search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


BELEMMEREND HOOGWATER TOT APRIL EN ZOMERS LAAGWATER Slechtste binnenvaartprestaties in jaren op Main


Sperring Komend voorjaar geldt er voor de Main en het Main-Donaukanaal een sperring van alle sluizen en wel van 26 maart tot 12 april. Gedurende die periode worden er vijf slui- zen drooggezet, om goed te kunnen repare- ren. De reparatie van de oude sluis in Kachlet zal door vakmensen uit Maagdenburg worden uitgevoerd.


Goed gevuld zaaltje met schippers en ambtenaren in hotel Mainpromenade.


KARLSTADT Schippersvereniging Mittelmain is op haar jaarvergadering in Karlstadt ge- confronteerd met de slechtste vervoerspres- taties in jaren, veroorzaakt door te hoog wa- ter tot in het voorjaar en extreem laagwater sinds de zomer.


PIERRE VERBERGHT


Voorzitter Klaus Weigman heet de aanwezi- gen welkom en opent de jaarlijkse vergade- ring. De bijeenkomst wordt traditioneel ge- houden in hotel Mainpromenade aan de Main te Karlstadt. De zaal is deze 18de


januari weer


goed gevuld met jonge en oudere schippers, alsmede door ambtenaren van verschillende regionen in Beieren.


Naar schatting zijn er toch wel 35 varenden aanwezigen en iets minder beambten. De overheid is hier dus aanwezig met de WSV, de Wasser- und Schifffahrts Verwaltung. Het is vrijdagmiddag, dus elke beambte moet ko- men; het is diensttijd en werktijd.


Gespreksleider is zoals elk jaar de vroegere politiecommissaris Bernard Hut. Hij is reeds zes jaren met pensioen. Zijn aanwezigheid is zijn hobby en hij doet het met plezier. Deze vergadering is wel uniek, omdat alleen op deze dag - de derde vrijdag van januari - de top van de talrijke afdelingen uit heel Zuid- Duitsland bij elkaar zit. Schippers kunnen vra- gen stellen en er worden heel wat mededelin- gen gedaan; ieder wordt er wijzer van. De Beierse groep telt wel vier afdelingen: Aschaffenburg, Schweinfurt, Nürnberg en Regensburg. De vier afdelingen beheren samen meer dan 400 kilometer vaarweg. Het vroegere hoofdkantoor was eerder in Würtzburg, maar is reeds enige jaren geleden verplaatst naar Bonn.


De voorzitter van de grote Beierse groep is de heer Schoppmann. Deze beambte zit in Nürnberg. Veel van zijn collega’s zijn naar Bonn overgeplaatst, soms tegen hun zin. Voor de afstempeling van dienstboekjes kunnen de varenden in Aschaffenburg of in Schweinfurt terecht. Men zit er maar een halve dag, het is aan te raden van tevoren even te bellen.


Bernard Hut deelt mede dat sinds afgelo- pen nieuwjaarsdag de kanaalkosten voor de Main en Main-Donaukanaal geschrapt zijn. Hij hoopt dat er met de wijziging meer vervoer over water komt. De Moezel-kanaalkosten zijn overigens gebleven.


Schoppmann: In Kostheim is er 12,5 miljoen ton gepasseerd. In Würzburg was dat 3 mil- joen in de doorvaart. Er waren ook 1000 pas- sagiersschepen die er tijdelijk aangemeerd hebben, met meer dan 100.000 gasten aan boord. Dit laatste jaar zorgde evenwel voor de slechtste prestatie in jaren, deels door het te


hoge water tot april en nadien tijdens de zo- mermaanden door het te lage water.


Rijnwater Er worden nu vaker laagwaterperiodes ver- wacht. Het Rijnwater loopt door het rechttrek- ken van de rivier nu te snel weg, naar bene- den. En er wordt alleen regenwater afgevoerd. Ambtenaar Wilde: “We zijn nu bezig met het pand van Schweinfurt, vervolgens worden de volgende twee panden aangepakt. De nieuwe sluis van Erlangen en Kriegenbrunn werd in februari 2018 ge- opend. In het jaar 2025 en 2026 zul- len alle sluizen ver- nieuwd moeten zijn. De nieuwe sluis van Obernau was klaar in juli 2018. Spoedig volgt sluis Kachlet uit 1926; daar moet ook flink aan verbouwd worden”.


Het hoogwater op de Main zal in de toekomst overigens wel 20 centimeter hoger zijn dan nu het geval is. De drie boogbruggen op de Main blijven ech- ter onveranderd, voor wat betreſt de ronde draagbogen. Wel een voordeel voor de erva- ren ‘Westkapiteins’; de oostelijke hebben er meer problemen mee. Ambtenaar Weber uit Aschaffenburg vertelt: “De sluis in Obernau is aan de vaste walzijde versterkt en vernieuwd. Desondanks mag men in die sluis aan de wal- zijde niet meer vastmaken”.


Turbines In Eddersheim en Griesheim worden de turbi- nes vernieuwd. De bouw duurt wel 10 maan- den. In mei 2019 zal het werk gereed zijn. Het project kost 530.000 euro. De stuw van Faulbach wordt vernieuwd en dat gaat 850.000 euro kosten. Al de tonnenmaten zijn in het af- gelopen jaar verminderd met wel 36 procent. De passagiersschepen met overnachtingsca- paciteit zijn met 7 procent teruggelopen. Dit komt door het lage water en de ‘winterprik’ van het vorige voorjaar. In de Schutzhafens zijn de havengelden ingetrokken.


