search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


Binnenlands vervoer per schip duurder en internationale transport juist goedkoper


ZOETERMEER Verladers die hun vrachten over korte afstanden vervoeren, worden dit jaar weer geconfronteerd met een kostenstijging van de binnenvaart. Het tekort aan arbeids- krachten en de bijbehorende hoge vergoe- dingen aan personeel, alsmede hoge kosten voor reparatie en onderhoud door drukte bij de werven zorgen hiervoor.


Tegenover de kostenstijgingen op korte af- standen staat echter dat transport over de lange afstanden juist goedkoper wordt door lagere brandstofprijzen, ondanks bovenge- noemde ontwikkelingen. Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnen- vaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).


In het voorbije jaar werd binnenvaartver- voer duurder. Dat was niet alleen het gevolg van langdurige lage waterstanden, waardoor schepen soms maar een kwart van hun laad- vermogen konden benutten, maar ook door een structurele kostenverhoging. Uitgaande van belading onder normale waterstanden, lag de kostenstijging in 2018 voor de binnen- vaart tussen de +2,6 en +5,6 procent ten op- zichte van 2017. Bij het vervoer van bouwstof- fen werd een kostenstijging van +2,8 tot +4,3 procent waargenomen.


Brandstofprijzen De kostenstijging is vooral het gevolg van toe- nemende brandstofprijzen, die in 2018 stegen met 10,3 procent. De grootste stijging in kos- ten is dan ook te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maken (continu-vaart). Bij deze schepen is het aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot. Het gaat dan vooral over tankvaart en duwvaart. Als de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, varieerde de kostenstijging tussen de +1,0 en +2,8 procent, als gevolg van hogere re- paratie- en onderhoudskosten en duurdere arbeid.


Voor het komende jaar wordt geen significan- te verhoging van de kosten verwacht. De kos- tenontwikkeling varieert van een daling van -2,9 procent tot een stijging van de kosten met maximaal +1,4 procent. Ook in het bouwstof- fenvervoer ziet men een dergelijke kostenont- wikkeling: van een kostendaling van -0,9 tot een kostenstijging van +1,1 procent.


De kostenontwikkeling wordt vooral beïn- vloed door dalende brandstofprijzen (-9,2 pro- cent) en sterk stijgende kosten voor arbeid, verzekering en onderhoud. Wel zien de on- derzoekers een verschil tussen de kostenont- wikkelingen op de korte afstanden en voor de lange afstanden. Bij vervoer over korte af- standen zijn de arbeidskosten veelal bepalend


voor de uiteindelijke prijs van het vervoer, ter- wijl bij langere afstanden het aandeel van de brandstofkosten in de totale bedrijfskosten juist toeneemt.


Arbeidskosten De arbeidskosten stijgen al jaren in de bin- nenvaart door het toenemende personeelste- kort. Dit geldt eveneens voor reparatiekosten: de orderportefeuille bij werven is goed gevuld en schepen die willen repareren, zullen daar geconfronteerd worden met een kostenver- hoging. Tot slot nemen ook de verzekerings- kosten toe, doordat het afgelopen jaar meer schepen averij hebben opgelopen door de langdurige lage waterstanden.


In de binnenvaart wordt gebruik gemaakt


21


Archieffoto Rijkswaterstaat


van diverse contractvormen. Binnenvaart- ondernemers die hun schip verhuurd hebben of langdurige vervoerscontracten kennen, krij- gen een brandstofopslag op de vervoersprijs afhankelijk van de hoogte van de brandstof- prijzen. Voor hen is de kostenontwikkeling exclusief brandstof van belang. Daar zien we voor het komende jaar een duidelijke kosten- stijging: van minimaal +2,4 tot maximaal +3,3 procent.


Rapporten In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart worden de rap- porten beschikbaar gesteld. De rapporten kunnen worden besteld via de webshop van Panteia, via e-mail (w.mars@panteia.nl) of per telefoon (079 322 23 89).


Historisch record voor de eigen trafiek in Brussel


BRUSSEL De haven van Brussel, na Luik de tweede grootste binnenhaven van België, heeſt 2018 afgesloten met een glanspres- tatie. Het 25ste jaar van de haven bleef wat globale vervoer betreſt iets onder het recordjaar 2008, maar op het vlak van het eigen vervoer was het een absoluut topjaar. Sinds de oprichting werd er voor de eerste keer meer dan vijf miljoen ton goederen behandeld.


JAN SCHILS


Het laden en lossen van goederen dat werd uitgevoerd op het grondgebied van het Brus- selse hoofdstedelijk gewest was - mede door de aan- en afvoer van goederen vanuit en naar Nederland - goed voor 7,3 miljoen ton, een stijging met 5,2 procent ten opzichte van het jaar 2017. De eigen trafiek steeg vergeleken met vorig jaar met 375.000 ton (+7,7 procent), terwijl het transitvervoer lichtjes daalde met 15.000 ton.


Volgens het havenbestuur hebben de in 2018


behaalde resultaten op verschillende vlakken een positieve impact zoals (op jaarbasis) 680.000 vrachtwagens minder op de weg, 106.000 ton minder uitstoot van CO2 in de lucht en een besparing van 27 miljoen euro aan externe kosten.


Handelspartners Opmerkelijk is dat Nederland in de loop der jaren veruit de belangrijkste handelspart- ner is en blijſt van de Brusselse haven met een aandeel van 6 procent van het globale vervoer over water, gevolgd door België, Duitsland en Frankrijk. Het havenbestuur verwacht dat de trafiek met Nederland de komende jaren verder zal stijgen.


Constante groei Volgens het havenbestuur is de forse en constante groei van het vervoer via de haven van Brussel in de loop der jaren het gevolg van de vele inspanningen op het vlak van innovatie en het binnenhalen van nieuwe trafieken zoals containers, paletten, verschil- lende soorten grond, glas enzovoorts.


De containerterminal verbrak vorig jaar alle vorige records. Met 36.965 TEU en een stijging met 19 procent of 5927 TEU overtrof de haven het resultaat van 2017, dat toen reeds een absoluut recordjaar was sedert het begin van de exploitatie van de contai- nerterminal. Met deze 19 procent behouden de containers de derde plaats in de totale haventrafiek, vooraf gegaan door oliepro-


ducten (23 procent) en bouwmaterialen (60 procent).


Export in de liſt Ofschoon er in de Brusselse haven sprake is van minder export in vergelijking met de import van goederen, was er toch sprake van een stijging van 31 procent ofwel 328.000 ton. Deze toename is volgens het havenbe- stuur vooral te danken aan bepaalde acties van de haven zelf en van de overheid om de modal shiſt van uitgegraven werfgrond (bij bouwwerken) via de waterweg te stimuleren, zodat dit transport niet over de weg hoefde te plaats te hebben.


Mohammed Jabour van de Brusselse haven verklaarde 25 januari bij de presentatie van de jaarresultaten “bijzonder trots te zijn”. Jabour: “Mijn petje af voor de Brusselse havenbedrijven en het volledige personeel van de haven”. Volgens Jabour bevestigen de resultaten het duidelijke dynamisme en de goede economische gezondheid van de havenactiviteiten in Brussel.


SPECIALIST IN REINIGING VAN UW GASOLIETANK


NEEM CONTACT OP VOOR EEN AFSPRAAK AAN BOORD! gereinigde gasolie


JEBA Maritiem Service | +31 (0)6 46 26 16 57 info@jebamaritiemservice.nl | www.jebamaritiemservice.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42