werd gemaakt, is gerenoveerd en ontwikkeld tot café-restaurant Lab-44, waar men nu bier brouwt en Zaanse sambal maakt.


Wil je dit gebied op deze manier meemaken dan moet je snel zijn. Er zijn grootse plan- nen voor een enorm theater en veel woning- bouw waardoor de sfeer van nu verloren zal gaan. Haast je dus! Tip: ga over water met de Zaanhopper van Amsterdam naar de Zaanse Schans.


27


Studie naar economische gevolgen extreme laagwaterperiode in 2018


ZWIJNDRECHT Binnenvaartorganisaties BLN- Schuttevaer en CBRB houden een onderzoek naar de economische gevolgen van de lage waterstanden in het tweede deel van vorig jaar. Gedurende 21 dagen was de waterdiepte op de Waal slechts 1,60 meter, met als gevolg dat een deel van de vloot helemaal niet meer kon varen.


Herkomst van het internationaal vervoer via de binnenvaart.


Er was in totaal sprake van 181 dagen laagwa- ter, met waterstanden van minder dan 3,50 me- ter op de Waal. Circa 156 dagen stond het peil onder de 2,80 meter; bijna achtmaal zo vaak als waar de normstelling vanuit gaat. Met een analyse van waterdata toonde BLN eerder al


aan dat de waterstand bij lange na niet vol- doet aan de gestelde norm. Het CBRB stelt dat Nederland een inspanningsverplichting heeſt om de Waal aan de norm te laten voldoen.


Maatregelen “Als de rivier op orde geweest was, hadden de gevolgen van de droogte beter opgevangen kunnen worden”, stellen beide brancheorga- nisaties. Samen met de TU Delſt wordt nu ge- werkt aan een actualisering en verdere verdie- ping van de rapportage over de waterdiepten. Dit is belangrijk omdat het lage water ‘meer- dere aandachtspunten heeſt blootgelegd’ en maatregelen nodig zijn.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42