Het gewone havengeld in Beieren blijſt. Avarijen in Beieren nemen toe. Dat waren er in het jaar 2016: 30, in 2017 22 en in 2018 wel 39. Het mindert dus geenszins. De meeste schadegevallen komen door miscommunica- tie en bodemberoering. De schippers zouden ook niet alles vertellen, omdat ze meestal te diep liggen. Het feestelijke publieksevene- ment ‘Rijn in Vlammen’ is wel tijdverlies, maar het moet toch cultureel aanvaard worden. Overheid helpt de binnenvaart en die vraagt op haar manier medewerking voor de Rijn in vlammen.


Foto’s Pierre Verberght


De WSA in Regensburg werkt met 331 men- sen, sluismeesters inbegrepen. 80 procent is man en maar 18 is vrouw. Dit moet veran- deren, stellen de beambten. Voor inlichtin- gen bij deze WSA-dienst kan men terecht in: Aschaffenburg: 0049-6021-3850; Schweinfurt 0049-9721-2060 of in Regensburg: 0049-941- 81090. Sluis Jochenstein had in 2013 nog 5,5 miljoen ton aan passages in 2018 maar 3,8 miljoen. Er passeerden 2952 passagiers- / hotelschepen.


De meeste schade- gevallen komen door miscommunicatie en bodemberoering.


De verdieping van de Donau kent verge- vorderde plannen, van Straubing naar Deggendorf in het jaar 2020 begin en van Deggendorf naar Vilshofen begint men in 2022 voor een be- tere verdieping. De lage boogbrug in ‘Bogen’ heeſt een groot slachtoffer ge- maakt. Gelukkig was het middernacht;


een passagiersschip met 149 personen aan boord werd terstond van boven afgeplat. De Donau-peilschaal kan tijdens het varen ook van hoogte verminderen.


Hausboot In Offenbach is er een Hausboot – een woon- boot – gezonken. De regel is dat als deze in de vaargeul zinkt dan betaalt de verzekering, anders niet en draait de eigenaar op voor de kosten van het lichten. In Lengfurt zijn er soms schepen losgebroken, vooral in de win- ter als de touwen hard bevroren zijn. Er is ook een schip voor de stuw gekomen. Gelukkig eerst op de betonnen punt gelopen en dan op de stuw, anders had het erger geweest.


Wanneer is het een schip en wanneer is het een boot? Het antwoord in de discussie was: een schip heeſt lading, een boot niet. Maar wanneer is het een passagiersschip? Antwoord: bij meer dan twaalf betalende pas- sagiers is het een passagiersschip. Ander klein leed: in Jochenstein moet de schipper nog steeds aan de wal, om zich op de sluis te mel- den. Kan dat niet anders, is de vraag. Het is toch echt heel ouderwets. De beambten gaan dit overleggen.


De stuw van Rothenfels wordt vernieuwd. Kostenplaatje is wel een miljoen euro. De stu- wen zijn wat betreſt reparatie echter even belangrijk als de sluizen. De sluizen van Dettelbach en Marktbreit zijn zogenoemde spundwand-sluizen – opgebouwd uit dam- wanddelen. De paaltjes moeten wel 300 ton trekkracht kunnen verdragen. Maar dat is in de praktijk niet zo, dus dreigt een gevaarlijke situatie.


Van Bamberg tot Bachhausen liggen wel 12 sluizen; en die worden door één cen- trale bediend. De afstand van Bamberg tot Jochenstein is meer dan 400 kilometer. Tijdens het lage water was de versmalling in Deggendorf tot 18 meter vastgesteld. Bij de Isargrond is de situatie nu weer normaal en naar 33 meter breedte gekomen. De kanaalkosten voor de Main en het Main- Donaukanaal voor de passerende schepen be- droegen in 2018 respectievelijk 7 miljoen en 10 miljoen euro. Deze heffingen zijn dit jaar dus volledig afgeschaſt. De belasting brengt toch te weinig op en men hoopt de autobaan te ontlasten, door het vervoer over water te bevorderen. De Mainausbau tot Schweinfurt is gereed en volledig uitgebaggerd; daarboven wordt nu begonnen.


Tussen Lengfurt en Bamberg mag een schip maar 230 centimeter diep liggen. Binnenkort zal een diepgang tot 270 centimeter toegela- ten zijn. Die verruiming moet meer tonnage en werk opleveren. Gespreksleider Hut (oud- WSP) vraagt de aanwezige WSV-mensen daar- op om de vaardiepgang nu reeds op te trek- ken, maar er komt geen duidelijk antwoord. Volgend jaar in 2020 is de vergadering van Schifferverein Mittelmain op 17 januari om 14.00 uur, opnieuw in hotel Mainpromenade. En iedereen is welkom.


Pierre Verberght is Belgisch cartograaf voor Europese binnenwateren, gespecialiseerd in de Donau.


17


Oud-waterpolitiechef Bernard Hut leidt de discussie bij Mittelmain.


WSA-topambtenaar Schoppmann.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42